Pihlängen

Illustrationsplan Pihlängen

I anslutning till befintlig bebyggelse vid Pihls väg, Gamla Lundavägen och Bergströms väg ska 150-200 nya bostäder uppföras. En blandning av bostadsformer planeras; friliggande villor, radhus och kedjehus.

Bebyggelsen kommer att nås dels direkt från Gamla Lundavägen, dels från en nya huvudgata genom området som knyts till Gamla Lundavägen i söder och Pihlängsvägen (tidigare benämnd ”matarvägen”) i norr. Längs huvudgatan kommer områdets två parker att anläggas, varav den ena ska hysa en lekplats.

Området omfattar cirka 12 ha mark som till största del är i privat ägo. Markägarna har för avsikt att bygga ut bostäderna inom området.

Utbyggnad och tidplan

Tidplanen för utbyggnaden av området är ännu oklar.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för området vann laga kraft under vintern 2015/2016.

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Anna Isgren

Detaljplan: Sofia Tjernström

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

8 kommentarer till Pihlängen

 1. Hejsan,
  Kommer det vara någon annan byggherre som ska bygga förutom Jakri? Kommer det då vara till uthyrning som gäller och står och förfaller?

  1. Hej Daniel!

   Marken ägs av bla Jan och Krister Berggren som kommer att exploatera denna. Då marken inte ägs av kommunen har kommunen inte rådighet över vilka byggherrar som bygger ut området utan det bestämmer markägarna.

   Med vänliga hälsningar
   Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 2. Hej,
  Kommer det bli några fribyggartomter i området och när i tiden kommer dessa i sådana ut till försäljning?
  Jag undrar också om det är bestämt vilka byggherrar som kommer att bygga det som inte är fribyggare?

  Med vänlig hälsning

  Sara Grafström

  1. Hej!
   Det är i första hand Jakri som kommer att bygga ut inom området och vi vet i dagsläget inte om det blir aktuellt med några fribyggartomter eller inte.
   MVH Katarina Jeraeus, planarkitekt

 3. Hej
  På det nybyggda villaområdet vid Loisebergsvägen (Bergströmshusen) skall det nu bildas ännu en samfällighet där dessa nyinflyttade villaägare själva ska betala skötsel av grönområdena, sätta upp latriner, soptunnor, hålla lekplatsen i gott skick, betala el och service av gatubelysning? mm.
  På det nya villa och radhus området som skall byggas, ett par hundra meter därifrån (Pihlängen) skall enligt detaljplanen, Staffanstorps Kommun stå för alla dessa kostnader.
  Tacksam för svar varför denna skillnad i service!

  1. Hej!
   När detaljplanen för Bergströmshusen/Louiseberg togs fram var utgångspunkten enskilt huvudmannaskap för allmän plats inom området (dvs en samfällighetsförening skulle enligt detaljplanen vara ansvarig för grönområden, gator mm – så som det nu är och som du beskriver).
   Under den planprocess som tidigare varit för området Pihlängen har utgångspunkten varit den samma som för Bergströmshusen/Louiseberg, dvs enskilt huvudmannaskap för allmän plats. När detaljplanen för Pihlängen först antogs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för knappt ett år sedan var detta då också med enskilt huvudmannaskap.
   Beslutet att anta detaljplanen upphäves dock av Länsstyrelsen efter att överklaganden inkommit som bland annat rörde just frågan om huvudmannaskap. Länsstyrelsen menade i sitt beslut om upphävande bland annat att den nu föreslagna exploateringen (Pihlängen) var för omfattande och låg för nära Hjärup för att det skulle finnas skäl för enskilt huvudmannaskap, särskilt eftersom den befintliga samfällighetsföreningen också hade synpunkter på att ett så stort tillskott med fastigheter skulle anslutas till samfälligheten.
   Med anledning av ovanstående har detaljplanen för Pihlängen nu arbetats om och området föreslås få kommunalt huvudmannaskap för allmän plats.
   MVH Katarina Jeraeus, planarkitekt

   1. Tack för svaret!
    Såg även i detaljplanen för Pihlängen att ni skrivit att ”lekplats” finns vid Louisebergsvägen. Detta är en lekplats som vår nya samfällighet vid Bergströmshusen ska underhålla och betala för!
    Det är väl meningen att Pihlängen ska få en egen lekplats??
    Med vänlig hälsning Stefan

    1. Hej igen!

     Det har tidigare inte ställts något krav på lekplats inom Pihlängen, men vi kommer att se över frågan inför antagandet av detaljplanen.

     MVH Katarina Jeraeus