Alléfonden

Planområde_Alléfonden

Detaljplan för Hjärup 4:281, Alléfonden

Planområdet är beläget i Hjärup, mellan Hjärupslundsskolan och Hjärups park.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av vårdverksamhet, bostadsbebyggelse och centrumverksamhet såsom kontor, frisör, café m.fl.

Samråd

Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 30 december 2019 – 3 februari 2020.

Planförslaget fanns under samrådsperioden tillgängligt på följande platser:
• Rådhuset, Staffanstorps bibliotek, Torget 1, Staffanstorp
• Hjärups bibliotek, Ämnesvägen, Hjärup
• www.staffanstorp.se

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse som biläggs handlingarna inför kommande granskning.

 

Samtliga samrådshandlingar i PDF format:

Planbeskrivning
Plankarta
Kungörelse
PM Geoteknik

Kontaktpersoner på kommunen:

Detaljplan: Tommi Lehto 

Exploatering och Genomförande: Viktor Rosengren

 

Hoppa till navigering