Översiktsplan

Staffanstorp Höje å Foto: Fredrika Klevborn

Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska dokument för hur vi vill styra bebyggelseutvecklingen och förvalta mark- och vattenresurser på lång sikt.

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Planen visar kommunens viljeriktning, men är inte juridiskt bindande.

Översiktsplanen har en lång tidshorisont på upp till 20 år och ska aktualitetprövas varje mandatperiod. Förslagen i planen tar hänsyn till nationella, regionala och kommunala mål och arbetet styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken. Den är vägledande vid andra kommunala beslut om bygglov, detaljplaner och olika tillstånd.

Staffanstorps kommuns gällande översiktsplan heter Framtidens kommun – perspektiv 2038 och det går att läsa med om den här!

Staffanstorps kommun arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan Framtidens kommun – Livsoas 2039 och det går att läsa mer om den här!

Hoppa till navigering