Stanstorpskolan

Syfte

Detaljplanen för Stanstorpsskolan syftar till att möjliggöra för en  skolbyggnad med tillhörande idrottshall som kan rymma ca 550 elever. Detaljplanen syftar även till att anpassa detaljplanen till hur fastigheten Stanstorp 1:177>5 är bebyggd och används idag. Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.

Samråd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-17 att låta sända ut detaljplanen för del av Stanstorp 1:177 m fl – Stanstorpskolan på samråd. Samrådet pågår under perioden 2020-06-29 – 2020-08-31.

Den som har synpunkter på detaljplanen kan senast den 31 augusti 2020 framföra dessa skriftligen till: Stadsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp, eller till stadsbyggnad@staffanstorp.se. Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.
Observera att den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga framtida beslut om antagande.

Välkommen på samrådsmöte för detaljplanen för Stanstorpskolan med kommunens tjänstemän onsdagen den 19 aug kl 18 i Medborgarhuset, Blekingevägen 1, Staffanstorp. På grund av corona krävs föranmälan för att säkra att distans kan hållas mellan hållas samma dag vid olika tider. Föranmälan görs till plex@staffanstorp.se. Bekräftelse på att anmälan till mötet inkommit skickas via mejl.

Planhandlingar:

Plankarta

Planbeskrivningen

Tekniska utredningar som ligger till grund för detaljplaneförslaget:

Lokaliseringsutredning 191119

Fördjupad trafikutredningen 200511

Parkeringsutredning 200611

Hoppa till navigering