Fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla

Fördjupad översiktsplan Flackarp – Höjebromölla

Samrådstiden för förslaget har löpt ut den 4 oktober 2019. Tack till alla som har lämnat synpunkter! I början av hösten hölls ett samrådsmöte i form av ”öppet hus” mellan 12-19 vid Flackarps mölla. Det fanns möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter och prata med kommunens tjänstemän. Varje heltimme hölls också en presentation om samrådsförslaget. På kommunen pågår just nu sammanställning av de synpunkter som inkommit, därefter kommer bearbetning av förslaget ske innan det ställs ut på nytt. I samband med utställningen kommer även en samrådsredogörelse med svar på de yttranden som inkommit finnas tillgängligt.

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla syftar till att pröva utvecklingen av det attraktiva och stationsnära området söder om Höje å i nordvästra delen av kommunen.

När nu en pågatågstation ska anläggas vid Klostergården i södra Lund, så ökar efterfrågan på fler bostäder i stads- och stationsnära läge vilket aktualiserar frågan om att bygga söder om Höjeå – i Staffanstorps kommun, men inom Lund stadsrand. För att börja reda ut hur detta kan göras på bästa sätt, med respekt för och i samklang med de stora natur- och rekreations värden som finns i ådalen, har Staffanstorps kommun tagit fram det här samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Flackarp – Höjebromölla.

Förslaget är ett första utkast och ett diskussionsunderlag som syftar till att få in värdefulla synpunkter och tankar från kommunmedborgare, grannkommuner, organisationer och myndigheter – tankar som kan ligga till grund för den utvärdering och vidareutveckling av förslaget som kommer att göras efter samrådstiden.

Samrådshandlingar:

FÖP Flackarp Höjebromölla Samråd

FÖP Flackarp-Höjobromölla – Miljökonsekvensbeskrivning Samråd

Presentation som hölls vid samrådsmöte vid Flackarps mölla 20190905:

Fördjupad översiktsplan samrådsförslag – presentation

Vanliga frågor och svar

Frågor om förslaget kan ställas till:

– stadsarkitekt Thomas Lexén

– plansamordnare Sofia Tjernström

– planarkitekt Susanna Falck

 

 

 

Hoppa till navigering