Åttevägen

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 att anta detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på nuvarande idrottsområdet intill Åttevägen i centrala Hjärup. Förslaget stämde väl överens med intentionerna i den gällande översiktsplanen.

Kommunens beslut att anta detaljplanen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen och 2020-02-06 upphävde domstolen kommunens beslut att anta detaljplanen. Detta domslut kan inte överklagas.

Stadsbyggnadsförvaltningen erhöll nytt planuppdrag för området genom beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-17. Mer information följer under 2021.

Planhandlingar

Åttevägen – Utlåtande efter utställning 2

Åttevägen – Planbeskrivning

Åttevägen – Plankarta

Åttevägen – Kommunfullmäktige beslut om antagande 2, 2016-04-25

Detaljplanen handläggs med ett normalt planförfarande.

Tidigare handlingar

Åttevägen – Samrådsredogörelse

Åttevägen – Utlåtande utställning 1

Åttevägen – Granskningsrapport Trafikutredning

Samrådsmöte kring detaljplanen för Åttevägen hölls torsdagen den 22:e augusti 2013 kl 18:30 i Hjärupslundsskolan, Hjärup. En sammanfattning av de framförda synpunkterna som framkom under mötet går att läsa här: Åttevägen – Sammanfattning synpunkter vid samrådsmöte 2013-08-22

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Thomas Oskarsson

Exploatering och genomförande: Anna Isgren

Hoppa till navigering