Myllan, Vallby

Myllan är det första så kallade karaktärsområdet i Staffanstorps kommun och kommer att omfatta 14 enbostadshus med tillhörande gemensam odlingsmark. Avsikten är att det ska vara möjligt för de boende att bedriva företagande från hemmet kombinerat med ett miljö- och naturintresse. Karaktären ska vara tydlig och ge bra förutsättningar för lokal produktion och småskaliga verksamheter.

Området omfattar 2,4 ha mark som ägs av Darlin fastigheter AB.

Utbyggnad och tidplan

Utbyggnad av detaljplaneområdets enskilda gator och dagvattenanläggning samt kommunalt VA-nät, har byggts ut under 2017. Försäljning av tomter pågår.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för området vann laga kraft under 2015.

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Sofia Tjernström

Exploatering och genomförande: Zandra Eklund

Hoppa till navigering