Planbesked

Du som planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas eller förändras kan begära ett planbesked. Detsamma gäller om en områdesbestämmelse behöver upphävas eller förändras.

Begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter och faktureringsadress. Ändamålet med åtgärden ska framgå och en karta ska bifogas som visar vilket område som berörs. Om åtgärden gäller byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda.

Du får beslut om planbesked inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till stadsbyggnadskontoret.

Kommunen gör en bedömning av ditt förslag utifrån plan- och bygglagens bestämmelser, gällande översiktsplan, andra kommunala, regionala och statliga intressen samt platsens förutsättningar. Då beslut tagits skickas det till dig.

Om du får ett positivt planbesked meddelas den uppskattade tiden planarbetet kommer att ta samt när planarbetet beräknas påbörjas. Ett positivt planbesked innebär att ett planarbete kan påbörjas och är ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. Läs mer om hur den fortsatta planprocessen går till här.

Om du får ett negativt planbesked kommer skälen för detta att anges i planbeskedet.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och som du inte kan överklaga. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida. Villkor för planläggning kan tillkomma, t.ex. lägre/högre exploatering, utökat ändamål (blandstad), viss typ av bebyggelse med hänsyn till natur- eller kulturmiljö, upplåtelseform för bostäder osv. En förutsättning för att planläggning ska komma igång är också att ett föravtal skrivs där parterna är överens om planens innehåll och kostnader.

En avgift tas ut för planbesked, se taxa.

Ansökan om planbesked mailas till stadsbyggnad@staffanstorp.se eller skickas till Stadsbyggnadskontoret, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp.

Hoppa till navigering

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »