Kometen – östra delen

Detaljplanen har vunnit Laga kraft 2017-05-30.

—————————————————————————-

Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till småindustri och kontor. Detta för att möjliggöra för andra verksamheter än statliga och kommunala inom planområdet. Ändamålsbestämmelsen är anpassad till angränsande område söder om Kometvägen.

Planområdet är ca 1 ha stort.

Staffanstorps kommunfastigheter äger marken och har för avsikt att exploatera marken för industriändamål.

Detaljplanen handlades med standardförfarande. Inga synpunkter inkom under samrådstiden och planförslaget godkändes aktivt varpå planprocessen övergick till begränsat standardförfarande.

Planhandlingar

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Sofia Tjernström

Exploatering och genomförande: Anna Isgren

Hoppa till navigering