Klockaregårdsvägen

 

Detaljplan för Hjärup 8:260 och del av 4:2, Klockaregårdsvägen, Hjärup har antagits av kommunfullmäktige 2018-10-29.

Planens syfte

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en förtätning med åtta radhus längs Klockaregårdsvägen i Hjärup. Förslaget möjliggör även en ny, enkelriktad gatuanslutning mellan Blomstergården och Klockaregårdsvägen.

Planområdet omfattar fastigheten Hjärup 8:230 samt en mindre del av Hjärup 4:2, totalt cirka 2100 kvm mark som är i kommunal ägo.

Detaljplanen avviker från kommunens översiktsplan då den möjliggör en tätare bebyggelsegrad än vad som anges i översiktsplanen.

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

Tidigare beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-08 att anta detaljplanen. Detta beslut överklagades och upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen med hänvisning till att antagandebeslutet strider mot 5 kap. 27 § PBL, att planen inte får antas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utan måste antas av Kommunfullmäktige då den avviker från kommunens översiktsplan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att sända ut det reviderade planförslaget för granskning (nr 2) 2018-02-28. 2018-06-20 godkände miljö- och samhällsbyggnadsnämnden planförslaget.

Planhandlingar

Antagande 2 plankarta 20181029

Antagande 2 planbeskrivning 20181029

Kontaktpersoner på kommunen

Detaljplan: Sofia Tjernström

Exploatering och genomförande: Viktor Rosengren

Hoppa till navigering