Fyrspårsutbyggnaden i Hjärup

Fyrspårsarbete vid Hjärups station i september 2019. Foto: Andreas Holm

På denna sida hittas de handlingar som tillhör de fyra detaljplaner som upprättats i samband med den planerade fyrspårsutbyggnaden i Hjärup.

Senaste nytt om projektet går att läsa på Trafikverkets sida om projektet som uppdateras kontinuerligt.

Länk till denna hittar ni här: https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/sodra-stambanan-i-skane/lund-arlov/

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Susanna Falck

Exploatering och genomförande: Anna Isgren

Banvallsvägen

Förslaget innebär att Banvallsvägen byggs om i ny sträckning anpassad till den planerade fyrspårsutbyggnaden av järnvägen. I samband med vägens omläggning förutsätts en omgestaltning av det angränsande parkområdet samt anläggande av bullervallar, skärmar och planteringar inom skyddszonen närmast järnvägen.

Lommavägens nya sträckning prövas och fastställs genom den vägplan som Trafikverket upprättar i samband med järnvägsutbyggnaden. Då ombyggnaden prövas i tillräcklig omfattning enligt vägplanen har
kommunen i samråd med Trafikverket beslutat att Lommavägen ska utgå ur förslaget till detaljplan.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen vann laga kraft 2016-05-23

Stationsbron

Stationsbron, som förbinder västra och östra Hjärup, säkerställs genom järnvägsplanen och detaljplanen för Spårområdet och ingår fomellt inte i den här aktuella detaljplanen. Planbeskrivningen redovisar dock den planerade utbyggnaden ur ett helhetsperspektiv.

Västra och östra delarna av Hjärup binds samman av den föreslagna Stationsbron. Järnvägens krav på fri höjd innebär att bron ligger upphöjd cirka fyra  meter över nuvarande mark och att de angränsande gatorna och gc-stråken höjs till denna nivå. Vid stationen anordnas sidoplattformar väster och öster om järnvägen. Den öppna stationslösningen, ger god kontakt med plattformarna från såväl stationsbron som från angränsande gångstråk längs järnvägen, vilket är bra ur trygghetssynpunkt.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen vann laga kraft 2016-05-23

Spårområdet

Den här aktuella detaljplanen omfattar järnvägens spårområde på en sträcka av cirka 1,4 km, mellan de planerade korsningarna med Lommavägen och Vragerupsvägen, samt den nya planerade Stationsbron som ska binda ihop östra- och västra Hjärup. Detaljplanen syftar till att skapa de formella förutsättningarna för genomförande av järnvägsplanen.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen vann laga kraft 2016-05-06

Den nu aktuella detaljplanen omfattar planerad utbyggnad av trafiknätet norr om stationsområdet. På den östra sidan av järnvägen ingår bevarandet av bebyggelsemiljön kring den fd stationen (fd Stationsbyggnaden samt Stinsbostaden), planerad förlängning av Banvallsvägen upp till Vragerupsvägen samt en omläggning av Väståkravägens anslutning till Banvallsvägen. Vragerupsvägen byggs ut i ny sträckning med bro över järnvägen.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen vann laga kraft 2016-05-23

Vragerupsvägen

Den nu aktuella detaljplanen omfattar planerad utbyggnad av trafiknätet norr om stationsområdet. På den östra sidan av järnvägen ingår bevarandet av bebyggelsemiljön kring den fd stationen (fd Stationsbyggnaden samt Stinsbostaden), planerad förlängning av Banvallsvägen upp till Vragerupsvägen samt en omläggning av Väståkravägens anslutning till Banvallsvägen. Vragerupsvägen byggs ut i ny sträckning med bro över järnvägen..

Gällande planhandlingar

Detaljplanen vann laga kraft 2016-05-23

Hoppa till navigering