Hemmestorps industriområde

Planen har antagits av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och har vunnit laga kraft 2017-03-28.

—————————————————————————-

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en något högre exploatering, genom att tillåta mindre tomtstorlekar och högre utnyttjandegrad. Ändringarna skapar också en större flexibilitet i utformningen av bebyggelsen. Detta görs genom att ett antal planbestämmelser ändras och tas bort.

Ändringarna gäller vissa egenskapsbestämmelser avseende kvartersmarken.

Planområdet är beläget i Hemmestorps industriområde i östra delen av Staffanstorp.

Planområdet är ca 14 ha stort.

Planhandlingar

Kontaktpersoner:

Planarkitekt: Sofia Tjernström

Exploatering och genomförande: Viktor Rosengren

Hoppa till navigering