Parkering

Parkering. Foto: Lisbeth Svensson

Parkeringsskiva och parkeringskarta

P-skiva gäller vid tidsbegränsad parkering och kan hämtas gratis i Medborgarkontoret i Rådhuset, på våra bibliotek i Staffanstorp och Hjärup, på Bråhögsbadet samt hos Polisen.

Parkeringskarta för Staffanstorps centrum visar var det finns parkeringar och hur länge det är tillåtet att parkera.

Zon för tunga fordon

Tunga fordon får inte parkera mer än två timmar inom zonerna i Staffanstorps tätort och Hjärup.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av medborgarkontoret i rådhuset, 046-25 11 10.

Parkeringsvakter

Staffanstorps kommun inför från och med 1 mars 2016 parkeringsövervakning för att tillse att gällande parkeringsregler efterlevs. Kommunen anlitar ett privat vaktbolag för att hantera parkeringsövervakningen, 20 timmar per månad. Parkeringsvakternas uppdrag är att arbeta utifrån de lokala trafikföreskrifter som finns, samt utifrån Trafikförordningen för att uppnå god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Vaktbolaget kommer åka runt och övervaka de gator och områden som kommunen beställer övervakning på.

Felparkering

I taxa för felparkeringsavgifter i Staffanstorps kommun står angivet vilken avgift som tas ut för olika typer av överträdelser. En utskriven parkeringsanmärkning går direkt till Transportstyrelsen, alltså inte till kommunen. Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning ska du vända dig till polisen.

Här hittar du den blankett du behöver på polisens webbplats om du vill bestrida en parkeringsanmärkning.

Parkeringsnorm för kvartersmark

Parkeringsnorm för Staffanstorps kommun anger parkeringstal som används som vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden. Parkeringsnormen behandlar både cykelparkering och bilparkering och visar på det lägsta antalet cykel- och bilplatser som ska tillgängliggöras. Parkeringsnormen innehåller parkeringstal för både bostäder och verksamheter och avser endast kvartersmark.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

154 kommentarer till Parkering

 1. Av informationen i Staffanstorps aktuellt nummer 4/2017 anser jag att det är ett grovt felaktigt beslut att informera om spärr linjer på detta viset. Enligt gällande trafikförordning är det förbjudet att stå/parkera på gångbana. Den vita linjen ersatte kantstenen till gångbanan. När kantstenen togs bort blev vi försäkrade att den vita linjen skulle betraktas som kantsten. Det är djupt olyckligt att tvinga ut barn och äldre på gatan när det står parkerade bilar på trottoaren. Hänvisar också till kommunens beslut 2015-05-11.

  1. Hej!

   Det råder minst sagt otydlighet gällande dessa vitmålade linjer.
   Finns det inget som säger att ytan (i detta fall motlutet) är avsedd för annan trafik än motorfordonstrafik är denna en del av vägområdet och parkering får ske där. Dock spökar den heldragna linjen och man måste få rätsida på detta.

   Kommunens tolkning av den heldragna linjen baseras på Trafikförordningen 3 kap §11 som förklarar att spärrlinje/heldragen linje inte får passeras med fordon förutom i särskilda undantag. Linjemålningen har av andra myndigheter bedömts som en kantlinje och därmed får man parkera bakom den. För att få rätsida på det sker dialog med andra berörda myndigheter och kommuner.

   När klarhet i ärendet finns kommer vi att publicera vad som gäller.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

   1. Hej Pär!

    Vilka andra myndigheter kan bedöma en heldragen linje som en kantlinje, som skulle tillåta parkering bakom den? Varför skulle det behövas en dialog med berörda myndigheter och andra kommuner?

    Det råder inte någon som helst otydlighet gällande de vitmålade linjerna på bostadsgatorna i Staffanstorp! – Saken är en gång för alla utredd av tekniska nämnden och beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-11.
    Linjerna markerar gångbana!

    Skulle mot förmodan någon myndighet ha en annan uppfattning, kan kommunen besluta om lokala trafikföreskrifter för att detta ska gälla.

    Enligt kommunstyrelsens beslut bör kommunen informera om vilka regler som gäller för parkering på gångbana, både i Staffanstorps aktuellt och på hemsidan.

    Vänligen
    Anders

    1. För mig är det givet vad som hänt här. TE försöker lösa ett problem på lättast men ej korrekta sätt, man har gjort så förr. Man hittar exempel här på sidan.
     Bussar och bilar stannar och parkerar på en huvudled, TE:s lösning:man tar bort skylten. Då är ju problemet löst.
     Bil parkeras i vändzon, TE:s lösning: man tar bort skylten. Då är ju problemet löst.
     Bil står övergiven på kommunal parkeringsplats (min kommentar), TE:s lösning: påstå att marken tillhör en bostadsrättsförening. Då är ju problemet löst. Saken var ju här att det var en lögn (bilen står kvar). Jag påpekade även en felparkerad husvagn, fick svaret att man skulle skicka dit Securitas, även det var en lögn.
     I detta fallet försöker TE göra olagliga parkeringar lagliga, bara för att slippa kommentarer om dålig p-övervakning. Men man hade inte räknat med mothugg, nu försöker man tydligen få folk att glömma bort det hela. Varför annars denna radiotystnad från TE, det tar inte en månad att ringa ett par samtal.

 2. Att. Henrik ? Staffanstorps kommun:
  Enligt Staffanstorps Aktuellt nr 4 2017 ”förklarar” Pär Larsson att parkering är tillåten i s.k. motlut och även upp mot häckar och plank. – Detta är felaktigt och måste snarast tillrättaläggas! Kantstenar har av ekonomiska skäl ersatts av heldragna vita linjer för att markera gångbana / trottoar avsedd för gående.

  Enligt Trafikförordningen (1998:1276) är det förbjudet att stanna eller parkera på en gångbana.
  Läs! Kommunstyrelsens beslut 2015-05-11 § 71 Svar på motion om att återinföra skyddade trottoarer i Staffanstorps kommun 2014-KS-398:
  ( http://docplayer.se/30766667-Sammantradesprotokoll-95-forvarv-av-staffanstorp-hemmestorp-3-ks-239.html )

  ”Av tekniska nämndens yttrande daterat 2015-02-03 framgår det bland annat att det enligt Trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna eller parkera på en gångbana men att det är tillåtet att korsa densamma. Kommunen behöver alltså inte besluta om lokala trafikföreskrifter för att detta ska gälla. Däremot kan kommunen informera medborgarna om vilka regler som gäller för parkering på gångbana. Denna information kan förslagsvis publiceras i Staffanstorps aktuellt och på hemsidan. Många bostadsgator i Staffanstorps kommun saknar upphöjd gångbana, så kallad trottoar. Gatorna har istället målats med vita linjer för att markera gångbana. Flertalet bostadsgator är dock lämpliga för blandtrafik då trafikmängden är liten och hastighetsbegränsningen är 30 km/h. Tekniska nämnden kommer att komplettera med vita linjer på de gator där linjer saknas och det ur trafiksäkerhets-och trygghetssynpunkt bör finnas en markerad gångbana.”

  1. Hej!

   Det råder minst sagt otydlighet gällande dessa vitmålade linjer. Klistrar in ett svar från föregående kommentar som även gäller för denna frågeställning. Finns det inget som säger att ytan (i detta fall motlutet) är avsedd för annan trafik än motorfordonstrafik är denna en del av vägområdet och parkering får ske där. Dock spökar den heldragna linjen och man måste få rätsida på detta.

   Kommunens tolkning av den heldragna linjen baseras på Trafikförordningen 3 kap §11 som förklarar att spärrlinje/heldragen linje inte får passeras med fordon förutom i särskilda undantag. Linjemålningen har av andra myndigheter bedömts som en kantlinje och därmed får man parkera bakom den. För att få rätsida på det sker dialog med andra berörda myndigheter och kommuner.

   När klarhet i ärendet finns kommer vi att publicera vad som gäller.

