Samhällsplanering

En fungerande planering är livsviktig för en stad och ett modernt samhälle. Genom god planering kan vi skapa trygga, hälsosamma och attraktiva miljöer för människor att leva och verka i. Vi kan ge förutsättningar för en välfungerande infrastruktur och för ett utvecklat näringsliv. Med god planering kan vi också säkerställa att värdefulla natur- och kulturmiljöer tas till vara samt utvecklas och anpassa den byggda miljön efter ett förändrat klimat.

Samhällsplanering utförs av många olika aktörer, på många olika nivåer. Den kommunala planeringen sker huvudsakligen på två nivåer. Den första på översiktlig nivå som behandlar grunddragen i hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, men också användningen av mark- och vattenområden. Den andra som är planering på detaljnivå reglerar bebyggelsemiljöns utformning och användningen av mark och vatten. Planering på detaljnivå sker genom framtagandet av detaljplaner och områdesbestämmelser.

Översiktlig planering

Här presenteras visionerna för framtiden. I översiktsplanen dras riktlinjerna för kommunens utveckling av bebyggda områden upp. Den blir ett strategiskt vägledande beslutsunderlag för planeringen på detaljnivå, ger en vision för kommunens utveckling och redovisar riksintressen. Genom att arbeta med fördjupningar av och tillägg till översiktsplanen kan denna hållas levande och aktuell.

För varje mandatperiod ska kommunfullmäktige göra enaktualitetsprövning som innebär att man tar ställning till om planen är aktuell. Översiktsplaner anses alltid leda till betydande miljö-påverkan och därför ska konsekvenserna alltid redovisas. Hela hållbarhetsbegreppet ska behandlas – det vill säga ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser.

Läs mer om översiktlig planering på Boverkets webbplats>>

Detaljplaner

Detaljplaner tas fram för ett specifikt, avgränsat område och ska ge en samlad bild av markanvändningen inom detta område, samt hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Detaljplaner upprättas alltid för ny sammanhållen bebyggelse och för ny enstaka byggnad som får betydande inverkan på omgivningen. Detaljplan ska också upprättas för befintlig bebyggelse som ska förändras eller bevaras om förändringen eller bevarandet behöver ses i ett större sammanhang, exempelvis för att byggnaden ingår som del i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Detaljplanen är juridiskt bindande och ligger till grund vid exempelvis bygglovsprövningar.

Till detaljplanen hör plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Ofta finns det en illustration till plankartan som visar hur det kan komma att se ut när planen genomförts.

Läs mer om detaljplaner på Boverkets webbplats>>

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används ibland för att reglera bebyggelse i områden som saknar detaljplan. Syftet kan vara att göra riktlinjer i översiktsplanen bindande eller för att säkerställa riksintressen. Bestämmelserna ger ingen formell byggrätt och ingen rätt för kommunen att lösa in mark men de är bindande för bygglovsprövning. Det finns områdesbestämmelser upprättade för byarna i kommunen.

Läs mer om områdesbestämmelser på Boverkets webbplats>>

Genomförande – utbyggnad

Utöver arbetet med översiktlig planering och detaljplanering är kommunen ofta också involverad i genomförandet, utbyggnaden, av nya områden. Kommunen tar en aktiv roll i gestaltning, projektering och byggande av gator, parker och liknande som kommunen kommer att vara ansvarig för. Detta arbete sker som regel i nära samarbete med de aktörer som uppför bebyggelse inom samma område.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

14 kommentarer till Samhällsplanering

 1. Hej!

  Hur kan man få reda på vem som äger en specifik tomt?
  /Martin

 2. Hej!
  Jag har tagit del av planbeskrivningen för Stora Uppåkra 12:2, Hjärup NO Etapp 1. Jag är intresserad av ett hus i området byggt 2011 och vill med anledning av det ha mer info om markradon.
  Planbeskrivningen som daterades till 2007-06-07, dvs före husen byggdes säger: ”Man bör dock beakta risken för förhöjd markradon överallt där tätare jordlager punkteras, t.ex. vid grundläggningsschaktning. Detaljerade mätningar har inte gjorts inom planområdet och skall utföras i samband med utbyggnad av området.”
  Vart kan jag få tag på dessa detaljerade mätningar?
  Tack för hjälpen
  Med vänlig hälsning Karin

  1. Hej Karin!

   Det kan finnas mätningar som gjorts i samband med bygglov/bygganmälan. Du kan vända dig till bygglovenheten – bygglov@staffanstorp.se – som kan hjälpa dig att ta reda på vad som finns att tillgå.

   Med vänlig hälsning

   Thomas Lexén
   stadsarkitekt,
   Stadsbyggnadskontoret

 3. Hej!
  Undrar över mobilmasten som uppförts på CityGross parkering. Vem har gett bygglov till den och bör/skall man inte fråga boenden omkring när man gör en drastisk förändring av närmiljön? Har inte hört ett ljud, ej heller bostadsrättsföreningen som jag bor i. Funderar mycket på varför man väljer att dumpa ett så fult ”konstverk” mitt i byn? Torde bli bättre ute vid reningsverket?!
  Svar önskas snarast. Har försökt ringa i tre dagar och blivit kopplat till ett otal människor som tydligen aldrig svarar i sina telefoner.

