Brågarps Naturpark – Ändring av detaljplan

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-05-22.

Ändringens syfte är att dels möjliggöra exploatering i den sydvästra delen av planområdet samt ändra bestämmelsen friluftsområde till Park. Vidare ändras huvudmannaskapet från kvartersmark till allmän plats. För att säkerställa markens geotekniska lämplighet samt att dagvatten från kvartersmarken kan omhändertas görs i samband med denna planläggning erforderliga undersökningar.

Planområdet är ca 4,4 ha stort varav den planerade kvartersmarken utgör ungefär 2600 kvadratmeter.

Detta är ett tillägg till planbeskrivning och plankarta för S 49 – Detaljplan för Brågarps Industriområde, Brågarp 1:16, 6:1 m fl i Staffanstorps samhälle och kommun, antagen av kommunfullmäktige 1990-03-26 och laga kraftvunnen 1990-04-26 och ska läsas tillsammans med dess plankarta och planbeskrivning.

S108 LAGA KRAFT – Planbeskrivning ÄDP Brågarps Naturpark

Planhandlingar ursprunglig plan:

S 49 Planbeskrivning

S 49 Plankarta

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Anna Isgren

Exploatering och genomförande: Anna Isgren

Hoppa till navigering