Åttevägen

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 att anta detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen. Detta beslut överklagades till Länsstyrelsen som beslutade att avslå överklagandet 2017-02-16. Detta beslut har nu överklagas till Mark- och miljödomstolen.

—————————————————————————————

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på nuvarande idrottsområdet intill Åttevägen i centrala Hjärup. Området kommer att utvecklas till en varierande boendemiljö. Våningsantalet varierar från en till två plan för enbostadshusen samt upp till fyra plan för flerbostadshusen, dock med den översta våningen indragen.

Staffanstorps kommun anser att förslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner, det vill säga bebyggelse och stråk mellan parker. Däremot framgår vid en jämförelse mellan kartbild i översiktsplanen och planområdets avgränsning att mer mark tagits i anspråk för bebyggelse i norra delen av Hjärups gamla idrottsplats än vad som anges på översiktsplanens markanvändningskarta. Det gröna stråket (mellan den planerade bebyggelsen och Hjärupslundsskolan) blir därmed lite smalare, men funktionen som stråk mellan parker säkerställs.

 

Planhandlingar:

• Åttevägen – Utlåtande efter utställning 2

• Åttevägen – Planbeskrivning

• Åttevägen – Plankarta

• Åttevägen – Kommunfullmäktige beslut om antagande 2, 2016-04-25

Detaljplanen handläggs med ett normalt planförfarande.

___________________________________________________________

Tidigare handlingar m.m:

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Sofia Tjernström

Exploatering och genomförande: Anna Isgren

Hoppa till navigering