   Vänligen
   Henrik, Staffanstorps kommun

   1. Hej Henrik!

    Vilka andra myndigheter kan bedöma en heldragen linje som en kantlinje, som skulle tillåta parkering bakom den? Varför skulle det behövas en dialog med berörda myndigheter och andra kommuner?

    Det råder inte någon som helst otydlighet gällande de vitmålade linjerna på bostadsgatorna i Staffanstorp! – Saken är en gång för alla utredd av tekniska nämnden och beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-11.
    Kantlinjerna markerar gångbana!

    Skulle mot förmodan någon myndighet ha en annan uppfattning, kan kommunen besluta om lokala trafikföreskrifter för att detta ska gälla.

    Enligt kommunstyrelsens beslut bör kommunen informera om vilka regler som gäller för parkering på gångbana, både i Staffanstorps aktuellt och på hemsidan.

    Vänligen
    Anders

 3. Förvirrat!!
  ang vita linjen på gatorna.

  I ett svar den 25 augusti 2016 till Kerstin (fråga från 30 maj 2016) fick hon till svar att det är spärrlinje som inte får överskridas.
  I senaste numret av StaffanstorpsAktuellt står det att det är en kantlinje och den får överskridas för t.ex parkering intill tomtgräns.
  Vad gäller?
  Varför kosta på målning om det inte har någon betydelse?

  Anita

  1. Hej!

   Kommunens tolkning av den heldragna linjen baseras på Trafikförordningen 3 kap §11 som förklarar att spärrlinje/heldragen linje inte får passeras med fordon förutom i särskilda undantag. Linjemålningen har av andra myndigheter bedömts som en kantlinje och därmed får man parkera bakom den. För att få rätsida på det sker dialog med andra berörda myndigheter och kommuner.

   När klarhet i ärendet finns kommer vi att publicera vad som gäller.

   Vänligen
   Henrik, Staffanstorps kommun

 4. Enligt Staffanstorps Aktuellt nr 4 2017 ”förklarar” Pär Larsson, driftsledare på tekniska avdelningen, att parkering är tillåten i s.k. motlut och även upp mot häckar och plank. – Detta är felaktigt och måste snarast tillrättaläggas!
  Kanstenar har av ekonomiska skäl ersatts av heldragna vita linjer för att markera gångbana / trottoar avsedd för gående.

  Enligt Trafikförordningen (1998:1276) är det förbjudet att stanna eller parkera på en gångbana.

  Enligt Kommunstyrelsens beslut 2015-05-11
  § 71 Svar på motion om att återinföra skyddade trottoarer i Staffanstorps kommun 2014-KS-398:
  Många bostadsgator i Staffanstorps kommun saknar upphöjd gångbana, så kallad trottoar. Gatorna har istället målats med vita linjer för att markera gångbana. Tekniska nämnden har kompletterat med vita linjer på de gator där linjer saknas och det ur trafiksäkerhets- och trygghetssynpunkt bör finnas en markerad gångbana.

 5. För 3 månader sedan var jag i en konversation med en TM på tekniska enheten ang 2 olika fordon. En övergiven bil och en felparkerad husvagn. Fick svar att det inte gick att göra något åt den övergivna bilen men att Securitas skulle kolla upp husvagnen, det tror jag inte man gjorde.
  Jag har vid ett flertal tillfällen sett småpojkar klättra på bilen, och dessa pojkar kommer nog skada sig. Visst är det egenansvar, men ni kommer troligtvis få lägga pengar när skadeståndskraven från föräldrarna kommer.
  Eftersom inget hände med husvagnen så har även grannarna börjat ställa transportbilar så att man blockerar trottoaren.
  Man borde hinna med en hel del på 20 timmar, kanske dags att säga upp avtalet!

 6. Hej,
  Nu har det stått parkerat tre tunga lastbilar i snart en månad.
  På parkeringen bredvid Domsagans Förskola I Staffanstorp.
  Kanske dax o göra något åt det!

 7. Hej!
  Bor på Nevisborg och undrar om det finns en möjlighet att sätta upp en parkerings automat på den lilla parkeringen mitt emot Nevisborg 8. När man få gäster har dom aldrig någon möjlighet att parkera någonstans för att boende ställer sig där hela tiden.
  Reijo

  1. Hej Reijo

   Tyvärr kan vi inte sätta upp parkeringsautomater på allmän plats, då det finns politiskt beslut att samtlig parkering på allmän plats ska vara avgiftsfri inom Staffanstorps kommun.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

   1. Då kan man istället följa den linje med krav på p-skiva och säg 4 timmars tid. För att hindra att bilar mantalskriver sig på platsen. Det finns gott om platser för boende att hyra för en billig peng som alternativ. På så sätt kunde besökande ha en chans att ställa sig på dessa platser. Här finns även flera avställda bilar som ändå används så gott som dagligen, det behövs ett krafttag för att stävja detta.
    Med vänlig hälsning

 8. Kan ni krita upp parkeringsplatser längs med Tranchells väg i Staffanstorp? Det hade blivit säkrare och man hade sluppit diskussioner med sura grannar….
  MVH

 9. Hej!
  Efter att ha läst igenom flertalet av inläggen om felaktig parkering i kommunen, så tycker jag att kommunen borde ha någon annan leverantör som sköter kollen av felparkeringar. Har själv ständig kontakt angående hur det parkeras på vår ”smala” gata Mårten Påls väg. Trots att det finns angivna lediga parkeringsplatser. Specifik bil parkeras 5 meter från parkeringsplatsen men på gatan. Dessutom har ägaren till den bilen ytterligare en bil som står parkerad på parkeringsplatsen, men denna har stått där minst i 2 år och är förlagd med körförbud enligt polisen. Inget händer, trots att både kommunen och polisen vet om den bil med körförbud. Jag har i och för sej bara påtalat detta under ett års tid, men nån gång borde väl Securitas ha kört på vår gata. De har ju haft minst 12 mån á 20 timmar på sig 😉

 10. 24 timmars regeln för parkering i gatan gäller för Prästkragevägen?
  Gäller inte på gatan.
  Där är p-förbud! Finns p-platser men skylten är fortfarande vriden åt sidan, åtgärda detta någon gång, sätt fast den så den inte går att vrida. Konstigt detta är påpekat flera gånger!
  Dags att vakna

 11. Håller med Svante om problemet med parkering på Prästkragevägen i Hjärup.
  Parkering sker även i Vändzonen titt som tätt.
  Har stått en bil där över natten till idag 12/5.

 12. Återkommer igen ang Prästkragevägen i Hjärup!
  Fortfarande inget som hänt . P-skylten är fortfarande vriden åt sidan, och tror inte att Securitas åtgärdar sådant! Blir fler o fler som parkerar dygnet runt i gatan och p-rutorna står lediga, 11 p-rutor lediga igår på kvällen vid kl 22:15 men 5 bilar i gatan. Vakna nu o gör något åt det innan det blir ännu fler. har varit så i över 1 år.

  1. Hej Svante

   Jag har full förståelse för er frustration och jag har detsamma på grund av att det politiska beslutet fortfarande ligger kvar med 20 timmar per månad i hela kommunen för parkeringsövervakning.
   Securitas har ärendet liggandes löpande i sitt schema att kolla när de passerar.
   24 timmars regeln för parkering i gatan gäller för Prästkragevägen.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

   1. P-förbud gäller i gatan, finns många p-rutor . Men trafikskylten måste ju sättas fast så den inte vrids hela tiden och blir synlig!

 13. Hej,
  Vid Nevisborg på parkeringen mellan Nevisborg 30 och 18, står sedan början på mars en bil parkerad. Bilen har förekommit i någon form av brott då polisen har markerat den med polistejp samt att jag vet att polisen har sökt igenom bilen. Bilen har även fått en parkeringsbot. Den står och tar upp plats för andra bilar och jag undrar om kommunen kan frakta bort bilen? Har pratat med kommunpolis Christer Stålhandske som skulle driva det från sitt håll men han önskade att jag skrev till er vilket jag härmed gör med detta inlägg. Refererande till ”Broken Windows” teorin så vore det nog i allas intresse att bilen fraktas bort. Bilen är en silvrig Volvo Crosscountry årsmodell äldre(90 tal?).
  Tackar på förhand.

