Samhällsplanering

Samhällsplanering utförs av många olika aktörer, på många olika nivåer. Den kommunala planeringen sker huvudsakligen på två nivåer. Den första på översiktlig nivå (översiktsplan) som behandlar grunddragen i hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, men också användningen av mark- och vattenområden. Den andra som är planering på detaljnivå (detaljplan och områdesbestämmelser) reglerar bebyggelsemiljöns utformning och användningen av mark och vatten. Planering på detaljnivå sker genom framtagandet av detaljplaner.

Utöver arbetet med översiktlig planering och detaljplanering är kommunen ofta också involverad i utbyggnaden av nya områden. Kommunen tar en aktiv roll i gestaltning, projektering och byggande av gator, parker och liknande som kommunen kommer att vara ansvarig för. Detta arbete sker som regel i nära samarbete med de aktörer som uppför bebyggelse inom samma område. Här kan du läsa om våra pågående utbyggnadsprojekt.

Om du är exploatör och är intresserad av att vara med och utveckla Staffanstorps kommun kan du läsa våra riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal och anmäla dig till vårt intressentregister. Du kan även titta på aktuella och genomförda markanvisningar.

På denna sida finner du information om:

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Plan- och exploateringsavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen på plex@staffanstorp.se

 

Hoppa till navigering