Klockaregårdsvägen

 

Detaljplan för Hjärup 8:260 och del av 4:2, Klockaregårdsvägen, Hjärup har antagits av kommunfullmäktige 2018-10-29.

Planens syfte

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en förtätning med åtta radhus längs Klockaregårdsvägen i Hjärup. Förslaget möjliggör även en ny, enkelriktad gatuanslutning mellan Blomstergården och Klockaregårdsvägen.

Planområdet omfattar fastigheten Hjärup 8:230 samt en mindre del av Hjärup 4:2, totalt cirka 2100 kvm mark som är i kommunal ägo.

Detaljplanen avviker från kommunens översiktsplan då den möjliggör en tätare bebyggelsegrad än vad som anges i översiktsplanen.

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

Tidigare beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-08 att anta detaljplanen. Detta beslut överklagades och upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen med hänvisning till att antagandebeslutet strider mot 5 kap. 27 § PBL, att planen inte får antas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utan måste antas av Kommunfullmäktige då den avviker från kommunens översiktsplan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att sända ut det reviderade planförslaget för granskning (nr 2) 2018-02-28. 2018-06-20 godkände miljö- och samhällsbyggnadsnämnden planförslaget.

Planhandlingar

Antagande 2 plankarta 20181029

Antagande 2 planbeskrivning 20181029

Kontaktpersoner på kommunen

Plansamordnare Sofia Tjernström

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

14 kommentarer till Klockaregårdsvägen

 1. Jag skulle vilja veta om det stämmer att Mark- och Miljööverdomstolen avslog samtliga överklaganden gällande Klockaregårdsvägen?
  Mvh
  Annette Ljunggren Persson

  1. Hej Annette!
   Mark- och miljööverdomstolen beslutade 2019-11-06 att inte lämna prövningstillstånd. Mark-och miljödomstolens beslut från 2019-07-23 att avvisa och avslå överklagandena står därmed fast.
   Vänliga hälsningar
   Sofia, plan- och exploateringsavdelningen

 2. I samband med provtagningar i marken medelst maskingrävning förstördes den grönyta som används av barnen under sommarhalvåret i frekvent omfattning ! Under alla förhållande är det av största vikt att gräsytan återställs i det skick som det var innan provgrävningar hösten 2017 ! Som det ser ut idag kan inte ens gräsklippning ske på ett korrekt sätt , enär ytojämnigheter och avsaknad av gräs är omfattande ! Märk väl att projekt Klockargårdsvägen har en mörk framtid att se fram mot, har härav finns ännu större handledningar att återställa efter den skadegörelse som skett ! Med Vänliga Hälsningar. Anders Gärskog

  1. Hej Anders
   De grävarbeten som genomförts har inte haft till syfte att orsaka skadegörelse utan tvärtom åtgärda platsens föroreningssituation m.a.p. PCB. Det har därför inte varit fråga om endast provgrävningar utan även saneringsarbete, vilket varit nödvändigt oavhängigt av den nya detaljplanen. Vi kommer att se över ytans skick i väntan på detaljplanens kommande process.
   Med vänlig hälsning
   Fredrika Klevborn, exploateringsingenjör

   1. Hej Fredrika ! Betr. ovårdad tomtmark har i skrivande stund inga återställningsarbeten kommit till stånd, vilket är högst anmärkningsvärt enär Ni hade en ambition att så skulle ske ! Idag kan inte ens gräsklippning ske på ett tillfredställande sätt och tomtmarken i övrigt har obefintligt underhåll ! Troligen är denna tomtmark kommunens mest missköta vilket är bedrövligt och oanständigt ! Med Vänliga Hälsningar. Anders G

 3. Hejsan Fredrika!
  För att få fälla träd på kommunens mark måste man antingen vara kommunanställd eller jobba på entreprenad för att hantera kommunens grönområden.
  I alla andra fall måste man söka tillstånd. Nu undrar jag var jag kan finna det tillståndet eftersom Darlin AB har fällt flera träd inom detaljplaneområdet?

  Med vänliga hälsningar
  Lennart

  1. Hej Lennart
   Kommunen har inget särskilt tillståndsförfarande eller blankett el dyl, för att godkänna arbeten inom kommunal kvartersmark. Tillståndet från fastighetsägaren ryms därmed inom beviljat rivningslov, eftersom aktuell detaljplan inte anger särskild, utökad lovprövning för trädfällning.
   Varma hälsningar
   Fredrika Klevborn, exploateringsingenjör

   1. Hejsan Fredrika
    Tack för ditt snabba svar, men jag måste vara ärlig och säga att jag inte förstod mycket av det du skrev, men det klarnar säkerligen om du svarar på följande frågor.

    Fråga 1: Vad är skillnaden mellan Klockaregårdsvägens detaljplan och nedanstående som jag kunde läsa om i SKD den 22 maj?

    ”Någon har sågat ner grenar på tre träd på Ingvarshemsområdet i Staffanstorp.
    Träden tillhör Staffanstorps kommun och något tillstånd att ta ner grenar hade inte givits. Kommunen har gjort polisanmälan om skadegörelse. Nedsågningen har skett någon gång mellan den 10 och 18 maj.”

    Inom det ena området är det ok att såga ned fyra ädelträd, medans inom det andra polisanmäls man om man sågar ned några grenar.

    Fråga två: Hur kan vi vanliga medborgare se skillnad på om vi äger rätten att såga ned kommunens träd eller dess grenar eller inte alls?

    Med vänliga hälsningar
    // Lennart

    1. Hej Lennart
     Som jag skrev i mitt tidigare svar, så har kommunen inget särskilt tillståndsförfarande som ska följas vid varje enskilt tillfälle. Huruvida det krävs utökad prövning för trädfällning anges som sagt i för området aktuell detaljplan. Dock gäller naturligtvis alltid att man ska ha fastighetsägarens godkännande om att göra ingrepp på dennes fastighet och/eller fastighetstillbehör. Då det givits rivningslov i det aktuella fallet, är detta att anse som fastighetsägarens godkännande.
     Med vänlig hälsning
     Fredrika Klevborn

     1. Hejsan Fredrika
      Nu gör du det lätt för dig, eftersom det i rivningstillståndet inte står något om rätten att fälla träd.

      Menar du att det vid varje tillfälle alltid är upp till den som har rivningstillstånd hur många träd den parten har lust att fälla? Och ni bryr er inte det minsta?
      Menar du verkligen det?

      Och om det hade varit i en väldigt gammal park med hundraåriga träd, så hade det även då varit upp till den som river?
      Är det så jag ska tolka det hela?

      Med vänliga hälsningar
      // Lennart

      1. Hej Lennart
       Det stämmer att rivningslovet inte anger något om trädfällningen, detta är, som jag förklarat, på grund av att det formellt sett inte krävs, eftersom aktuell detaljplan inte anger särskild/utökad prövning för trädfällning.
       Jag kommenterar inte hur hypotetiska fall ska tolkas. För detta fall, vänligen se mina ovanstående svar.
       Med vänlig hälsning
       Fredrika Klevborn

      2. Är detta verkligen en viktig fråga?

 4. Hej,

  Hur går det med överklagandet? Man har ju börjat riva befintliga byggnader på fastigheten…

  Hälsningar Jenny

  1. Hej Jenny

   Rivning har påbörjats i enlighet med det rivningslov som beviljats för fastigheten. Byggnaderna är i dåligt skick och marken behöver saneras. Det är ett driftansvar som inte påverkas av överklagandet av den nya detaljplanen. Dombeslut från Mark- och miljööverdomstolen, för överklagandet av detaljplanen, har ännu inte kommit.

   Med vänlig hälsning
   Fredrika Klevborn, exploateringsingenjör


 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »