Fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla

Fördjupad översiktsplan Flackarp – Höjebromölla

Samrådstiden för förslaget har löpt ut den 4 oktober 2019. Tack till alla som har lämnat synpunkter! I början av hösten hölls ett samrådsmöte i form av ”öppet hus” mellan 12-19 vid Flackarps mölla. Det fanns möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter och prata med kommunens tjänstemän. Varje heltimme hölls också en presentation om samrådsförslaget. På kommunen pågår just nu sammanställning av de synpunkter som inkommit, därefter kommer bearbetning av förslaget ske innan det ställs ut på nytt. I samband med utställningen kommer även en samrådsredogörelse med svar på de yttranden som inkommit finnas tillgängligt.

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla syftar till att pröva utvecklingen av det attraktiva och stationsnära området söder om Höje å i nordvästra delen av kommunen.

När nu en pågatågstation ska anläggas vid Klostergården i södra Lund, så ökar efterfrågan på fler bostäder i stads- och stationsnära läge vilket aktualiserar frågan om att bygga söder om Höjeå – i Staffanstorps kommun, men inom Lund stadsrand. För att börja reda ut hur detta kan göras på bästa sätt, med respekt för och i samklang med de stora natur- och rekreations värden som finns i ådalen, har Staffanstorps kommun tagit fram det här samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Flackarp – Höjebromölla.

Förslaget är ett första utkast och ett diskussionsunderlag som syftar till att få in värdefulla synpunkter och tankar från kommunmedborgare, grannkommuner, organisationer och myndigheter – tankar som kan ligga till grund för den utvärdering och vidareutveckling av förslaget som kommer att göras efter samrådstiden.

Samrådshandlingar:

FÖP Flackarp Höjebromölla Samråd

FÖP Flackarp-Höjobromölla – Miljökonsekvensbeskrivning Samråd

Presentation som hölls vid samrådsmöte vid Flackarps mölla 20190905:

Fördjupad översiktsplan samrådsförslag – presentation

Vanliga frågor och svar

Frågor om förslaget kan ställas till:

– stadsarkitekt Thomas Lexén, 046–25 13 27, thomas.lexen@staffanstorp.se

– tf plan- och exploateringschef Sofia Tjernström, 046–25 16 88, sofia.tjernstrom@staffanstorp.se

– planarkitekt Susanna Falck, 046–25 14 24, susanna.falck@staffanstorp.se

 

 

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

8 kommentarer till Fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla

 1. Ett förfärligt förslag! Det skulle vara katastrof om detta förslaget går igenom , både för djurliv och folket som njuter av det och naturen runt Höje å.

  1. Hej Iréne!

   I förslaget går det att läsa om de urbana byarna som sammanbinds av ett grönt ramverk. Det går även att läsa att bebyggelsen planeras minst 100m från höje-å. Inom detta område, som blir en skyddszon, utvecklas de gröna kvalitéerna. Det innebär också att åkermarken bebyggs.

   Åkermarken är ofta inte en hemvist för den biologiska mångfalden, endast där åkerholmar och dylikt sparats från att uppodlas. Det gröna ramverket som är en del av planförslaget syftar till att utveckla grönstrukturen och att möjliggöra för större rekreationsmöjligheter än i dagsläget. Sammanhängande gröna stråk är också viktiga för att sprida den biologiska mångfalden, inte minst i form av gröna korridorer ut i det storskaliga jordbrukslandskapet. Så kallade ”beträdor”, obrukade fältkanter för t.ex. gående och ryttare, finns sedan länge på andra håll i kommunen. I det gröna ramverket kan fler våtmarker anläggas för att gynna den biologiska mångfalden, men dessa kan även bidra till att bromsa vattenflöden vid tillfälliga skyfall och fungera som bevattningsdammar under perioder av torka. I det gröna ramverket kan även betande djur och mindre, privata odlingslotter finnas, vilket skulle kunna vara till stor fördel för pollinerande insekter samtidigt som det bidrar till ett mer levande och attraktivt bostadsområde.

   I dagsläget finns det dessutom få områden med uppvuxna träd inom planområdet. Träd skapar skugga, vindskydd och lokalklimat, träd är även något som kan ta plats i det gröna ramverket

   Mvh

   Susanna

 2. Jag önskar bevara Höjeådalen vid Källby på BÅDA sidor från exploatering.

  Idag skänker området runt om ån, längs dammarna och i dalen rekreation/motion för tusentals personer/månad. Det är boende från hela Klostergårdsområdet m flera områden i södra Lund. Ett klimatsmart alternativ då området ligger nära city och du tar dig dit enkelt utan bil. Dels för att utöva din motion på stigarna runt ån och längs dammarna eller få rekreation för själen. T ex genom att lyssna på fågelsången i buskagen längs ån, se räv och hjort, alla sjöfåglar i dammarna.

  En bebyggelse så nära ån från Staffanstorps sida skulle, utöver att det kommer störa naturmiljön nära ån, göra att hela känslan med det öppna landskapet nere från ån upp till Flackarps by, går helt förlorad!

  I nuvarande förslag till översiktsplan fr Staffanstorps sida skulle mycket vara vunnet om planerade bostadskvarteret med 5-600 bostäder precis öster om järnvägen, helt slopas! Ett slopande av det området i planen kommer även gynna ev. nya, framtida boende på södra sidan Höje å då även dessa då kan njuta av ett orört, öppet landskap öster om järnvägen över Flackarps Byväg samt stigarna runt ån utan bebyggelse.

  Ett slopande av det bostadsområdet skulle gynna miljön runt Flackarps by och ner till ån då ev. tillfart till övriga nya bostadsområdena i förslaget antas komma väster om järnvägen.

  1. Hej Viola!

   I förslaget går det att läsa om de urbana byarna som sammanbinds av ett grönt ramverk. Det går även att läsa att bebyggelsen planeras minst 100m från höje-å. Inom detta område, som blir en skyddszon, utvecklas de gröna kvalitéerna. Det innebär också att åkermarken bebyggs.

   Åkermarken är ofta inte en hemvist för den biologiska mångfalden, endast där åkerholmar och dylikt sparats från att uppodlas. Det gröna ramverket som är en del av planförslaget syftar till att utveckla grönstrukturen och att möjliggöra för större rekreationsmöjligheter än i dagsläget. Sammanhängande gröna stråk är också viktiga för att sprida den biologiska mångfalden, inte minst i form av gröna korridorer ut i det storskaliga jordbrukslandskapet. Så kallade ”beträdor”, obrukade fältkanter för t.ex. gående och ryttare, finns sedan länge på andra håll i kommunen. I det gröna ramverket kan fler våtmarker anläggas för att gynna den biologiska mångfalden, men dessa kan även bidra till att bromsa vattenflöden vid tillfälliga skyfall och fungera som bevattningsdammar under perioder av torka. I det gröna ramverket kan även betande djur och mindre, privata odlingslotter finnas, vilket skulle kunna vara till stor fördel för pollinerande insekter samtidigt som det bidrar till ett mer levande och attraktivt bostadsområde.

   I dagsläget finns det dessutom få områden med uppvuxna träd inom planområdet. Träd skapar skugga, vindskydd och lokalklimat, träd är även något som kan ta plats i det gröna ramverket

   Mvh

   Susanna

 3. Hej!
  Jag förstår inte hur ni har tänkt. Att bygga så många bostäder på mark med höga naturvärden samt rekreationsvärden för hela staden. Detta är inget som har efterfrågats av invånarna utan av politiker och företag med vinstintressen och som har noll kunskap avseende miljö, ekologi och natur. Politiker/företag som kanske kollar snett på skogsskövlingen av Amazonas men planerar att exploatera Höjeådalen likadant. Har ni satt er fot där ens? Sluta tänk på pengar. Tills sist är det inte dem som hjälper er när Höje å svämmar över och förstör närliggande byggnader utan det är naturen. Låt naturen va! Varför bygger ni inte på industrimark istället? Där är marken redan bearbetad av människan och nära Klostergården finns industrimark. Snälla wake up idag, inte imorgon.
  Jen & Ewok

  1. Hej Jen!

   I förslaget till översiktsplan för Staffanstorps kommun tar vi mycket mindre mark i anspråk jämfört med den i tidigare översiktsplanen. Vi bygger framför allt i kollektivtrafiknära områden och förtätar den befintliga bebyggelsen b.la. genom att bygga på tidigare industrimark. Detta för att spara den värdefulla jordbruksmarken i så stor utsträckning som möjligt och möjliggöra för ett större användande av kollektivtrafik, cykel och gång som transport.

   I förslaget går det att läsa om de urbana byarna som sammanbinds av ett grönt ramverk. Det går även att läsa att bebyggelsen planeras minst 100m från höje-å. Inom detta område, som blir en skyddszon, utvecklas de gröna kvalitéerna. Det innebär också att åkermarken bebyggs.

   Åkermarken är ofta inte en hemvist för den biologiska mångfalden, endast där åkerholmar och dylikt sparats från att uppodlas. Det gröna ramverket som är en del av planförslaget syftar till att utveckla grönstrukturen och att möjliggöra för större rekreationsmöjligheter än i dagsläget. Sammanhängande gröna stråk är också viktiga för att sprida den biologiska mångfalden, inte minst i form av gröna korridorer ut i det storskaliga jordbrukslandskapet. Så kallade ”beträdor”, obrukade fältkanter för t.ex. gående och ryttare, finns sedan länge på andra håll i kommunen. I det gröna ramverket kan fler våtmarker anläggas för att gynna den biologiska mångfalden, men dessa kan även bidra till att bromsa vattenflöden vid tillfälliga skyfall och fungera som bevattningsdammar under perioder av torka. I det gröna ramverket kan även betande djur och mindre, privata odlingslotter finnas, vilket skulle kunna vara till stor fördel för pollinerande insekter samtidigt som det bidrar till ett mer levande och attraktivt bostadsområde.

   I dagsläget finns det dessutom få områden med uppvuxna träd inom planområdet. Träd skapar skugga, vindskydd och lokalklimat, träd är även något som kan ta plats i det gröna ramverket

   Mvh

   Susanna

 4. Hej!
  Otroligt sorgligt att ni planerar att förstöra detta vackra naturområde, hur tänker ni? Ja, jag förstår att det behövs bostäder, men att bygga på jordbruksmark, så kortsiktigt tänkt! Det är ett irreversibelt beslut, jorden kommer aldrig att kunna brukas igen.
  Jag och många med mig som bor på Klostergården använder detta område för rekreation och det är ytterst betydelsefullt att det får vara kvar. Vi behöver mer natur, inte mindre!

  Mvh Anna

  1. Hej Anna!

   Den fördjupade översiktsplanen utreder möjligheterna att bygga i stationsnära läge, både i närheten till den nya stationen vid Klostergården och i närheten till Lund C. Detta för att främja hållbara kollektivtrafikmedel som tåg och buss, men även cykel och gång då detta område ligger så pass nära målpunkter i dess omnejd. Att bygga i mer perifera områden kan skapa ett bilberoende.

   I förslaget går det att läsa om de urbana byarna som sammanbinds av ett grönt ramverk. Det går även att läsa att bebyggelsen planeras minst 100m från höje-å. Inom detta område, som blir en skyddszon, utvecklas de gröna kvalitéerna. Det innebär också att åkermarken bebyggs.

   Åkermarken är ofta inte en hemvist för den biologiska mångfalden, endast där åkerholmar och dylikt sparats från att uppodlas. Det gröna ramverket som är en del av planförslaget syftar till att utveckla grönstrukturen och att möjliggöra för större rekreationsmöjligheter än i dagsläget. Sammanhängande gröna stråk är också viktiga för att sprida den biologiska mångfalden, inte minst i form av gröna korridorer ut i det storskaliga jordbrukslandskapet. Så kallade ”beträdor”, obrukade fältkanter för t.ex. gående och ryttare, finns sedan länge på andra håll i kommunen. I det gröna ramverket kan fler våtmarker anläggas för att gynna den biologiska mångfalden, men dessa kan även bidra till att bromsa vattenflöden vid tillfälliga skyfall och fungera som bevattningsdammar under perioder av torka. I det gröna ramverket kan även betande djur och mindre, privata odlingslotter finnas, vilket skulle kunna vara till stor fördel för pollinerande insekter samtidigt som det bidrar till ett mer levande och attraktivt bostadsområde.

   I dagsläget finns det dessutom få områden med uppvuxna träd inom planområdet. Träd skapar skugga, vindskydd och lokalklimat, träd är även något som kan ta plats i det gröna ramverket

   Mvh

   Susanna


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »