Norra skolan

2018-05-23 meddelande Mark-och miljööverdomstolen att detaljplanen inte ges prövningstillstånd, detaljplanen har därmed vunnit laga kraft detta datum.

Syftet med planen är att möjliggöra en ny F-6 skola med tillhörande idrottshall på området vid Trekantens förskola i nordvästra delen av Staffanstorps tätort. Området gränsar till Trekantens bostadsområde i väster, Genvägen i söder samt Ingvarshems bostadsområde i öster.
Planområdet är cirka 2.3 ha (23000 kvm). Marken ägs av Staffanstorps kommun och Staffanstorps Kommunfastigheter.

Planhandlingar:

S 107 Laga kraft Plankarta Norra Skolan

S 107 Laga kraft Planbeskrivning Norra Skolan

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Sofia Tjernström

Exploatering och genomförande: Zandra Eklund

Hoppa till navigering