  1. Hej Hans

   Securitas var nere på Nevisborg i torsdags och drog igång ärenden på tre stycken bilar bland annat Volvon du nämner.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

   1. Hej Pär,

    Det har inte hänt något vad jag kan se.

    Volvon står fortfarande kvar, dessutom felparkerad.

    Vad gör Ni och kan vi som bor där göra något för att få bort bilen å det snaraste?

    Tackar på förhand.

    1. Hej Hans

     Jag kan inte svara på vad som har gjort att bilen fortfarande står kvar.
     Jag kommer att kontakta Securitas för status.

     Med vänlig hälsning
     Pär Larsson, Gatuingenjör

     1. Vi är nog många i kommunen som kan berätta vad som hänt här. Securitas gör inget bra jobb! Efter en tid med gips på benet så har jag nu haft rehabilitering och därmed gått runt mycket i kommunen, och vad felparkerade fordon det finns. Där det går så har jag försökt gå på trottoaren, men det är sällan två gator i rad man kan göra det pga felparkerade bilar/släp/husvagnar. På Marsvägen påpekade jag för en villaägare att hans husvagn stack ut så mycket att den blockerade och fick svar att det skulle jag strunta i. Han och alla andra gör ju det för att man vet att det är totalt riskfritt. Det kan vara så att Securitas aldrig fått i uppdrag att kontrollera villagator, men det kan också vara så att företaget helt enkelt gör ett dåligt arbete. Det står en bil parkerad/övergiven vid en personalparkering vid en kommunalinrättning i centrala Staffanstorp, och den bilen har aldrig blivit ”lappad”. Med tanke på att den bilen snart stått där i en månad så är det ganska tydligt att Securitas inte är lämpade att göra uppgiften man tagit på sig.

      1. Hej Ulf
       Det var ju tråkigt att du känner så.
       Det ligger ett politiskt beslut till grund för parkeringsövervakning i Staffanstorps kommun. Anledningen till detta var att skapa fler parkeringsmöjligheter i centrum och att man ansåg att det skulle räcka med 20 timmar per månad.
       När det gäller villaområdena skickas Securitas enbart ut i dessa om tex trafiksäkerheten äventyras.

       Med vänlig hälsning
       Pär Larsson, Gatuingenjör

       1. Securitas uppgift sträcker ju sig längre än att se till att p-platser vid kommunhuset är lediga. Så här skriver ni själva ”..tillse att gällande parkeringsregler efterlevs.”. Bilen vid vårdcentralens parkering har stått övergiven i 1 1/2 månad. Hade företaget skött sina uppgifter så hade den varit bortforslad nu. Sen, vad menar du med ”trafiksäkerheten äventyras”? Varje gång någon tvingas ut i gatan för att villaägare tror att trottoaren tillhör tomten så äventyras trafiksäkerheten. Husvagnen på Marsvägen har en draganordning som sticker ut en meter in på gatan, är det trafiksäkert? Genom att inte göra något åt sådana saker så rättfärdigar Tekniska enheten regelvidrig parkering. Ska det vara så?

        1. Hej Ulf
         När det gäller Vårdcentralens parkering klassas denna inte som allmän platsmark utan som kvartersmark och delar av denna är även tomtmark som tillhör Bostadsrättsföreningarna. Securitas är upphandlade att sköta övervakningen på allmän platsmark. Kvartersmark ligger under Staffanstorps kommunfastigheter.
         Gällande husvagnen på Marsvägen kommer jag att skicka ut Securitas för ett platsbesök och eventuella åtgärder.

         Med vänlig hälsning
         Pär Larsson, Gatuingenjör

     2. Hej Pär

      Stort tack, bilen borta nu när jag kom hem från semestern.

      mvh
      Hans

 14. Hej!
  Nu är våren på väg med sol och värme, men tyvärr även husbilarna på Slättvägens parkering i Hjärup. En lång husbil har stått där ett par veckor nu och vad jag fått reda på så är det 24 timmarsregel som gäller.
  Där är trångt nog med parkering dagtid så varför ska det stå båtsläp och husbilar där då. Ägarna bor inte i området till dessa fordon tacksam för hjälp att få bort dom.

  1. Hej Thomas!

   Detta är ett problem i stora delar av kommunen tyvärr. Jag skickar ärendet vidare till Securitas för åtgärd.

   Med vänlig hälsning Pär Larsson, Gatuingenjör

 15. Hej. På City Gross parkering så står en dumpad (?) a-taktor sent över flera rutor.
  Enligt personalen har den stått där den helgen 8-9/3.
  De har anmält det till Polisen.
  Är det något ni kan göra? Är det er mark?

  1. Hej Eva

   Denna parkeringsyta är privat mark och tillhör CityGross.
   Ni får ta kontakt med dem.

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

 16. Då har det snart gått 6 månader sen jag skrev sist här och fortfarande inget som är åtgärdat ! Trafikskylten vrids åt sidan i början på gatan på Prästkragevägen i Hjärup , samt många som parkerar även på natten står där bilar fast det finns gott om p-rutor lediga.

  1. Hej Svante

   Ärendet är överlämnat till Securitas för åtgärder

   Med vänlig hälsning
   Pär Larsson, Gatuingenjör

 17. Har uppmärksammat ett anslag på Ica att kommunstyrelsen tagit beslut om att det ska bli P-avgift på parkeringen vid Ica.
  Jag kommer inte att handla i någon av affärerna som ligger vid torget om detta blir verklighet. Vill man ha en levande centrumhandel anser jag att P-skiva ska gälla och inte tvinga folk att parkera på angränsande gator och tvingas bära tunga kassar ända dit. Det jag saknar bland politiker i jämförelse med vanligt folk är att dom aldrig tänker efter före och ser konsekvenserna av deras beslut. Hur många gånger har man inte hört en politiker erkänna att deras beslut inte blev så bra, men det är för sent att ändra?

 18. Jag undrar vilket vaktbolag ni anlitar. Jag har varit i kontakt med kommunen många gånger angående överträdelse av,6-timmars parkering på Farinvägen. Ett flertal av dessa platser har blivit boendeparkering som utnyttjas från eftermiddag till nästa morgon samt helger. Nu måste ni ta tag i detta på allvar.

 19. Vet inte om detta hamnar rätt… Vad finns för planer kring Staffansvallens grusparkering?
  Vägen in till den parkeringen består just nu av stora hål (går knappt att köra) och parkeringen är blöt och sörjig. Kan man göra vid åtminstone inkörseln så att den inte behöver bli i så dåligt skick? Nu kör bilister på gräsmattan istället, hur länge tål den det?

  Det är även kaos i vändzonen där alla ska lämna och hämta sina barn samtidigt som barn rör sig där både gåendes och cyklandes då cykelbanan korsar precis där. Risken är nog stor att en olycka kan ske där. Kan man göra något åt det?

 20. Som besökare i Staffanstorp tycker jag att det är mycket märkligt att det inte går att hämta p-skiva i butiker. Det finns ingen information annat än på nätet var man skaffar en. Hur kan man då sätta p böter på bilar? Hur har ni tänkt där? De borde vara mer lättillgängliga, som på alla andra ställen där p-skiva är krav!

  1. Hej Yvonne
   Tack för att du gjorde oss uppmärksam på det här. Nu finns p-skivor även att hämta i våra bibliotek i Staffanstorp och Hjärup samt på Bråhögsbadet. Webbsidan är också uppdaterad med den här informationen, se ovan.

   Vänligen Marie Schyllert


 • Blanketter/e-tjänst

  pool

  Staffanstorps kommun har ingen e-tjänst, men håller för närvarande på att utveckla sina e-tjänster. Letar du efter blanketter kan du hitta dessa här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »