Åttevägen

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 att anta detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen. Detta beslut överklagades till Länsstyrelsen som beslutade att avslå överklagandet 2017-02-16. Detta beslut har nu överklagas till Mark- och miljödomstolen.

——————————————————————————————–

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på nuvarande idrottsområdet intill Åttevägen i centrala Hjärup. Området kommer att utvecklas till en varierande boendemiljö. Våningsantalet varierar från en till två plan för enbostadshusen samt upp till fyra plan för flerbostadshusen, dock med den översta våningen indragen.

Staffanstorps kommun anser att förslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner, det vill säga bebyggelse och stråk mellan parker. Däremot framgår vid en jämförelse mellan kartbild i översiktsplanen och planområdets avgränsning att mer mark tagits i anspråk för bebyggelse i norra delen av Hjärups gamla idrottsplats än vad som anges på översiktsplanens markanvändningskarta. Det gröna stråket (mellan den planerade bebyggelsen och Hjärupslundsskolan) blir därmed lite smalare, men funktionen som stråk mellan parker säkerställs.

Tidigare planprocess

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2015-06-15. Detta beslut överklagades, varpå länsstyrelsen 2015-09-29 beslutade att upphäva antagandebeslutet. Motivet till upphävandet var att det saknades information i planbeskrivning om hur detaljplanen avviker från översiktsplanen och skälet till detta, samt att det i kungörelsen saknades information om att förslaget avviker från översiktsplanen.

Utställning 2

Detaljplanen har med anledning av ovanstående reviderats genom att plan och genomförandebeskrivningen kompletterats med information på sidan 4 som beskriver att detaljplanen till sin avgränsning avviker från översiktsplanen och motiven till detta. Vidare har plan- och genomförandebeskrivningen samt plan- och illustrationskartan omdaterats och rubriceras Utställningshandling 2. I övrigt har inga andra ändringar gjorts.

Godkännande inför antagande

Efter den andra utställningen har de inkomna yttrandena sammanställts ett nytt utlåtande d v s ”utlåtande efter utställning 2”. Plan- och genomförandebeskrivningen samt plan- och illustrationskartan har omdaterats och rubriceras ”Antagandehandling 2”. I övrigt har inga andra ändringar gjorts.

Planhandlingar:

• Åttevägen – Utlåtande efter utställning 2

• Åttevägen – Planbeskrivning

• Åttevägen – Plankarta

• Åttevägen – Kommunfullmäktige beslut om antagande 2, 2016-04-25

Detaljplanen handläggs med ett normalt planförfarande.

Planen har efter antagande överklagats till Länsstyrelsen i Skåne.

___________________________________________________________

Tidigare handlingar m.m:

Handläggare

Planarkitekt Lowe Kisiel

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

11 kommentarer till Åttevägen

 1. Hej!
  Vi sakägare på Åttevägen ha fått besked från Länstyrelsen att beslutet på detaljplanen är oriktigtfattat och de har upphävt beslutet.
  Vad kommer Kommunen att göra nu?

  1. Hej Elisabet.

   Jag får be att få återkomma här, när jag vet mer om hur vi går vidare.

  2. Hej Elisabet.

   Då kan ni läsa det senaste protokollet till Miljö- och Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-05-26, där detaljplanen för Åttevägen är med som ärende nr 6:

   https://staffanstorp.se/mos/files/2015/05/MOS-2015-05-26.pdf

 2. Hejsan Elisabet!
  Måndagen den 12 januari är sista dagen för en eventuell överklagan till Staffanstorps kommun. Överklagan skickas därefter vidare till Länsstyrelsen.

  Med vänliga hälsningar
  // Lennart

 3. Varför har jag som sakägare inte fått besked om beslutet? Andra tycks ha fått.
  När skall överklagan vara inne?

  1. Hej Elisabet.

   Efter att du och jag varit i kontakt så har handlingar skickats till dig i efterhand, vi beklagar att det ev blev fel i postgången. I övrigt så har information skickats till sakägare och alla de som haft synpunkter på detaljplanen, både från samrådet och utställningen.

 4. Jag tycker att Björn Magnusson har lyckats med något bra, oavsett om man tycker Folkpartiets förslag är bra eller ej.
  Meningen med förslaget är att lägga fram ett alternativ till en lösning på trafiksituationen på Klockargårdsvägen. Med detta har man fått kommunen att ta in en oberoende part att utreda situationen. Finns det andra alternativ så framför gärna dem.

 5. Angående matarväg till nya området Åttevägen; http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/staffanstorp/attevagen-utreds-igen-1-1/

  Jag håller med Lowe Kisiel att det är ett riktigt dåligt alternativ. En matarväg genom skola, dagis, kyrkis och seniorboende! Illa! Björn Magnusson borde inte få opponera sig som politiker då han är jävig i sakfrågan!

  1. Fullständigt obegripligt hur Björn Magnusson ens kan förelså att Fredriks Väg är ett bättre alternativ till matargatan till det nya området. Visst vägen är bred och sikten är bra men merparten av den trafik som kör där idag håller alldeles för hög hastighet. Dessutom saknar vägen helt tydliga trottoarer och cykelbanor. Vägen borde istället smalnas av och kompletteras med fler farthinder för att hålla nere hastigheterna ytterliggare.

   Håller samtidigt med Johan och Lowe Kisiel om att en matargata genom dagis, skolområde samt område för seniorboende är en riktigt dålig idé.

 6. Hur kan ni ta er friheten att börja avverka träd på Idrottsplatsen innan detaljplanen är fastställd? Firman som tar ned 2 stora friska träd vid Åttevägen idag, säger att deras uppdragsgivare på kommunen sagt att träden ska ned för att det ska byggas där! Hur kan ni föregå beslut på sådant sätt? Man storknar över den frihet som ni på kommunen tar er!

  1. Hej Elisabet
   Jag är hemskt ledsen för att vi var tvungna att kapa två popplar på Hjärups Idrottsplats. Träden är dock ej nersågade.
   Tyvärr fick vi göra detta akut då det har visat sig att popplarna är gamla och börjar murkna. Grenar som är ca 8 meter långa har redan fallit ner på marken. I och med att så mycket barn och ungdomar visats på idrottsplatsen så kan vi inte riskera att stora grenar eller träd faller på området vilket kan få förödande konsekvenser.
   Kommun har inte motiverat till firman varför popplarna ska ner utan bara beställt jobbet. Det stämmer alltså inte att dessa två kapade popplar har koppling till framtida byggnationer på området.
   Med vänlig hälsning,
   Mats Schöld


 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har knappt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »