Annero – bostäder

Förslag till det detaljplan för del av Stanstorp 1:177 m.fl. ,bostäder vid Annero har varit ute på samråd.

Planförslaget fanns under tiden 2018-07-11 — 2018-08-24 också tillgängligt på följande platser:
• Rådhuset, Staffanstorps bibliotek, Torget 1, Staffanstorp
• Hjärups bibliotek, Ämnesvägen, Hjärup
• www.staffanstorp.se

Samrådsmöte gällande detaljplanen har varit på Sankt Staffans församling, Brågarpsvägen 10 i Staffanstorp tisdagen den 14:e augusti 2018 klockan 18.30-20.00.

Planens syfte är att möjliggöra byggnationen av cirka 40 stycken enfamiljsbostäder på platsen där tidigare Anneroskolan låg. Området ska få en varierad bebyggelse som anknyter och kompletterar den omkringliggande bebyggelsen och grönstrukturen. I sydöstra delen av planområdet ska dessutom fördröjning av dagvatten inom det befintliga grönområdet anordnas.

Planhandlingar:

Den som har synpunkter på detaljplanen kunde fram till och med den 24 augusti 2018 framföra dessa skriftligen till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun,
245 80 Staffanstorp, eller till stadsbyggnad@staffanstorp.se.

Namnteckning ska kompletteras med namnförtydligande och postadress.

Frågor om förslaget kan ställas till planarkitekt Tommi Lehto, 046 – 25 16 86.

Efter samrådstiden kommer en samrådsredogörelse att upprättas och förslaget att revideras utifrån de synpunkter som inkommit för att sedan sändas på granskning, under denna granskning har sakägare myndigheter och andra berörda åter möjlighet att yttra sig.

Observera att den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga framtida beslut om antagande.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

7 kommentarer till Annero – bostäder

 1. Hejsan Anna eller Jonathan! 🙂
  Jag undrar hur många pilar är det tänkt att ta ned från den gamla pilevallen bestående av 18 mycket gamla pilar. Alla dessa träd är skyddade av miljöbalken som pilevall samt skyddsvärda träd. Ingen åverkan får finnas på dem utan att dispens har givits.
  När har ni för avsikt att besluta om dispensansökan inom kommunen och när har ni för avsikt att skicka in er ansökan till länsstyrelsen?

  Kommer alla pilar som följer utefter den gamla gården att finnas kvar eller kommer ni att behöva ta ned någon av dessa också, 13 pilar ingående i en pilevall. Även där är min bedömning att ni måste göra ansökan om att få ta ned några av dessa.

  Med vänliga hälsningar
  Lennart Friberg

  1. Hej Lennart,

   Jag kan tyvärr inte svara på din fråga i dagsläget då det troligen kommer att ske en del ändringar i detaljplanen mellan samrådet och granskningen.

   Med vänlig hälsning
   Anna Fogelberg
   Planarkitekt
   Stadsbyggnadskontoret

   1. Hejsan Anna
    Tack för ditt snabba svar. 🙂

    Med vänliga hälsningar
    Lennart Friberg

 2. Konsekvenser för nybyggnation på gamla Anneroskolans tomt.
  Den ökande trafikmängden på Ryttarevägen kommer också att innebära att fler stressade personer kommer att köra med högre hastighet än 30 km.
  Idag är efterföljandet mycket dåligt. Det behövs någon form av hastighetsdämpande åtgärder. Det behövs en avfartsfil eller en rondell från Gullåkravägen till Ryttarevägen.

  Vid samrådsmötet hänvisades till undersökningar av konsulter om VA-förhållandena. Presentationen var inte övertygande. Svaren var mycket otydliga för att inte säga svajiga.

  1. För Ryttarevägen gäller i dagsläget 30 km/h.

   I den trafikutredning som genomförts i samband med framtagande av detaljplanen har de nuvarande samt framtida trafikmängder beräknats och utifrån dessa så planeras inte för några särskilda hastighetssänkande åtgärder eller en avfartsfil från Gullåkravägen.

   Om trafiksituationen vid infarten till Ryttarevägen eller på Ryttarevägen efter en realisering av planen skulle visa sig medföra en icke trafiksäker situation så finns det då möjligheter att vidta lämpliga åtgärder.

   Avseende dagvattenfrågan så är denna översiktligt utredd och stadsbyggnadskontorets bedömning är att det finns tillräckliga ytor att fördröja det dagvatten som planen generarar inom planområdet. Inför granskningsskedet där mer exakt placering av fastigheter och hårdgjorda ytor är fastställda så kommer en kompletterande dagvattenutredning med tillhörande höjdsättning att genomföras. Det resultat som denna ger kommer sedan att redovisas i planbeskrivningen.

   Med vänlig hälsning
   Jonathan Nygaard
   Planarkitekt, Staffanstorps kommun

   1. Hejsan,
    Jag har ett par undringar:
    1. Hur ser den fortsatta tidplanen ut för projektet? Var kan jag hitta denna?
    2. Jag vill ta del av utredningarna som gjorts inför projektet. Hur kan jag hitta dessa?
    Mvh Niklas

    1. Hej Niklas,

     Tidplanen för detaljplanen är inte satt men den kommer troligen gå ut på granskning samt att antas under 2019. Jag har lagt till trafikutredningen på hemsidan tillsammans med de övriga handlingarna. Om du hör av dig direkt till mig (jag nås via växeln eller via e-post namn.efternamn@staffanstorp.se) kan jag hjälpa dig om du är intresserad av någon av de övriga utredningar som nämns i planbeskrivningen och som rör detaljplanearbetet.

     Med vänlig hälsning
     Anna Fogelberg
     Planarkitekt
     Stadsbyggnadskontoret


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »