Hjärup Västerstad – Skelettplan

Hjärup Västerstad är en blivande stadsdel med unikt läge i direkt anslutning till järnvägen och den blivande stationsbron. Området bedöms fullt utbyggt kunna rymma 850 bostäder i en blandad stadsbebyggelse med handel, kontor, förskolor mm i en gradvis ökande andel och täthet ju närmare stationen man kommer. Av de 850 bostäderna planeras 550 utgöras av lägenheter i flerbostadshus och cirka 300 i småhusbebyggelse. Den planerade bebyggelsen uppskattas ge ett befolkningstillskott på cirka 2 200 personer.

Detaljplanen är ett första steg i utbyggnaden av stadsdelen Västerstad i Hjärup. Skelettplanen syftar till att lägga fast grundläggande strukturer för gator, dagvattenhantering, ledningsutbyggnad och bullerskydd för den planerade utbyggnaden av stadsdelen. Planområdet omfattar cirka 7 ha mark som ägs av Skanska och Staffanstorps kommun.

Samråd: 2015-12-14 – 2016-01-24

Samrådsmöte

Samrådsmöte hölls onsdagen den 13  januari kl 18:00 i Hjärupslundskolans matsal i Hjärup. De frågor och synpunkter som kom fram på möte samt svaren som gavs går att läsa här.

Den som har synpunkter på planförslaget kan senast 24 januari 2016 framföra dessa skriftligen till: Stadsbyggnadskontoret, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp, eller till stadsbyggnad@staffanstorp.se.

Planhandlingar

Handläggare

Planarkitekt Anna Fogelberg

Exploateringsingenjör Fredrika Klevborn

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.