Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska dokument för hur vi vill styra bebyggelseutvecklingen och förvalta mark- och vattenresurser på lång sikt. Här presenteras visionerna för framtiden. Staffanstorps kommun arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan Översiktsplan 2020-2040. Staffanstorps kommuns gällande översiktsplan heter Framtidens kommun – perspektiv 2038.

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Planen visar kommunens viljeriktning, men är inte juridiskt bindande.

Översiktsplanen har en lång tidshorisont på upp till 20 år och ska aktualitetprövas varje mandatperiod. Detta innebär att man tar ställning till om planen är aktuell. Förslagen i planen tar hänsyn till nationella, regionala och kommunala mål och arbetet styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken. Översiktsplaner anses alltid leda till betydande miljöpåverkan och därför ska konsekvenserna alltid redovisas. Hela hållbarhetsbegreppet ska behandlas – det vill säga ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser.

Översiktsplanen är vägledande vid andra kommunala beslut om bygglov, detaljplaner och olika tillstånd.

Läs mer om översiktlig planering på Boverkets webbplats>>

 

Hoppa till navigering