Alléfonden

Planområde_Alléfonden

Detaljplan för del av Hjärup 4:281, Alléfonden

Planområdet är beläget i Hjärup, mellan Hjärupslundsskolan och Hjärups park.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av vårdverksamhet, bostadsbebyggelse och centrumverksamhet såsom kontor, frisör, café m.fl.

 

Granskning

Planförslaget är ute på granskning under perioden 30 november 2020 – 28 december 2020

Planförslaget finns tillgängligt på kommunens webbplats:

  • www.staffanstorp.se

På grund av rådande omständigheter med Covid 19 är det endast möjligt att ta del av planförslaget digitalt på kommunens webbplats.
Kommunen erbjuder dock efter överenskommelse möjligheten att även skicka handlingarna som PDF per e-post eller normal postgång. Beställning görs till stadsbyggnad@staffanstorp.se. Ange namn och postadress vid beställning.

Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet skickas inför antagandet till de sakägare som ej fått sina synpunkter tillgodosedda.

Samtliga samrådshandlingar i PDF format:

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Kungörelse

 

Samtliga bilagor i PDF format:

Barnkonsekvensanalys
Trädrapport
Trafik och bullerutredning
PM geoteknik
MUR Geoteknik

 

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Tommi Lehto 

Exploatering och genomförande: Viktor Rosengren

 

Hoppa till navigering