Annero – bostäder

Detaljplan för del av Stanstorp 1:177 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder på platsen där Anneroskolan tidigare haft sin verksamhet.

Förslaget innebär att området bebyggs med enfamiljsbostäder med en varierad bebyggelse som anknyter och kompletterar den omkringliggande bebyggelsen och grönstrukturen.

Samråd

Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 11 juli 2018 – 24 augusti 2018.

Planförslaget fanns under samrådsperioden tillgängligt på följande platser:
• Rådhuset, Staffanstorps bibliotek, Torget 1, Staffanstorp
• Hjärups bibliotek, Ämnesvägen, Hjärup
• www.staffanstorp.se

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse som biläggs handlingarna inför kommande granskning.

 

Samtliga samrådshandlingar i PDF format:

Kontaktpersoner på kommunen:

Detaljplan: Tommi Lehto

Exploatering och genomförande: Zandra Jönsson

 

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

10 kommentarer till Annero – bostäder

 1. Hejsan
  Hur ser tidplanen ut för kommande utställning?
  Jag har inte heller sett någon ansökan hos länsstyrelsen om att få fälla några träd. Hur har ni tänkte er angående detta?

  Ha det gott! 🙂
  Lennart Friberg

  1. Hejsan och God Jul och ett Gott Nytt År.
   Finns det möjlighet att få svar på min fråga om träden och tidplanen?

   Med vänliga hälsningar
   Lennart Friberg

   1. Hej Lennart

    Tidplanen för projektet har förskjutits och förslaget har omarbetats något efter samrådet, bl.a. med hänsyn till inkomna synpunkter under samrådet.

    En granskning av planförslaget är planerat äga rum under första halvåret 2020 där det på nytt är möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Information om detta delges sakägare via underrättelse och allmänheten via kommunens webbplats och anslagstavla.

    I samrådsförslaget och i kommande granskningsförslag är avsikten att skydda pilevallen och dess kulturhistoriska värde. Det innebär inte ovillkorligen att skydda det träd som utgör en uppenbar risk för allmänheten. En säkerhetsbesiktning har utförts på pilevallen som konstaterat omfattande rötskador på träden där ved saknats, några med mindre omfattning. I den mån ett träd fälls kommer kommunen att söka dispens för denna åtgärd.

    Med vänlig hälsning
    Tommi Lehto
    Planarkitekt
    Stadsbyggnadskontoret

 2. Hejsan Anna eller Jonathan! 🙂
  Jag undrar hur många pilar är det tänkt att ta ned från den gamla pilevallen bestående av 18 mycket gamla pilar. Alla dessa träd är skyddade av miljöbalken som pilevall samt skyddsvärda träd. Ingen åverkan får finnas på dem utan att dispens har givits.
  När har ni för avsikt att besluta om dispensansökan inom kommunen och när har ni för avsikt att skicka in er ansökan till länsstyrelsen?

  Kommer alla pilar som följer utefter den gamla gården att finnas kvar eller kommer ni att behöva ta ned någon av dessa också, 13 pilar ingående i en pilevall. Även där är min bedömning att ni måste göra ansökan om att få ta ned några av dessa.

  Med vänliga hälsningar
  Lennart Friberg

  1. Hej Lennart,

   Jag kan tyvärr inte svara på din fråga i dagsläget då det troligen kommer att ske en del ändringar i detaljplanen mellan samrådet och granskningen.

   Med vänlig hälsning
   Anna Fogelberg
   Planarkitekt
   Stadsbyggnadskontoret

   1. Hejsan Anna
    Tack för ditt snabba svar. 🙂

    Med vänliga hälsningar
    Lennart Friberg

 3. Konsekvenser för nybyggnation på gamla Anneroskolans tomt.
  Den ökande trafikmängden på Ryttarevägen kommer också att innebära att fler stressade personer kommer att köra med högre hastighet än 30 km.
  Idag är efterföljandet mycket dåligt. Det behövs någon form av hastighetsdämpande åtgärder. Det behövs en avfartsfil eller en rondell från Gullåkravägen till Ryttarevägen.

  Vid samrådsmötet hänvisades till undersökningar av konsulter om VA-förhållandena. Presentationen var inte övertygande. Svaren var mycket otydliga för att inte säga svajiga.

  1. För Ryttarevägen gäller i dagsläget 30 km/h.

   I den trafikutredning som genomförts i samband med framtagande av detaljplanen har de nuvarande samt framtida trafikmängder beräknats och utifrån dessa så planeras inte för några särskilda hastighetssänkande åtgärder eller en avfartsfil från Gullåkravägen.

   Om trafiksituationen vid infarten till Ryttarevägen eller på Ryttarevägen efter en realisering av planen skulle visa sig medföra en icke trafiksäker situation så finns det då möjligheter att vidta lämpliga åtgärder.

   Avseende dagvattenfrågan så är denna översiktligt utredd och stadsbyggnadskontorets bedömning är att det finns tillräckliga ytor att fördröja det dagvatten som planen generarar inom planområdet. Inför granskningsskedet där mer exakt placering av fastigheter och hårdgjorda ytor är fastställda så kommer en kompletterande dagvattenutredning med tillhörande höjdsättning att genomföras. Det resultat som denna ger kommer sedan att redovisas i planbeskrivningen.

   Med vänlig hälsning
   Jonathan Nygaard
   Planarkitekt, Staffanstorps kommun

   1. Hejsan,
    Jag har ett par undringar:
    1. Hur ser den fortsatta tidplanen ut för projektet? Var kan jag hitta denna?
    2. Jag vill ta del av utredningarna som gjorts inför projektet. Hur kan jag hitta dessa?
    Mvh Niklas

    1. Hej Niklas,

     Tidplanen för detaljplanen är inte satt men den kommer troligen gå ut på granskning samt att antas under 2019. Jag har lagt till trafikutredningen på hemsidan tillsammans med de övriga handlingarna. Om du hör av dig direkt till mig (jag nås via växeln eller via e-post namn.efternamn@staffanstorp.se) kan jag hjälpa dig om du är intresserad av någon av de övriga utredningar som nämns i planbeskrivningen och som rör detaljplanearbetet.

     Med vänlig hälsning
     Anna Fogelberg
     Planarkitekt
     Stadsbyggnadskontoret


 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »