Åkerslundshusen

Inom området uppförs cirka 50 bostäder i form av villor på fribyggartomter och radhus. I de centrala delarna har anlagts ett mindre parkområde där fördröjning av dagvatten sker.

Utbyggnad och tidplan

Utbyggnad av allmän plats, dvs kommunala gator, gång-/cykelvägar, VA-ledningar samt dagvattendamm, har pågått mellan maj 2016 – huvudsakligen januari 2017. Byggnation av bostäder har pågått sedan november 2016. Kommunens entreprenad är slutbesiktigad och godkänd och nu återstår huvudsakligen endast en viss mängd plantering. Färdigställande av bygg-gatorna kommer att göras 2018 efter att samtliga bostäder är färdigbyggda. Entreprenör är NCC.

2016-09-14-11-43-11

2016-09-14-11-40-26

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för området vann laga kraft hösten 2014.

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Thomas Lexén

Exploatering och genomförande: Thomas Lexén

Hoppa till navigering