Alléfonden

Planområde_Alléfonden

Detaljplan för Hjärup 4:281, Alléfonden

Planområdet är beläget i Hjärup, mellan Hjärupslundsskolan och Hjärups park.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av vårdverksamhet, bostadsbebyggelse och centrumverksamhet såsom kontor, frisör, café m.fl.

Samråd

Planförslaget är utställt på samråd under perioden 30 december 2019 – 3 februari 2020

Ett öppet samrådsmöte kommer att äga rum i Uppåkraskolan i Hjärup 15:e januari klockan 18.00 där stadsbyggnadsförvaltningen presenterar förslaget och svarar på frågor om detaljplanen.

Efter samrådsperioden sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredgörelse som biläggs handlingarna inför kommande granskningsutställning.

Samtliga samrådshandlingar i PDF format:

Planbeskrivning

Plankarta

Kungörelse

PM Geoteknik

Kontaktpersoner på kommunen:

Detaljplan: Tommi Lehto 

Exploatering och Genomförande: Viktor Rosengren

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.