Norra skolan

Syftet med planen är att möjliggöra en ny F-6 skola med tillhörande idrottshall på området vid Trekantens förskola i nordvästra delen av Staffanstorps tätort. Området gränsar till Trekantens bostadsområde i väster, Genvägen i söder samt Ingvarshems bostadsområde i öster.
Planområdet är cirka 2.3 ha (23000 kvm). Marken ägs av Staffanstorps kommun och Staffanstorps Kommunfastigheter.

————————————————————————————–

2017-09-18  Förslag till Detaljplan för del av Gullåkra 1:159 m fl, Skola i norra Staffanstorp samt beslut att godkänna granskningsutlåtande har antagits av Kommunfullmäktige. Protokollet har justerat och satts upp på kommunens anslagstavla 2017-09-22. Det justerade protokollet och hänvisning till var de berörda planhandlingarna kan hittas samt överklagandehänvisning har skickats till de som har inkommit med synpunkter under samråds- respektive granskningsskedet.
För de som inkommit med synpunkter senast under granskningstiden som inte har blivit tillgodosedda finns möjligheten att överklaga. Nedan följer hur man överklagar en detaljplan:
Om Ni inte är nöjd med kommunfullmäktiges beslut kan Ni överklaga detta skriftligen hos Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö. Skrivelsen ska dock lämnas eller sändas till Staffanstorps kommun, Rådhuset, 245 80 Staffanstorp. Kommunen ombesörjer att överklagandet skickas till Mark- och miljödomstolen.
I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han begär. Skrivelsen ska vara undertecknad av den klagande och innehålla uppgifter om den klagandes namn och adress. Om Ni anlitar ombud skall ombudets fullmakt biläggas skrivelsen.
Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från dagen kommunfullmäktiges justerade protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Se ovan.

Beslut samt meddelande om antagande:

KFs beslut § 92 2017 gällande norra skolan

Meddelande om antagande 20170925

Planhandlingar antagande:

ANTAGANDEHANDLING Plankarta Norra Skolan antagande KF 20170918

ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning Norra skolan KF 20170918

ANTAGANDEHANDLING KF 20170918 Samrådsredogörelse Norra Skolan 20170220 rev 20170301

ANTAGANDEHANDLING KF 20170918 Norra skolan Granskningsutlåtande

ANTAGANDEHANDLING KF 20170918 TMP_utformningsförslag_20170403 Bilaga Granskningsutlåtande

Meddelande 2017-06-10

2017-06-21 Förslag till Detaljplan för del av Gullåkra 1:159 m fl, Skola i norra Staffanstorp samt beslut att godkänna granskningsutlåtande har godkänts av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Planen avses efter behandling i kommunstyrelsen att gå upp för i antagande i Kommunfullmäktige 2017-09-18. 

2017-05-29 Granskningsutlåtande preliminärt godkänt

Förslag till Detaljplan för del av Gullåkra 1:159 m fl, Skola i norra Staffanstorp har varit utsänd för granskning under perioden 2017-03-13 — 2017-04-10. De synpunkter som inkommit under granskningen/ har nu sammanställts och kommenterats i ett så kallat ”Utlåtande”. Utlåtandet innehåller även en redovisning av de ändring av detaljplanen som kommunen föreslår med anledning av inkomna synpunkter.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande har under nämndens presidie 2017-05-29 beslutat att preliminärt godkänna utlåtandet inför antagandet av detaljplanen.

Beslut att godkänna utlåtandet samt att anta detaljplanen beräknas fattas under miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 2017-06-21.

De som har inkommit med yttranden under granskningstiden har fått granskningsutlåtandet samt beslutet att preliminärt godkänna detta skickat till sig.

Handlingarna finns även att tillgå nedan:

Norra skolan Granskningsutlåtande ANTAGANDE 20170523

Bilaga Granskningsutlåtande

Ordförandebeslut 20170529

Granskning 2017-03-13 — 2017-04-10

Miljö- och samhällsbyggnadskontoret beslutade 2017-03-01 att skicka detaljeplaneförslaget på granskning.

Granskningen är det andra steget i detaljplaneprocessen och dMeddelande 2017-06-10et andra tillfället då du har möjlighet att inkomma med synpunkter på planförslaget.

Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande som skickas ut till dem som har haft synpunkter, inför antagandet av detaljplanen.

Planförslaget finns under tiden 2017-03-13 — 2017-04-10 också tillgängligt på följande platser:
• Rådhuset, Torget 1, Staffanstorp
• Staffanstorps bibliotek, Blekingevägen 1, Staffanstorp
• Hjärups bibliotek, Ämnesvägen 2b, Hjärup

Den som har synpunkter på detaljplanen kan senast den 10 april 2017 framföra dessa skriftligen till:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun,
245 80 Staffanstorp, eller till stadsbyggnad@staffanstorp.se.

Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.

Frågor om förslaget kan ställas till planarkitekt
Jonathan Nygaard, 046 – 25 16 86.

Observera att den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga framtida beslut om antagande.

Planhandlingar:Meddelande om antagande 20170925

Granskningshandling Planbeskrivning Norra skolan

Granskningshandling Plan- och illustrationskarta Norra skolan

Granskningshandling Samrådsredogörelse Norra skolan

Utredningar:

Trafik- och Mobilitetsplan Norra skolan 20170213

Trafikbullerutredning Norra skolan 20170126

Skuggstudie Norra skolan 20161014

Magnetfältssimulering Norra skolan 20161104

Beslut och kungörelse:

Beslut om granskning och godkännande av samrådsredogörelse Norra skolan MOS 20170301

Kungörelse Norra skolan 20170306

Samtliga samrådssynpunkter med hänvisning till avsnitt i samrådsredogörelsen där de besvaras:

Alla yttranden under samrådstiden Norra skolan med hänvisningar

————————————————————————————–

Samråd

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-27 att sända ut detaljplanen på samråd.
Förslaget var ute på Samråd mellan 2016-05-09–2016-09-04. Ny information om detta kommer att skickas ut till berörda sakägare.
Samrådsmöte hölls den 23:e augusti 2016 i Rådhuset i Staffanstorp.

Trafikutredning:

160404 PM trafikutredning skola i norra Staffanstorp.

PM Trafikutredning illustration skola i norra Staffanstorp 160404

Kontaktperson på kommunen:

Detaljplan: Sofia TjernströmJonathan Nygaard

Exploatering och genomförande: Fredrika Klevborn

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

44 kommentarer till Norra skolan

 1. Hej. Jag skulle vilja ha en förteckning över dem som överklagat samt en lägesrapportering hur ärendet ligger i tid hos mark- och miljödomstolen, om ni fått någon indikation på det.
  Hälsningar Lennart

  1. Hej Lennart,

   Jag har skickat en förteckning över de som inkommit med överklaganden till dig på mejladressen du angav när du lämnade denna kommentar.
   Vi har från kommunen fått bekräftat att Mark- och miljödomstolen har mottagit överklagandehandlingarna 2017-10-23 sedan har vi inte fått någon ytterligare information i ärendet. Om ni önskar att själva kontakta domstolen för ytterligare information ligger ärendet hos Mark- och miljödomstolen i Växjö och har målnummer P-4426-17.

   Med vänliga hälsningar
   Jonathan Nygaard
   Planarkitekt
   Staffanstorps kommun

 2. Hur är läget vad gäller detaljplanen och överklaganden?

  1. Hej Lennart,

   Detaljplanen antogs 2017-09-18, sedan har planen överklagats.
   Kommunen har prövat så att dessa överklaganden har inkommit i rätt tid och sedan översänt dessa till Mark- och miljödomstolen.

   Det är nu Mark- och miljödomstolen som prövar överklagandena och även om de som har överklagat har rätt att överklaga.

   Med vänlig hälsning
   Jonathan Nygaard, Planarkitekt

 3. Hej, innan ni sätter spaden i marken så läs gärna denna artikel:https://www.svd.se/landets-skolgardar-ska-kartlaggas-valdigt-viktigt
  Men Boverkets bild är att utemiljöerna krympt på senare år. Det gäller inte bara vid nybyggnationer utan också när äldre skolor byggs ut.
  ”Enligt riktlinjerna, som togs fram 2015, bör skolbarn ha 30 kvadratmeter friyta vardera. För förskolebarn är riktlinjen 40 kvadratmeter. ”
  Kartläggningens resultat väntas vara sammanställt i mars nästa år. Förutom Boverket är SCB, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Skolverket involverade. Hur ställer sig kommunen till detta, är Staffanstorps skolor med i undersökningen?
  Eftersom skolgården på Norra skolan inte motsvarar Boverkets riktlinjer om 30 kvm och det inte finns någon som helst möjlighet att växa, dvs att om lagen kräver större skolgårdar inom en snar framtid, måste antalet barn på skolan minskas ner. Fundera lite på den frågeställningen är ni snälla, och ta ett varv till på områdeskartan!

 4. Jag vill gärna läsa Samrådsredogörelsen, men hittar den inte.

  1. Hej Lennart,

   Samrådsredogörelsen ligger nu uppe här på sidan.

   Granskningstiden pågår från idag 20170313 till 20170410. Planhandlingarna inklusive samrådsredogörelse skickades också ut i fredags till de som lämnade synpunkter under samrådstiden, så handlingarna bör dyka upp i brevlådan under dagen.

   Med vänlig hälsning
   Jonathan Nygaard, Planarkitekt

 5. Vad händer här då?

  1. Hej Lotta!

   Angående denna webbsida om Norra skolan:
   Vi håller på att se över informationen på Bo & bygga -Samhällsbyggnad- Pågående projekt så att informationen är aktuell.
   Det kan göra att sidan ser något annorlunda ut, någon ny information har inte lagts till sidan.

   Angående Norra skolan:
   Efter samrådet i somras, har en samrådsredogörelse tagits fram samt planförslaget har reviderats, bland annat utifrån de synpunkter som inkom under samrådstiden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar imorgon, 2017-03-01, upp ärendet. Det som föreslås är att uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att sända ut förslag till detaljplanen på granskning samt att godkänna samrådsredogörelsen. Mer information kring detta kommer inom kort att skickas till sakägare samt göras tillgängligt på denna sida.

   Med vänlig hälsning
   Jonathan Nygaard, Planarkitekt i Staffanstorps kommun

   1. Tack,
    Det vi fick info om på samrådet var att alla som skickade in synpunkter under samrådstiden också skulle få hem handlingar, så länge man hade angett sin adress. När kan jag räkna med att se dessa handlingar i min brevlåda?
    //Lotta

   2. När kan vi som motsatte oss bygget under samrådstiden förvänta oss handlingarna??

    1. Hej Lotta,

     Detaljplanen för Norra skolan kommer att gå ut på granskning under perioden 13 mars – 10 april.

     Granskningshandlingarna skickas ut idag med posten till sakägare och de som hade synpunkter under samrådstiden. Så på måndag förväntas de vara mottagarna tillhanda.

     På måndag kommer också granskningshandlingarna och de utredningarna som är kopplade till planen att finnas tillgängliga här på hemsidan.

     Med vänlig hälsning
     Jonathan Nygaard, Planarkitekt


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »