Norra skolan

Syftet med planen är att möjliggöra en ny F-6 skola med tillhörande idrottshall på området vid Trekantens förskola i nordvästra delen av Staffanstorps tätort. Området gränsar till Trekantens bostadsområde i väster, Genvägen i söder samt Ingvarshems bostadsområde i öster.
Planområdet är cirka 2.3 ha (23000 kvm). Marken ägs av Staffanstorps kommun och Staffanstorps Kommunfastigheter.

————————————————————————————–
2017-06-21 Förslag till Detaljplan för del av Gullåkra 1:159 m fl, Skola i norra Staffanstorp samt beslut att godkänna granskningsutlåtande har godkänts av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Planen avses efter behandling i kommunstyrelsen att gå upp för i antagande i Kommunfullmäktige 2017-09-18. 

2017-05-29 Granskningsutlåtande preliminärt godkänt

Förslag till Detaljplan för del av Gullåkra 1:159 m fl, Skola i norra Staffanstorp har varit utsänd för granskning under perioden 2017-03-13 — 2017-04-10. De synpunkter som inkommit under granskningen/ har nu sammanställts och kommenterats i ett så kallat ”Utlåtande”. Utlåtandet innehåller även en redovisning av de ändring av detaljplanen som kommunen föreslår med anledning av inkomna synpunkter.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande har under nämndens presidie 2017-05-29 beslutat att preliminärt godkänna utlåtandet inför antagandet av detaljplanen.

Beslut att godkänna utlåtandet samt att anta detaljplanen beräknas fattas under miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 2017-06-21.

De som har inkommit med yttranden under granskningstiden har fått granskningsutlåtandet samt beslutet att preliminärt godkänna detta skickat till sig.

Handlingarna finns även att tillgå nedan:

Norra skolan Granskningsutlåtande ANTAGANDE 20170523

Bilaga Granskningsutlåtande

Ordförandebeslut 20170529

Granskning 2017-03-13 — 2017-04-10

Miljö- och samhällsbyggnadskontoret beslutade 2017-03-01 att skicka detaljeplaneförslaget på granskning.

Granskningen är det andra steget i detaljplaneprocessen och det andra tillfället då du har möjlighet att inkomma med synpunkter på planförslaget.

Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande som skickas ut till dem som har haft synpunkter, inför antagandet av detaljplanen.

Planförslaget finns under tiden 2017-03-13 — 2017-04-10 också tillgängligt på följande platser:
• Rådhuset, Torget 1, Staffanstorp
• Staffanstorps bibliotek, Blekingevägen 1, Staffanstorp
• Hjärups bibliotek, Ämnesvägen 2b, Hjärup

Den som har synpunkter på detaljplanen kan senast den 10 april 2017 framföra dessa skriftligen till:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun,
245 80 Staffanstorp, eller till stadsbyggnad@staffanstorp.se.

Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.

Frågor om förslaget kan ställas till planarkitekt
Jonathan Nygaard, 046 – 25 16 86.

Observera att den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga framtida beslut om antagande.

Planhandlingar:

Granskningshandling Planbeskrivning Norra skolan

Granskningshandling Plan- och illustrationskarta Norra skolan

Granskningshandling Samrådsredogörelse Norra skolan

Utredningar:

Trafik- och Mobilitetsplan Norra skolan 20170213

Trafikbullerutredning Norra skolan 20170126

Skuggstudie Norra skolan 20161014

Magnetfältssimulering Norra skolan 20161104

Beslut och kungörelse:

Beslut om granskning och godkännande av samrådsredogörelse Norra skolan MOS 20170301

Kungörelse Norra skolan 20170306

Samtliga samrådssynpunkter med hänvisning till avsnitt i samrådsredogörelsen där de besvaras:

Alla yttranden under samrådstiden Norra skolan med hänvisningar

————————————————————————————–

Samråd

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-27 att sända ut detaljplanen på samråd.
Förslaget var ute på Samråd mellan 2016-05-09–2016-09-04. Ny information om detta kommer att skickas ut till berörda sakägare.
Samrådsmöte hölls den 23:e augusti 2016 i Rådhuset i Staffanstorp.

Trafikutredning:

160404 PM trafikutredning skola i norra Staffanstorp.

PM Trafikutredning illustration skola i norra Staffanstorp 160404

Kontaktperson på kommunen:

Detaljplan: Sofia TjernströmJonathan Nygaard

Exploatering och genomförande: Fredrika Klevborn

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

39 kommentarer till Norra skolan

 1. Jag vill gärna läsa Samrådsredogörelsen, men hittar den inte.

  1. Hej Lennart,

   Samrådsredogörelsen ligger nu uppe här på sidan.

   Granskningstiden pågår från idag 20170313 till 20170410. Planhandlingarna inklusive samrådsredogörelse skickades också ut i fredags till de som lämnade synpunkter under samrådstiden, så handlingarna bör dyka upp i brevlådan under dagen.

   Med vänlig hälsning
   Jonathan Nygaard, Planarkitekt

 2. Vad händer här då?

  1. Hej Lotta!

   Angående denna webbsida om Norra skolan:
   Vi håller på att se över informationen på Bo & bygga -Samhällsbyggnad- Pågående projekt så att informationen är aktuell.
   Det kan göra att sidan ser något annorlunda ut, någon ny information har inte lagts till sidan.

   Angående Norra skolan:
   Efter samrådet i somras, har en samrådsredogörelse tagits fram samt planförslaget har reviderats, bland annat utifrån de synpunkter som inkom under samrådstiden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar imorgon, 2017-03-01, upp ärendet. Det som föreslås är att uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att sända ut förslag till detaljplanen på granskning samt att godkänna samrådsredogörelsen. Mer information kring detta kommer inom kort att skickas till sakägare samt göras tillgängligt på denna sida.

   Med vänlig hälsning
   Jonathan Nygaard, Planarkitekt i Staffanstorps kommun

   1. Tack,
    Det vi fick info om på samrådet var att alla som skickade in synpunkter under samrådstiden också skulle få hem handlingar, så länge man hade angett sin adress. När kan jag räkna med att se dessa handlingar i min brevlåda?
    //Lotta

   2. När kan vi som motsatte oss bygget under samrådstiden förvänta oss handlingarna??

    1. Hej Lotta,

     Detaljplanen för Norra skolan kommer att gå ut på granskning under perioden 13 mars – 10 april.

     Granskningshandlingarna skickas ut idag med posten till sakägare och de som hade synpunkter under samrådstiden. Så på måndag förväntas de vara mottagarna tillhanda.

     På måndag kommer också granskningshandlingarna och de utredningarna som är kopplade till planen att finnas tillgängliga här på hemsidan.

     Med vänlig hälsning
     Jonathan Nygaard, Planarkitekt


 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 23 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »