Alléfonden

Planområde_Alléfonden

Detaljplan för del av Hjärup 4:281, Alléfonden, är belägen i Hjärup mellan Hjärupslundsskolan och Hjärups park.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av vårdverksamhet, bostadsbebyggelse och centrumverksamhet såsom kontor, frisör, café m.fl.

Granskning

Planförslaget är ute på granskning under perioden 30 november 2020 – 28 december 2020.

På grund av rådande omständigheter med Covid 19 är det endast möjligt att ta del av planförslaget digitalt på kommunens webbplats. Kommunen erbjuder dock efter överenskommelse möjligheten att även skicka handlingarna som PDF per e-post eller normal postgång. Beställning görs till stadsbyggnad@staffanstorp.se. Ange namn och postadress vid beställning.

Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet skickas inför antagandet till de sakägare som ej fått sina synpunkter tillgodosedda.

Planhandlingar

Plankarta samråd
Planbeskrivning samråd
Samrådsredogörelse
Kungörelse

Bilagor

Barnkonsekvensanalys
Trädrapport
Trafik och bullerutredning
PM geoteknik
MUR Geoteknik

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Tommi Lehto 

Exploatering och genomförande: Viktor Rosengren

 

Hoppa till navigering