Brågarps Naturpark – Ändring av detaljplan

Ändringens syfte är att dels möjliggöra exploatering i den sydvästra delen av planområdet samt ändra bestämmelsen friluftsområde till Park. Vidare ändras huvudmannaskapet från kvartersmark till allmän plats. För att säkerställa markens geotekniska lämplighet samt att dagvatten från kvartersmarken kan omhändertas görs i samband med denna planläggning erforderliga undersökningar.

Planområdet är ca 4,4 ha stort varav den planerade kvartersmarken utgör ungefär 2600 kvadratmeter.

Detta är ett tillägg till planbeskrivning och plankarta för S 49 – Detaljplan för Brågarps Industriområde, Brågarp 1:16, 6:1 m fl i Staffanstorps samhälle och kommun, antagen av kommunfullmäktige 1990-03-26 och laga kraftvunnen 1990-04-26 och ska läsas tillsammans med dess plankarta och planbeskrivning.

Samrådshandling – Planbeskrivning ÄDP Brågarps Naturpark

Samrådstiden pågår under perioden 2018-01-26 – 2018-02-09.

Den som har synpunkter på detaljplanen kan senast den nionde februari 2018 framföra dessa skriftligen till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun,
245 80 Staffanstorp, eller till stadsbyggnad@staffanstorp.se. Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.

Observera att om planen aktivt godkänns av samtliga sakägare är nästa steg i planprocessen att planen antas och att det inte finns några ytterligare möjligheter att inkomma med synpunkter innan antagande.

————————————————

Frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt

Jonathan Nygaard, 046 – 25 16 86.

————————————————

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »