Norra skolan

Norra skolan planområde. Foto: Ortofoto

Syftet med planen är att möjliggöra en ny F-6 skola med tillhörande idrottshall på området vid Trekantens förskola i nordvästra delen av Staffanstorps tätort.

Området gränsar till Trekantens bostadsområde i väster, Genvägen i söder samt Ingvarshems bostadsområde i öster.

Planområdet är cirka 2.3 ha (23000 kvm). Marken ägs av Staffanstorps kommun och Staffanstorps Kommunfastigheter.

Samråd:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-27 att sända ut detaljplanen på samråd.

Samrådstiden förlängs och kommer att pågå mellan 2016-05-09–2016-09-04. Ny information om detta kommer att skickas ut till berörda sakägare. Planhandlingarna ser ut som tidigare (vänligen se längre ned).

Samrådsmöte kommer att hållas den 23:e augusti 2016 kl 18 00 i Rådhuset i Staffanstorp.

Samrådsmötet som skulle ägt rum den 18 maj ställdes in. Mötet ställdes in eftersom förvaltningsrätten fattat beslut att upphäva kommunstyrelsens beslut angående byggnation av en ny skola i norra Staffanstorp, med hänvisning till att detta bör beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen kommer att ta upp beslutet i Kommunfullmäktige 2016-06-13. Detta påverkar emellertid inte detaljplanen mer än att samrådstiden förlängs och att ett nytt samrådsmöte kommer att hållas. Inga nya beslut behöver tas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Planhandlingar & beslut:

Trafikutredning:

160404 PM trafikutredning.

Trafikutredning illustration

Kontaktperson på kommunen:

Detaljplan: Sofia TjernströmJonathan Nygaard

Exploatering och genomförande: Fredrika Klevborn

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

31 kommentarer till Norra skolan

 1. Vid samrådsmötet den 23 augusti visade det sig att det var ett massivt motstånd mot detaljplanen för Norra Skolan. Trafik problemen och för litet skyddsavtånd till krafledningarna kommer att sätta stora käppar i hjulet för detaljplanen, ja förutom alla andra invändningar som togs upp under 2 timmar! Bra jobbat alla som var där! Trots detta så måste synpunkter och överklagan skickas in så att vi kan få en förändring.

  Ju fler som överklagar ju större chans är det att politikerna lyssnar på oss.

  För att överklaga måsta man under Samråds (t.o.m 4 sept) eller Gransknings fasen (t.o.m kv 4 2016) skriftligen lämna in synpunkter med namn och adress. E-maila: stadsbyggnad@staffanstorp.se eller besök rådhuset i Staffanstorp.

  I Antagande fasen (t.o.m kv 1 2017) ska man sedan skriftligen skicka in en överklagan som baseras på de synpunkter man har lämnat. En överklagan kan se likadan ut som de synpunkter man tidigare har skicka in, men med rubriken överklagan. Dock så måste denna överklagan skickas in i Antagande fasen för att bli giltig. E-maila: stadsbyggnad@staffanstorp.se eller besök rådhuset i Staffanstorp.
  Efter Antagande fasen går detaljplanen in i Lagakraft fasen och då är det för sent att överklaga.

  Lycka till!

 2. Det allvarligaste i hela historien och mest graverande för våra styrande politiker i Kommunstyrelsen är, att man försökte ”smyga igenom” byggandet av en Norra skolan på Trekantstomten genom att inte ta upp frågan till Kommunfullmäktige. En riktig fadäs.

 3. Hej!
  Bra att du kommer med något konstruktivt och inte bara låser dig vid det som har varit! Det blir intressant att få höra mera om dina idéer!
  Hälsar Ingegerd

 4. Då ses vi alla i kväll kl 18 på Rådhuset.
  Detta är inget bra projekt. Det känns som ett politiskt beställningsjobb.

  Jag har i bakfickan ett ur många synpunkter mycket bättre förslag, näst efter det bästa som naturligtvis är Bråhögsskolan. Två våningar mot grannarna i norr och sedan kan man bygga högre för att få en rejäl skoltomt som det finns möjligheter till där. Bra gång- och cykelvägar finns. Mitt i centrum med möjlighet att dubbelutnyttja lokalerna för ex kvällskurser. Angöring bör lätt kunna lösas inom den stora tomten. Det finns ju redan idag bra med parkering vid dagens skola och idrottshall.

 5. Hej!

  Är samrådsmötet öppet för alla, eller enbart för ”sakägarna”? Det finns en risk att mötet i det förra fallet kommer att dra väldigt många med en annan agenda än den ni tänkt er. Hoppas att ni är medvetna om den risken.

  Med vänlig hälsning Ingegerd

 6. Hej,

  Det står att samrådsmötet äger rum den 23/8, men vilken tid är det?

  Mvh
  Lotta

  1. Hej Lotta.
   kl 18 00.

   Hälsningar Lowe Kisiel

 7. Hej! Enligt trafikutredningen nämner Tyre’ns inte ett endaste ord om in- och utfart till Åkershus och Åkerlyckan.
  Skall dessa områden i fortsättningen utnyttja befintlig in- och utfart?
  Om så är fallet är min oro att trafiken med lämning och hämtning av barnen, istället kommer att öka i Trekantens bostadsområde. Förmodligen kommer Genvägen att bli överbelastad och trängre.
  På dessa två områden, Åkershus och Åkerlyckan finns det ca. 120 enfamiljshus och 29 flerfamiljshus med ca. 500 lägenheter.
  Med vänliga hälsningar
  Leif

  1. Hej Lennart.

   Åkershusområdet och Åkerlyckan kommer fortsättningsvis att utnyttja den befintliga in- och utfarten.
   Genvägen kommer att förslagsvis trafiksäkras med tre upphöjningar till skillnad från dagens två. Gatan smalnas även av och förskjuts vilket kan motverka höga hastigheter m.m. Hämtning och lämning av barnen är anpassat till angöringsfickor och detta sker alltså inte direkt ute på Genvägen.

   Trekantens bostadsområde kan förslagsvis anpassat med skyltning och att det i sin tur motverkar infartstrafik från obehöriga. Men det är inget som detaljplanen styr.

 8. Min fråga är
  vad var anledningen att man flytta från Annero till Trekanten
  Hade varit kul o fått ett rakt o ärligt svar

 9. Hej,
  När kommer detaljplanen vara tillgänglig för den nya ”Norra Skolan”?

  1. Hej Xeus.
   Projektsidan för ”Norra Skolan” är fr o m idag uppdaterad med nya planhandlingar i och med att samrådsperioden började idag.
   Vänligen Lowe Kisiel, Staffanstorps kommun

 10. Hej.

  Tack för värdefulla synpunkter.
  Vi på stadsbyggnadskontoret vill istället hänvisa er till att skicka in synpunkter under det kommande samrådet för detaljplanen. Det är endast det skriftligt inskickade synpunkterna via mail eller brev som har juridisk styrka, inte kommentarerna här på hemsidan. Så spara dom och skicka in dom när det är dags.

  Mer info om samrådet kommer på denna sida. Information skickas via post till de som är närmst berörda.

 11. Varför är inte Åttans idrottsplats ett alternativ till den nya skolan?

  1. Hej Lars.

   Platsen har valts ut av politiken, d v s de folkvalda. Utifrån detta har vi tjänstemän fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för en ny skola på platsen där Trekantens förskola idag ligger.

 12. Håller med dem som gjort de tidigare inläggen. Det verkar mycket märkligt att man planerar att inte använda tomten där f d. Anneroskolan låg när man nu planerar för en ny skola. Den tomten borde mer än väl rymma den nya skolan. I området finns det dessutom gott om gång- och cykelvägar, vilket är viktigt för en säker skolväg. Dessutom har villaägarna där valt att bo i området trots, eller p g a, att det funnits en skola i närheten. Så är inte fallet med villaägarna på Trekanten, att ha en förskola som granne är inte riktigt samma sak som att ha en skola med 500 elever i grannskapet.
  Den nämnda förändringen av Genvägens placering väcker också frågor. Som boende på Åkershus undrar vi vad detta kommer att innebära för oss

 13. Kommunen har alltför ofta tagit genvägar, tagit beslut i fel forum, fuskat runt de korrekta beslutsvägarna osv. När det gäller ny skola har man redan använt sig av beslutsväg som överklagats till Förvaltningsrätten.

  När det gäller detaljplan skriver Boverket så här
  ”När ska kommunen använda det utökade förfarandet
  Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan”
  http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneprocessen/utokat-forfarande/

  Om kommunen väljer att gå vidare med planer för skola och idrottshall på Trekanten, trots alla brister och negativa konsekvenser som påpekats både för skolmiljö och grannars boendmiljö så måste man hantera processen korrekt.
  En ny skola får väl anses vara av betydande intresse för allmänheten och utgår därmed från att kommunen planerar att använda det utökade förfarandet

  1. Hej Louise,

   Du skriver så många vettiga inlägg. Jag hoppas att du även skickar in dem till kommunpolitikerna/som medborgarförslag/åsikter. Jag har själv försökt den vägen, men de slår dövörat till. Dock, om vi är många som skriver måste de börja lyssna till slut!

   //Lotta

 14. Så här skriver Malmö Stad när de planerar för en ny skola

  ”Grovt räknat behöver en klass 1000 m2 mark för både byggnad och skolgård, idrottsyta inte medräknat. ”

  Den nu rivna Anneroskolan motsvarar detta ganska väl och det fanns även idrottsyta. Och som tidigare påpekats även en spontanidrottsplats och ”skogen” som låg utanför skolgården och som användes dagligen av skolbarnen.

  Den planerade Norra skolan kommer inte i närheten att möta behovet av 1000 kvm/klass. Med 3-parallell F-6 blir´det drygt 600 kvm/klass.
  Utöver skola och skolgård har man också aviserat att man tänker sig idrottsyta/hall vilket innebär att skolytan per klass minskar. Kanske landar det på runt 500 kvm/klass, vilket innebär hälften av vad Malmö Stad skriver att en klass behöver.
  Återigen menar jag att kommunens planering är orimlig.

 15. När sker detaljplanen så vi kan lämna in våra synpunkter på det hela?

  1. Hej Pernilla.

   Vänligen läs min ovanstående kommentar till Lotta.

 16. Det här är bland det mest vansinniga förslag jag sett! Hur tänker man på barnens bästa här? Jag förstår att man rev Anneroskolan men inte att man utnyttjar den redan röjda marken där som dessutom ligger bättre för en skola och har fungerat som skola/skolgård sen 1973!

  Jag vill också gärna veta när dessa samråd kommer hållas för detta ska verkligen protestera mot och jag är nog långt från ensam!

  1. Hej Sara.

   Vänligen läs min ovanstående kommentar till Lotta.

 17. Hej,

  När exakt sker dessa samråd om detaljplanen Lowe?

  Mvh
  Lotta

  1. Hej Lotta.

   Detaljplanen kommer preliminärt att tas för beslut om samråd på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 27/4-16. Samrådet kommer sedan att pågå i mitten av maj och 4-5 veckor framåt. Då kommer allmänheten, myndigheter, organisationer mm få möjlighet att lämna in synpunkter.
   Följebrev med information skickas till de som är närmst berörda (sakägare), men det kommer även att annonseras i tidning och information kommer att läggas på hemsidan. Vem som helst kan skicka in synpunkter på detaljplanen.
   Vänligen Lowe Kisiel, Staffantorps kommun

   1. Hej,

    Vart skickar man in sina synpunkter? Det är bra att det står ATT man kan göra det, men vart?

    //Lotta

 18. Avstånd mellan närmaste villatomt och den nu rivna Anneroskolans tomt var MER än 25 meter. Totalt hade sex villatomter avstånd mindre än 40 meter till Anneroskolans tomt. Övriga villatomter hade mer än 40 meter till Anneroskolan.

  Avstånd mellan befintlig Trekantens förskolas tomt och närmaste villatomter är MINDRE än 10 meter. Totalt har ett tiotal villatomter ca 10 meter till Trekantens förskolas tomt.
  Det framstår som orimligt att lägga en stor skola så nära villabebyggelse.
  Kommunen har dessutom aviserat att man avser att utöka förskolans tomt vid ett skolbygge.

 19. Den nu rivna Anneroskolans tomt var ca 15000 kvm.
  I direkt anslutning till Anneros skolgård fanns minst lika mycket grönområde varav hälften användes av skolbarnen dagligen. Syftar på spontanidrottsplatsen och ”skogen” som ju låg utanför skolgården. Det innebär att de ca 300 barnen på Anneroskolan hade en yta på över 20000 kvm.
  På Trekanten planeras en skolan för över 500 barn på en yta av 13500 kvm. Till de 13500 kvm finns ingen ytterligare grönyta att tillgå då det ligger bostäder alldeles intill Trekantens förskola.
  Detta framstår som en helt orimlig planering.

  1. Hej Louise.

   Du har en del konstruktiva och värdefulla synpunkter. Men spara dom tills detaljplanen går ut på samråd, där du och allmänheten får möjlighet att påverka. Ett skriftligt och inskickat yttrande (under samråd- och granskningskedet) har dessutom en juridisk styrka. Tanken med den här projektsidan är snarare att den ska fungera som en informationssida, än ett diskussionsforum.

 20. Märkligt att planområdet anges till 13500 kvm. Nuvarande område för Trekantens förskola är 8841 kvm. Jag undrar ju var ni hittat ytterligare nästan 5000 kvm. Fint om detta kunde förklaras.

  1. Hej Louise
   Planområdet är beräknat till cirka 13 500 kvm då mark eventuellt behöver tas i anspråk framförallt i väster och söder om fastigheten för Trekantens förskola.
   Omläggningen av Genvägen ingår bland annat i detta och tar många kvadratmeter i anspråk.
   Vänligen Lowe Kisiel, Staffanstorps kommun