Samhällsplanering

En fungerande planering är livsviktig för en stad och ett modernt samhälle. Genom god planering kan vi skapa trygga, hälsosamma och attraktiva miljöer för människor att leva och verka i. Vi kan ge förutsättningar för en välfungerande infrastruktur och för ett utvecklat näringsliv. Med god planering kan vi också säkerställa att värdefulla natur- och kulturmiljöer tas till vara samt utvecklas och anpassa den byggda miljön efter ett förändrat klimat.

Samhällsplanering utförs av många olika aktörer, på många olika nivåer. Den kommunala planeringen sker huvudsakligen på två nivåer. Den första på översiktlig nivå som behandlar grunddragen i hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, men också användningen av mark- och vattenområden. Den andra som är planering på detaljnivå reglerar bebyggelsemiljöns utformning och användningen av mark och vatten. Planering på detaljnivå sker genom framtagandet av detaljplaner och områdesbestämmelser.

Översiktlig planering

Här presenteras visionerna för framtiden. I översiktsplanen dras riktlinjerna för kommunens utveckling av bebyggda områden upp. Den blir ett strategiskt vägledande beslutsunderlag för planeringen på detaljnivå, ger en vision för kommunens utveckling och redovisar riksintressen. Genom att arbeta med fördjupningar av och tillägg till översiktsplanen kan denna hållas levande och aktuell.

För varje mandatperiod ska kommunfullmäktige göra enaktualitetsprövning som innebär att man tar ställning till om planen är aktuell. Översiktsplaner anses alltid leda till betydande miljö-påverkan och därför ska konsekvenserna alltid redovisas. Hela hållbarhetsbegreppet ska behandlas – det vill säga ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser.

Läs mer om översiktlig planering på Boverkets webbplats>>

Detaljplaner

Detaljplaner tas fram för ett specifikt, avgränsat område och ska ge en samlad bild av markanvändningen inom detta område, samt hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Detaljplaner upprättas alltid för ny sammanhållen bebyggelse och för ny enstaka byggnad som får betydande inverkan på omgivningen. Detaljplan ska också upprättas för befintlig bebyggelse som ska förändras eller bevaras om förändringen eller bevarandet behöver ses i ett större sammanhang, exempelvis för att byggnaden ingår som del i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Detaljplanen är juridiskt bindande och ligger till grund vid exempelvis bygglovsprövningar.

Till detaljplanen hör plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Ofta finns det en illustration till plankartan som visar hur det kan komma att se ut när planen genomförts.

Läs mer om detaljplaner på Boverkets webbplats>>

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används ibland för att reglera bebyggelse i områden som saknar detaljplan. Syftet kan vara att göra riktlinjer i översiktsplanen bindande eller för att säkerställa riksintressen. Bestämmelserna ger ingen formell byggrätt och ingen rätt för kommunen att lösa in mark men de är bindande för bygglovsprövning. Det finns områdesbestämmelser upprättade för byarna i kommunen.

Läs mer om områdesbestämmelser på Boverkets webbplats>>

Genomförande – utbyggnad

Utöver arbetet med översiktlig planering och detaljplanering är kommunen ofta också involverad i genomförandet, utbyggnaden, av nya områden. Kommunen tar en aktiv roll i gestaltning, projektering och byggande av gator, parker och liknande som kommunen kommer att vara ansvarig för. Detta arbete sker som regel i nära samarbete med de aktörer som uppför bebyggelse inom samma område.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

8 kommentarer till Samhällsplanering

 1. Hej!

  Hur kan man få reda på vem som äger en specifik tomt?
  /Martin

 2. Hej!
  Jag har tagit del av planbeskrivningen för Stora Uppåkra 12:2, Hjärup NO Etapp 1. Jag är intresserad av ett hus i området byggt 2011 och vill med anledning av det ha mer info om markradon.
  Planbeskrivningen som daterades till 2007-06-07, dvs före husen byggdes säger: ”Man bör dock beakta risken för förhöjd markradon överallt där tätare jordlager punkteras, t.ex. vid grundläggningsschaktning. Detaljerade mätningar har inte gjorts inom planområdet och skall utföras i samband med utbyggnad av området.”
  Vart kan jag få tag på dessa detaljerade mätningar?
  Tack för hjälpen
  Med vänlig hälsning Karin

  1. Hej Karin!

   Det kan finnas mätningar som gjorts i samband med bygglov/bygganmälan. Du kan vända dig till bygglovenheten – bygglov@staffanstorp.se – som kan hjälpa dig att ta reda på vad som finns att tillgå.

   Med vänlig hälsning

   Thomas Lexén
   stadsarkitekt,
   Stadsbyggnadskontoret

 3. Hej!
  Undrar över mobilmasten som uppförts på CityGross parkering. Vem har gett bygglov till den och bör/skall man inte fråga boenden omkring när man gör en drastisk förändring av närmiljön? Har inte hört ett ljud, ej heller bostadsrättsföreningen som jag bor i. Funderar mycket på varför man väljer att dumpa ett så fult ”konstverk” mitt i byn? Torde bli bättre ute vid reningsverket?!
  Svar önskas snarast. Har försökt ringa i tre dagar och blivit kopplat till ett otal människor som tydligen aldrig svarar i sina telefoner.

 4. Hej!
  Hur ser planen eller den översiktliga ritningen ut över nya Ängslyckans förskola?

  1. Hej, jag rekommenderar att ni hör av er till Linda Delveus, Förskolechef gällande Ängslyckans förskola.

   https://staffanstorp.se/angslyckan/om-angslyckans-forskola/nybyggnation/

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 5. Hej,

  jag undrar vad som ska byggas, på marken där Anneroskolan låg.

  1. Hej Monica,

   Det finns ett uppdrag till stadsbyggnadskontoret att ta fram en ny detaljplan för bostadsändamål för marken där Anneroskolan låg.

   Arbetet med detta är påbörjat, ett beslut om att skicka ut förslag till detaljplan på samråd är planerat att tas i oktober. Detta innebär att ett förslag på hur området kan utformas skickas ut till närboende och berörda myndigheter som får möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

   Vad gäller Annerotomten planeras även att hållas ett första dialog- och informationsmöte innan samrådsutskicket för att få in ett så bra underlag till förslaget som möjligt. Detta möte planeras att hållas i september. Mera information om detta kommer att skickas ut till de närboende samt kommer kommuniceras på kommunens hemsida i god tid innan.

   Med vänliga hälsningar
   Jonathan Nygaard
   Planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret i Staffanstorp


 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »