Alléfonden

Planområde_Alléfonden

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-02 att anta detaljplan för del av Hjärup 4:281, Alléfonden. Beslutet överklagades av närboende och ärendet avgörs av Mark och miljödomstolen.

Planområdet är beläget i centrala delarna av Hjärup, öster om Hjärupslundsskolan och norr om Hjärups park.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för byggnation av vårdverksamhet i form av äldreboende med centrumfunktion i bottenvåning samt, bostadsbebyggelse i form av grupphus såsom parhus, radhus, kedjehus eller friliggande enbostadshus.

Detaljplanen frångår intentionerna i gällande översiktsplan och beräknas ha ett stort allmänt intresse varför planen handläggs med ett utökat standardförfarande.

 

Antagandehandlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Bilagor

Barnkonsekvensanalys
Trädrapport
Trafik och bullerutredning
PM geoteknik
MUR Geoteknik

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Tommi Lehto 

Exploatering och genomförande: Viktor Rosengren

 

Hoppa till navigering