Äppelhagen

Inom området ska cirka 18 bostäder uppföras. Bostäderna får sin tillfart från Gårdsallén, Hjärupsvägen samt från en ny gata genom området; Tokes väg. I den södra delen av området har ett mindre naturområde anlagts inom vilket dagvatten från området fördröjs.

Området omfattar cirka 2 ha och ägs och byggs ut av Äppelhagen2012 AB, Dast Stenhus respektive kommunen.

Äppelhagen. Illustration OM arkitektur.

Utbyggnad och tidplan

Utbyggnaden har allmän plats har färdigställts under 2016 och byggherrarna är i full gång med att bygga hus.

När byggbolagen färdigställt husen kommer kommunens entreprenör tillbaka och lägger på ett sista lager asfalt och färdigställer gatorna. Detta är planerat att ske under 2019.

 

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för området vann laga kraft 2015.

Kontaktpersoner

Detaljplan: Thomas Lexén

Exploatering och genomförande: Thomas Lexén

Hoppa till navigering