Stanstorpsskolan

Stanstorpsskolan. Foto: Staffanstorps kommun

Syfte

Detaljplanen för Stanstorpsskolan syftar till att möjliggöra en ny skolbyggnad för cirka 550 elever med tillhörande idrottshall. Detaljplanen syftar även till att anpassa detaljplanen till rådande förhållanden för hur fastigheten Stanstorp 1:177>5, norr om skolan, är bebyggd och används idag.

Granskning

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-04 att skicka ut detaljplanen för del av Stanstorp 1:177 m fl – Stanstorpsskolan på granskning. Granskning pågår under 2021-02-15 – 2021-03-15.

Synpunkter på detaljplanen lämnas till Stadsbyggnadsnämnden , Staffanstorps kommun 245 80 Staffanstorp eller e-post till
stadsbyggnad@staffanstorp.se.
Efter granskningen ska detaljplanen antas av Staffanstorps kommun. Observera att den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga framtida beslut om antagande.

För närvarande avvaktar detaljplanen beslut från Länsstyrelsen. Detaljplanen förväntas att bli antagen under 2021.

Planhandlingar (granskningshandlingar):

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Tekniska utredningar som ligger till grund för detaljplaneförslaget:

Parkeringsutredning

Trafikutredning 

Fördjupad Trafikutredning

Dagvattenutredning

Trädinventering

Inventering av ek

Geoteknik

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Thomas Oskarsson

Exploatering och genomförande: Viktor Rosengren

Hoppa till navigering