Fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla

Fördjupad översiktsplan Flackarp – Höjebromölla

Den fördjupade översiktsplanen för Flackarp-Höjebromölla har arbetats in i den kommuntäckande översiktsplanen efter samrådet och går att finna här. Samrådstiden för förslaget löpte ut den 4 oktober 2019. Tack till alla som har lämnat synpunkter! I början av hösten hölls ett samrådsmöte i form av ”öppet hus” mellan 12-19 vid Flackarps mölla. Det fanns möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter och prata med kommunens tjänstemän. Varje heltimme hölls också en presentation om samrådsförslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse som har legat till grund för det nya förslaget till översiktsplan och de gällande handlingarna för hela kommunens utveckling går att hitta här: Översiktsplan 2020-2040.

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla syftar till att pröva utvecklingen av det attraktiva och stationsnära området söder om Höje å i nordvästra delen av kommunen.

När nu en pågatågstation ska anläggas vid Klostergården i södra Lund, så ökar efterfrågan på fler bostäder i stads- och stationsnära läge vilket aktualiserar frågan om att bygga söder om Höjeå – i Staffanstorps kommun, men inom Lund stadsrand. För att börja reda ut hur detta kan göras på bästa sätt, med respekt för och i samklang med de stora natur- och rekreations värden som finns i ådalen, har Staffanstorps kommun tagit fram det här samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Flackarp – Höjebromölla.

Samrådshandlingar:

FÖP Flackarp Höjebromölla Samråd

FÖP Flackarp-Höjobromölla – Miljökonsekvensbeskrivning Samråd

Presentation som hölls vid samrådsmöte vid Flackarps mölla 20190905:

Fördjupad översiktsplan samrådsförslag – presentation

Vanliga frågor och svar

Frågor om förslaget kan ställas till:

– stadsarkitekt Thomas Lexén

– plansamordnare Sofia Tjernström

– planarkitekt Susanna Falck

 

 

 

Hoppa till navigering