 4. Hej!
  Hur ser planen eller den översiktliga ritningen ut över nya Ängslyckans förskola?

  1. Hej, jag rekommenderar att ni hör av er till Linda Delveus, Förskolechef gällande Ängslyckans förskola.

   https://staffanstorp.se/angslyckan/om-angslyckans-forskola/nybyggnation/

   Med vänlig hälsning
   Britta Karila
   Miljö- och byggenheten

 5. Hej,

  jag undrar vad som ska byggas, på marken där Anneroskolan låg.

  1. Hej Monica,

   Det finns ett uppdrag till stadsbyggnadskontoret att ta fram en ny detaljplan för bostadsändamål för marken där Anneroskolan låg.

   Arbetet med detta är påbörjat, ett beslut om att skicka ut förslag till detaljplan på samråd är planerat att tas i oktober. Detta innebär att ett förslag på hur området kan utformas skickas ut till närboende och berörda myndigheter som får möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

   Vad gäller Annerotomten planeras även att hållas ett första dialog- och informationsmöte innan samrådsutskicket för att få in ett så bra underlag till förslaget som möjligt. Detta möte planeras att hållas i september. Mera information om detta kommer att skickas ut till de närboende samt kommer kommuniceras på kommunens hemsida i god tid innan.

   Med vänliga hälsningar
   Jonathan Nygaard
   Planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret i Staffanstorp

 6. 40 – 100 km/tim – Livsfarlig skolvägssträcka

  Valhallavägens trafik & hastigheter vid en skolväg mao barn i skiftande ålder på väg till och från skolan.Har under lång tid iakttagit olika trafikanters hastighetsöverträdelser efter Valhallavägen från rondellen Storgatan till hastighetsgupp/sovande polis vid g:a järnvägsstationen.
  Tom omkörningar av trafikanter som håller gällande 40 km inträffar också, motorcyklar på bakhjul ävenså, eu-mopeder, traktorer, lastfordon, osv. som överskrider allt som oftast hastigheterna som är mera regler än undantag.
  Boende barnfamiljer och nyinflyttade förfasas över trafiken och det är tom så att man undviker att flytta till Staffanstorp pga av problemet.

  Föreslår att kommunen inför någon form av mätning för att få en bild av situationen som är livsfarlig och ur miljösynpunkt förkastlig. Visa handlingskraft innan dödsolyckor inträffar!
  Tack på förhand. Inger och Lars Rönnbäck, Valhallavägen, Staffanstorp

 7. Går det att få reda på hur mycket Hjärup växt med de senaste 3 åren? Antalet inflyttade personer eller hushåll, tack. Även hur många invånare vi är i Hjärup just nu vore bra.

  Tack på förhand

  1. Tyvärr har jag i nuläget inte tillgång för någon befolkningsstatistik per sista dec 2015. För de förgående tre åren gäller att Hjärup växte med 71 personer från den 31/12 2011 (4368 pers) till den 31/12 2014 då befolkningen uppgick till 4439 personer.

   Mvh

   Thomas Lexén, Staffanstorps kommun

   1. Tack, Thomas. Fyll på med uppgiften för 2015 när du vet,
    gärna på bjorncmagnusson@tele2.se.

 8. Hej alla Hjärupsbor och ansvariga inom kommunen.

  Olaglig utställning av granskningshandling?
  Kom till Hjärups bibliotek idag för att sätta mig in i järnvägsplanerna. Är f d Hjärupsbor och inte så hemma på biblioteket. Efter en del letande var det nödvändigt att fråga var planerna fanns. Jag fick hjälp. Tack för det.
  Där finns liggande på ett bord plantexter med förminskade plankartor samt samrådsredogörelser. Plankartorna i det närmaste oläsliga utan förstoringsglas och ännu mindre möjliga att mäta avstånd på. Detta förhållande strider enligt min mening mot gällande lagregler om samråd.
  Vi har framför oss det största projekt alla kategorier i Hjärup och effekter av det för minst 100 år framåt och så genomförs ett så bedrövligt samråd om det slutliga samlade planförslaget.

  1. Hej Karl-Åke!
   Vad gäller utställningen/granskningen av de tre detaljplanerna som berörde utbyggnaden till 4 spår genom Hjärup så var utskicket av planhandlingar mycket omfattande. Enbart kartorna så var det totalt 6 st (illustrations- och plankartor) som skulle skickas både till biblioteket i Hjärup och i Staffanstorp. För att detta inte skulle bli för opraktiskt och för att spara plats i bibliotekens utställningsytor så valde vi att skicka kartorna i A:3-format.
   Men biblioteken är bara en av de platser där du kan få tillgång till planhandlingarna. Tillgång till dessa samt information om granskningen finns även på vår webbplats under: https://staffanstorp.se/boende/samhallsplanering/pagaende-planer/

   Planhandlingarna har även skickats ut till remissinstanser och sakägare samt övriga som inkommit med synpunkter under samrådet. Till sakägare som inte inkommit med synpunkter under samrådet skickades information om var (på webbplatsen) handlingarna går att hitta. Planerna har även kungjorts i Sydsvenskan.

   Men för att vara behjälplig och för att göra dig så nöjd som möjligt, väljer vi nu att skicka kartorna i A:1-format till biblioteket i Hjärup.
   Du bör kunna hitta dessa där onsdagen 7/10 alt senast torsdagen 8/10.

   Vänligen Lowe Kisiel, Staffanstorps kommun


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »