Klockaregårdsvägen

 

Detaljplan för Hjärup 8:260 och del av 4:2, Klockaregårdsvägen, Hjärup har antagits av kommunfullmäktige 2018-10-29.

Planens syfte

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en förtätning med åtta radhus längs Klockaregårdsvägen i Hjärup. Förslaget möjliggör även en ny, enkelriktad gatuanslutning mellan Blomstergården och Klockaregårdsvägen.

Planområdet omfattar fastigheten Hjärup 8:230 samt en mindre del av Hjärup 4:2, totalt cirka 2100 kvm mark som är i kommunal ägo.

Detaljplanen avviker från kommunens översiktsplan då den möjliggör en tätare bebyggelsegrad än vad som anges i översiktsplanen.

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

Tidigare beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-08 att anta detaljplanen. Detta beslut överklagades och upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen med hänvisning till att antagandebeslutet strider mot 5 kap. 27 § PBL, att planen inte får antas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utan måste antas av Kommunfullmäktige då den avviker från kommunens översiktsplan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att sända ut det reviderade planförslaget för granskning (nr 2) 2018-02-28. 2018-06-20 godkände miljö- och samhällsbyggnadsnämnden planförslaget.

Planhandlingar

Antagande 2 plankarta 20181029

Antagande 2 planbeskrivning 20181029

Kontaktpersoner på kommunen

Plansamordnare Sofia Tjernström

Plan- och exploateringschef Karolina Gnosspelius

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

28 kommentarer till Klockaregårdsvägen

 1. I samband med provtagningar i marken medelst maskingrävning förstördes den grönyta som används av barnen under sommarhalvåret i frekvent omfattning ! Under alla förhållande är det av största vikt att gräsytan återställs i det skick som det var innan provgrävningar hösten 2017 ! Som det ser ut idag kan inte ens gräsklippning ske på ett korrekt sätt , enär ytojämnigheter och avsaknad av gräs är omfattande ! Märk väl att projekt Klockargårdsvägen har en mörk framtid att se fram mot, har härav finns ännu större handledningar att återställa efter den skadegörelse som skett ! Med Vänliga Hälsningar. Anders Gärskog

  1. Hej Anders
   De grävarbeten som genomförts har inte haft till syfte att orsaka skadegörelse utan tvärtom åtgärda platsens föroreningssituation m.a.p. PCB. Det har därför inte varit fråga om endast provgrävningar utan även saneringsarbete, vilket varit nödvändigt oavhängigt av den nya detaljplanen. Vi kommer att se över ytans skick i väntan på detaljplanens kommande process.
   Med vänlig hälsning
   Fredrika Klevborn, exploateringsingenjör

   1. Hej Fredrika ! Betr. ovårdad tomtmark har i skrivande stund inga återställningsarbeten kommit till stånd, vilket är högst anmärkningsvärt enär Ni hade en ambition att så skulle ske ! Idag kan inte ens gräsklippning ske på ett tillfredställande sätt och tomtmarken i övrigt har obefintligt underhåll ! Troligen är denna tomtmark kommunens mest missköta vilket är bedrövligt och oanständigt ! Med Vänliga Hälsningar. Anders G

 2. Hejsan Fredrika!
  För att få fälla träd på kommunens mark måste man antingen vara kommunanställd eller jobba på entreprenad för att hantera kommunens grönområden.
  I alla andra fall måste man söka tillstånd. Nu undrar jag var jag kan finna det tillståndet eftersom Darlin AB har fällt flera träd inom detaljplaneområdet?

  Med vänliga hälsningar
  Lennart

  1. Hej Lennart
   Kommunen har inget särskilt tillståndsförfarande eller blankett el dyl, för att godkänna arbeten inom kommunal kvartersmark. Tillståndet från fastighetsägaren ryms därmed inom beviljat rivningslov, eftersom aktuell detaljplan inte anger särskild, utökad lovprövning för trädfällning.
   Varma hälsningar
   Fredrika Klevborn, exploateringsingenjör

   1. Hejsan Fredrika
    Tack för ditt snabba svar, men jag måste vara ärlig och säga att jag inte förstod mycket av det du skrev, men det klarnar säkerligen om du svarar på följande frågor.

    Fråga 1: Vad är skillnaden mellan Klockaregårdsvägens detaljplan och nedanstående som jag kunde läsa om i SKD den 22 maj?

    ”Någon har sågat ner grenar på tre träd på Ingvarshemsområdet i Staffanstorp.
    Träden tillhör Staffanstorps kommun och något tillstånd att ta ner grenar hade inte givits. Kommunen har gjort polisanmälan om skadegörelse. Nedsågningen har skett någon gång mellan den 10 och 18 maj.”

    Inom det ena området är det ok att såga ned fyra ädelträd, medans inom det andra polisanmäls man om man sågar ned några grenar.

    Fråga två: Hur kan vi vanliga medborgare se skillnad på om vi äger rätten att såga ned kommunens träd eller dess grenar eller inte alls?

    Med vänliga hälsningar
    // Lennart

    1. Hej Lennart
     Som jag skrev i mitt tidigare svar, så har kommunen inget särskilt tillståndsförfarande som ska följas vid varje enskilt tillfälle. Huruvida det krävs utökad prövning för trädfällning anges som sagt i för området aktuell detaljplan. Dock gäller naturligtvis alltid att man ska ha fastighetsägarens godkännande om att göra ingrepp på dennes fastighet och/eller fastighetstillbehör. Då det givits rivningslov i det aktuella fallet, är detta att anse som fastighetsägarens godkännande.
     Med vänlig hälsning
     Fredrika Klevborn

     1. Hejsan Fredrika
      Nu gör du det lätt för dig, eftersom det i rivningstillståndet inte står något om rätten att fälla träd.

      Menar du att det vid varje tillfälle alltid är upp till den som har rivningstillstånd hur många träd den parten har lust att fälla? Och ni bryr er inte det minsta?
      Menar du verkligen det?

      Och om det hade varit i en väldigt gammal park med hundraåriga träd, så hade det även då varit upp till den som river?
      Är det så jag ska tolka det hela?

      Med vänliga hälsningar
      // Lennart

      1. Hej Lennart
       Det stämmer att rivningslovet inte anger något om trädfällningen, detta är, som jag förklarat, på grund av att det formellt sett inte krävs, eftersom aktuell detaljplan inte anger särskild/utökad prövning för trädfällning.
       Jag kommenterar inte hur hypotetiska fall ska tolkas. För detta fall, vänligen se mina ovanstående svar.
       Med vänlig hälsning
       Fredrika Klevborn

      2. Är detta verkligen en viktig fråga?

 3. Hej,

  Hur går det med överklagandet? Man har ju börjat riva befintliga byggnader på fastigheten…

  Hälsningar Jenny

  1. Hej Jenny

   Rivning har påbörjats i enlighet med det rivningslov som beviljats för fastigheten. Byggnaderna är i dåligt skick och marken behöver saneras. Det är ett driftansvar som inte påverkas av överklagandet av den nya detaljplanen. Dombeslut från Mark- och miljööverdomstolen, för överklagandet av detaljplanen, har ännu inte kommit.

   Med vänlig hälsning
   Fredrika Klevborn, exploateringsingenjör

 4. Det är inte bara Blomstergårdens invånare som berörs av utbyggnaden vid Klockargårdsvägen, även vi som bor på motsatta sidan av vägen kommer påverkas av ökad trafik och mer buller. Framtidens kommun borde kanske istället bygga billiga ettor och tvåor i byggnader om två plan med gemensam trädgård för våra äldre och ungdomar som inte har råd att köpa in sig på bostadsmarknaden.
  Kommunen bör ta ordentligt betalt om man nu envisas med att sälja marken.
  Har faktiskt sett att det funnits intresse att hyra någon av lokalerna vid Klockargårdsvägen i ett inlägg här på hemsidan.Vet också att Pizzeria Viking tittat på lokalerna när de inte fick vara kvar i centrum men att investerings kostnaderna blev för höga för dem.

 5. Hej. Jag anser detta vara ett dåligt genomtänkt projekt som drivits på av en exploateringsiver. Det finns inget egensyfte i att exploatera mark, speciellt inte i denna lilla utsträckning när man har så stora bostadsprojekt på gång redan i Hjärup. Att ta bort inkilade mindre gröna ytor och omvandla familjevänliga återvändsgränder till genomfartstrafik för att förtäta med så få hus, stödjer varken kommun eller boende.

 6. Om argumentet att ha en genomfartsgata på Blomstergården är att sopbilarna i framtiden inte får backa in på säckgatorna hur ska vi som bor på Åbo, Slåtter, Mark, Änga och Bäcka vägen då få våra sopor tömda i fortsättningen? Vändplatsen på Blomstergården som berörs är ändå hyfsat stor jämfört med vändplatserna på våra gator.

 7. Hej tack för svar – replik – att en sopbil är den största anledningen till att man tar bort vändplatsen är ett mycket dåligt argument enligt min mening. Det finns rätt många vändplatser….. Exempelvis på den andra blomstergårdsgatan….
  Återvinning vid uppåkravallen ?! Då måste jag och många andra ta bilen dit ?! Fullständigt orimligt. Det är bara att konstatera att det inte finns någon bra plats i Närområdet att flytta stationen utan det bästa är helt enkelt att den få stå kvar. Hur ser den ekonomiska kalkylen ut för området/planen ? Bruttoarean enligt ert avtal med Darlin Fastigheter ger 750 kvm a 3.000 kr vilket blir 2.250.000 kr. Vad blir kostnaderna för kommunen i detta projekt ? För det är väl en bra affär ? vad går gränsen innan det inte blir ett lönsamt projekt ?

 8. Ett obegripligt projekt med dålig framförhållning där man driver exploateringsprocessen till sin spets. Man gör Blomstergården till en genomfartsgata, hur motiverar man det ?! Det är en trevlig återvändsgata idag…. Varför har man inte klart ett förslag på vart återvinningsstationen ska ta vägen ?!
  Det är redan en för hög trafik på Klockaregårdsvägen, åtta hushåll till drar knappast ner trafiken. Ytterligare en förskola vid Hälsomedicinskt centrum ökar på trafiken ännu mer. Belastningar på ett redan ansträngt Va nät ökar mm. Kommunen har brustit grovt i sin förvaltning av de befintliga byggnaderna som idag är ett trevligt inslag trots skicket, kanske för att lättare motivera en rivning ?! Vad säger man ?! Tjänstemän inom kommunen ta ert ansvar och förvalta Hjärup på ett anständigt sätt.

  1. Hej!

   Syftet med att ersätta vändplatsen med en förlängning av Blomstergården är att underlätta framkomligheten för sopbilar, eftersom det framöver kan bli aktuellt med införande av större sopbilar som inte kommer att kunna vända på den lilla vändplatsen. Eftersom Arbetsmiljöverket av arbetsmiljöskäl har börjat sätta stopp för backande sopbilar vill vi nu, när vi har möjlighet, lösa den problematik som skulle kunna uppstå. På så sätt kan vi exempelvis undvika att boende längs gatan i framtiden kan behöva lämna sina sopor vid en gemensam uppsamlingsplats. Förlängningen innebär också att trafiken ut från bostäderna längs gatan kan fördelas mot norr och söder (däremot inte trafiken in på gatan eftersom förlängningen kommer att vara enkelriktad). Vi ser inte att utomstående skulle ha någon större anledning att köra ut på Klockaregårdsvägen det här hållet eftersom det inte är en genare väg än att köra direkt ut på Klockaregårdsvägen. Någon nämnvärd genomfartstrafik bedömer vi alltså inte att det kommer att bli tal om.

   Vad gäller återvinningsstation har det längs den sk Parkallén, i detaljplanen för Hjärup NO etapp 3, pekats ut en plats där återvinningsstation kan uppföras. Den detaljplanen ligger för närvarande före detaljplanen för Klockaregårdsvägen i tidplan. Om detaljplanen för Hjärup NO etapp 3 skulle dra ut på tiden har det också diskuterats att ha en återvinningsstation vid Uppåkravallen.

   Hjärup har till stora delar utformats enligt ett trafikseparerat system, med matargator som främst är till för biltrafik och som tål mycket trafik, exempelvis genom att det inte är direktutfarter mot gatan, med mindre lokalgator med låga trafikflöden där man kan röra sig i blandtrafik, samt med gång- och cykelvägsstråk som är helt skilda från biltrafiken. Klockaregårdsvägen är en matargata och med detta i åtanke är inte trafikbelastningen på vägen orimligt hög, inte heller det tillskott av trafikrörelser som de nya bostäderna inom planområdet ger upphov.

   Som ett komplement till de helt skilda gc-stråken har Klockaregårdsvägen utformats med en separat gc-väg som är 2,5 meter bred (om fastighetsägarna ser till att hålla växtligheten inom sina fastigheter). Att anlägga en trottoar längs vägen är inte möjligt med tanke på höjdförhållandena och det är inte möjligt att anlägga gc-väg på båda sidor av vägen pga platsbrist. Den som inte vill använda den separata gång- och cykelvägen längs Klockaregårdsvägen får därför välja de övriga gång- och cykelvägar som finns i området.

   Angående VA-nätet arbetar kommunen för närvarande med att se över kapaciteten i dagvattennätet i hela Hjärup. Med denna kartläggning som underlag kommer sedan även behov av eventuella åtgärder att ses över.

   Kommunens fastighetsbolag har arbetat för att hitta hyresgäster till de befintliga byggnaderna, men det har varit svårt att få dem uthyrda, dels pga bristande ventilation men också delvis pga dåliga stommar.

   MVH Katarina Jeraeus, planarkitekt

 9. Är det lämpligt att bygga bostäder på ett område som Länsstyrelsen klassats med Riskklass 2, alltså med stor risk för människors hälsa och miljö.
  Även om ni vid er provtagning funnit föroreningarna låga och inte innebär någon risk har Länsstyrelsen kvar sin klassificering.
  Vem ska man då lita på?

  1. Hej igen!
   Länsstyrelsens riskklassificiering bygger på en historisk inventering av vilken typ av verksamhet som bedrivits på platsen, samt en för Sverige generell bedömning av risken för föroreningar i förhållande till denna typ av verksamhet. Den är därför en teoretisk bedömning, som inte baseras på faktiska prover ute i fält.
   Med de provtagningarna som nu gjorts har vi fått faktiska uppgifter för just den här platsen och kommer baserat på dem att ha en dialog med Länsstyrelsen gällande ändrad riskklassning. Det är sedan kommunen som tar det faktiska beslutet om riskklassningen. Dialogen med Länsstyrelsen har inte påbörjats än eftersom vi har inväntat resultatet från miljöutredningen för övriga delar av Blomstegården, men den ska snart kunna komma igång.
   Med de kunskaper om föroreningssituationen på platsen som vi nu har ser kommunen inte att det finns skäl för att inte gå vidare med planläggning av bostäder inom området.
   MVH Katarina Jeraeus, planarkitekt

 10. Området där de 8 radhusen är planerade har enl. länsstyrelsen riskklass 2.
  Vilka markundersökningar har utförts och vilket resultat har ni kommit fram till.

  1. Hej!
   Det har gjorts en markmiljöutredning inom fastigheten, med analyser av tungmetaller och bekämpningsmedel i både jord och grundvatten. Resultaten av analyserna visade på låga föroreningsnivåer som inte bedöms utgöra en risk för människor och miljö vid en framtida bostadsutbyggnad inom området. Föroreningarna är däremot i nivå med MRR (mindre än ringa risk), vilket innebär att en anmälan till tillsynsmyndigheten måste göras om man ska använda jordmassorna från området någon annanstans.
   MVH Katarina Jeraeus, planarkitekt

   1. Innebär det att länsstyrelsen lindrat klassificeringen?
    Från riskklass 2 till vadå??

    1. Hej!
     Se svar nedan.
     MVH Katarina Jeraeus, planarkitekt

 11. Jag hoppas verkligen att ni tänker till med antalet återvinningsstationer och var de placeras i Hjärup, det måste finnas återvinningsstation runt om i Hjärup och i närheten till all hushåll. Tänk på att en station ska ha hög tillgänglighet, vilket för husåll bl a är avstånd till en station., vilket kanske innebär att ni måste öka antalet stationer som ska finnas i Hjärup.
  Dåligt placerade återvinningsstationer påverkar hur transporten till denna station sker. Med en bra placering kan hushållen gå/cykla, med en dålig placering måste hushåll köra bil, vilket inte trafikutredningar har tagit hänsyn till när det gäller detaljplaner samt att det påverkar miljön och den totala kostnaden för återvinning.

 12. Vad kommer hända med den befintliga återvinningsstationen som för närvarande ligger vid Klockargårdsvägen? Var kommer den ta vägen?
  Ni har ju tagit bort den som fanns vid gamla Hjärups centrum ,i dagsläget finns bara den på Klockargårdsvägen och en vid Hjärups station. Hjärup växer så det knakar, men ni tar bort servicen som finns. Vi som bor i Hjärup betalar också skatt och vill kunna lämna saker till återvinning.
  Det ska finnas en batteriholk på Klockargårdsvägen enligt hemsidan, men den är försvunnen.

  1. Hej!
   Återvinningsstationen vid Klockaregårdsvägen kommer att tas bort då området exploateras.
   I samband med fyrspårsutbyggnaden planeras två återvinningsstationer i anslutningen till järnvägen. Kommunen arbetar också med att se över lokaliseringen av återvinningsstation i de östra delarna av orten. I detaljplanen för Hjärup NO etapp 3 har en yta för återvinningsstation reserverats, men om det är denna eller en annan plats som framöver tas i bruk på återvinningsstation är ännu inte klart.
   Ber att få återkomma inom kort gällande batteriholken.
   MVH Katarina Jeraeus, planarkitekt

   1. Som jag ser det så monterar kommunen ner vår service genom att ta bort Klockargårdsvägen som återvinningsstation. Den är otroligt välbesökt både av gående från området och de som bor lite längre in på området som stannar på väg till jobbet för att återvinna. Jag har ingen större nytta av en återvinningsstation i Hjärup NO etapp 3, alltså tvingas jag börja köra bil till och från återvinningen. Hoppas ni räknar med de ökade bilresorna i ert underlag.
    Jag hittade en ny batteriholk inklämd bakom andra återvinningscontainrar så den finns men borde vara bättre placerad.


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »