Anton Pers plan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med kvartersbebyggelse innehållandes bostäder och centrumverksamhet. Angelica fastigheter äger fastigheterna som berörs av planen; Stanstorp 1:83 m.fl. Planen fick uppdrag i stadsbyggnadsnämnden 2020-10-22. Nästa steg i planprocessen är utarbetande av samrådshandlingar vartefter planen samråds med myndigheter, sakägare och medborgare.

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Susanna Falck

Exploatering och genomförande: Zandra Eklund

Hoppa till navigering