Sockerstan

På det gamla sockerbruksområdet på östra sidan om järnvägen i centrala Staffanstorp ska den nya stadsdelen Sockerstan växa fram.

Med god tillgång till kollektivtrafik ska Sockerstan utvecklas som en tät blandstad med en variation av boendeformer, kontor, service, handel och kulturlokaler. Exploateringsgraden ska vara hög för att utnyttja det centrala, kollektivtrafiknära läget.

Delar av den gamla bruksmiljön kommer att bevaras för att ge Sockerstan en unik karaktär och identitet, som knyter an till områdets historia. Mötet mellan nytt och gammalt bidrar till att skapa de spännande, inspirerande miljöer som Sockerstan ska präglas av.

Sockerstan ska utvecklas som en grön stadsdel som uppmuntrar till rekreation och en hållbar livsstil. Som ett led i denna ambition planeras upprustning och utveckling av Sockerbruksparken i norr och Sockerbrukskullarna i öster. Tillsammans med nya platsbildningar och gaturum kommer parkmiljöerna att fungera som viktiga mötesplatser i den nya stadsdelen.

Planeringsprocess

Visionsarbete, gestaltningsuppdrag och namntävling

Visionsbild. White arkitekterEfter att kommunen förvärvat sockerbruksområdet 2009 tillsattes en politisk styrgrupp för utvecklingen av området. Styrgruppen tog först fram en vision för området och gick sedan vidare med ett gestaltningsuppdrag för den nya stadsdelen. Fyra arkitektteam fick ta fram skisser för hur det skulle kunna se ut på området i framtiden.

Visionsbild. Sweco ArchitectsI samband med arbetet med gestaltningsuppdragen bjöds allmänheten in till en namntävling för den nya stadsdelen. ”Sockerstan” blev det vinnande förslaget. Samtidigt som namnet påminner om den verksamhet som har bedrivits på området pekar det framåt mot den nya stadsdel som ska uppföras här. Dessutom kommer ändelsen -stan från samma ursprung som Staffan, dvs det forntida mansnamnet Stafn (som betyder stäv).

Inriktningsbeslut

Inspirationsbild. Illustration: Team Kanozi Arkitekter COWIResultatet av gestaltningsuppdraget och det efterföljande analys- och utvärderingsarbetet resulterade i ett Inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet med Sockerstan. Dokumentet godkändes av kommunstyrelsen 2012-05-07. I Inriktningsbeslutet presenteras bl.a. ett antal huvudidéer som ska styra den fortsatta utformningen av området.

Planprogram för Sockerstan

Strukturplan för Sockerstan2013 arbetades ett planprogram för Sockerstan fram. Programmet utreder förutsättningarna för att omvandla Sockerstan till en funktionsblandad stadsdel med god kollektivtrafikförsörjning och är en vidareutveckling av de idéer för området som presenterades i ”Inriktning för Sockerstan”. Programmet godkändes av kommunstyrelsen 2015-03-16.

Fortsatt arbete

Med planprogrammet som grund ska nu detaljplaner för området tas fram. En första detaljplan för en mindre del av området beräknas påbörjas under 2016. I samband med uppstarten av planarbetet för området behöver även vissa utredningar göras, bland annat en fördjupad dagvattenutredning och fortsatta markundersökningar.

Gestaltningsprogram Sockerstan

Under våren 2017 skapade Nyréns arkitekter i samarbete med Staffanstorps kommun ett gestaltningsprogram för Sockerstan. Sockerstan Gestaltningsprogram ska fungera som inspiration och verktyg för att nå visionerna för Sockerstan. Det ska säkra kvaliteter och aspekter som är viktiga i gestaltningen av stadsdelen, men inte finns med som planbestämmelser i detaljplanen.

Syftet med gestaltningsprogrammet är att alla inblandade i utvecklingen av Sockerstan, såväl kommunen som exploatörer, byggherrar och projektörer, ska ha en gemensam framtidsbild av stadsdelen och dess gestaltning, vilket skapar förutsättningar för kontinuitet och helhet i utformningen.

Gestaltningsprogrammet fastställer de allmänna spelreglerna för stadsdelen, men lämnar samtidigt svängrum för framtida möjligheter. För att åstadkomma en sammanhållen stadsdel beskrivs de offentliga rummen – torg, platser, parker och gator – tydligare än bebyggelsen. Målsättningen är en varierad stadsdel där arkitekter och andra inblandade kan få frihet i gestaltningen.

Gestaltningsprogrammet tillhör inte planhandlingarna, men ska vara vägledande och styrande under planprocess, bygglovshantering markanvisning och genomförandeprocess.

Gestaltningsprogram Sockerstan Godkänd av kommunstyrelsen 20170529

Pågående detaljplaner

Sockerstan etapp 1

Sockerstan vårdboende

Sockerstan Kontoret

Övrigt material som berör området

Kontaktperson på kommunen

Stadsbyggnadschef Pontus Borgstrand

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 23 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »