Annero – bostäder

Förslag till det detaljplan för del av Stanstorp 1:177 m.fl. ,bostäder vid Annero är nu ute på samråd.

Planförslaget finns under tiden 2018-07-11 — 2018-08-24 också tillgängligt på
följande platser:
• Rådhuset, Staffanstorps bibliotek, Torget 1, Staffanstorp
• Hjärups bibliotek, Ämnesvägen, Hjärup
• www.staffanstorp.se

Ni är också välkomna på samrådsmöte gällande detaljplanen på Sankt Staffans församling, Brågarpsvägen 10 i Staffanstorp tisdagen den 14:e augusti klockan 18.30-20.00.

Planens syfte är att möjliggöra byggnationen av ca: 40 stycken enfamiljsbostäder på platsen där tidigare Anneroskolan låg. Området ska få en varierad bebyggelse som anknyter och kompletterar den omkringliggande bebyggelsen och grönstrukturen. I sydöstra delen av planområdet ska dessutom fördröjning av dagvatten inom det befintliga grönområdet anordnas.

PLANHANDLINGAR:

PLANKARTA ANNERO SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING ANNERO SAMRÅDSHANDLING

Minnesanteckningar samrådsmöte

Den som har synpunkter på detaljplanen kan senast den 24 augusti 2018 framföra dessa skriftligen till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun,
245 80 Staffanstorp, eller till stadsbyggnad@staffanstorp.se.

Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.

Frågor om förslaget kan ställas till planarkitekt Jonathan Nygaard, 046 – 25 16 86. På grund av semester kommer andra medarbetare på Stadsbyggnadskontoret att svara på eventuella frågor veckorna 29, 30 och 31.

Efter samrådstiden kommer en samrådsredogörelse att upprättas och förslaget att revideras utifrån de synpunkter som inkommit för att sedan sändas på granskning, under denna granskning har sakägare myndigheter och andra berörda åter möjlighet att yttra sig.

Observera att den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga framtida beslut om antagande.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

2 kommentarer till Annero – bostäder

 1. Konsekvenser för nybyggnation på gamla Anneroskolans tomt.
  Den ökande trafikmängden på Ryttarevägen kommer också att innebära att fler stressade personer kommer att köra med högre hastighet än 30 km.
  Idag är efterföljandet mycket dåligt. Det behövs någon form av hastighetsdämpande åtgärder. Det behövs en avfartsfil eller en rondell från Gullåkravägen till Ryttarevägen.

  Vid samrådsmötet hänvisades till undersökningar av konsulter om VA-förhållandena. Presentationen var inte övertygande. Svaren var mycket otydliga för att inte säga svajiga.

  1. För Ryttarevägen gäller i dagsläget 30 km/h.

   I den trafikutredning som genomförts i samband med framtagande av detaljplanen har de nuvarande samt framtida trafikmängder beräknats och utifrån dessa så planeras inte för några särskilda hastighetssänkande åtgärder eller en avfartsfil från Gullåkravägen.

   Om trafiksituationen vid infarten till Ryttarevägen eller på Ryttarevägen efter en realisering av planen skulle visa sig medföra en icke trafiksäker situation så finns det då möjligheter att vidta lämpliga åtgärder.

   Avseende dagvattenfrågan så är denna översiktligt utredd och stadsbyggnadskontorets bedömning är att det finns tillräckliga ytor att fördröja det dagvatten som planen generarar inom planområdet. Inför granskningsskedet där mer exakt placering av fastigheter och hårdgjorda ytor är fastställda så kommer en kompletterande dagvattenutredning med tillhörande höjdsättning att genomföras. Det resultat som denna ger kommer sedan att redovisas i planbeskrivningen.

   Med vänlig hälsning
   Jonathan Nygaard
   Planarkitekt, Staffanstorps kommun


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »