Sockerstan vårdboende

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt vårdboende, bostäder och verksamheter i den nya stadsdelen Sockerstan, Staffanstorp i anslutning till Sockerbruksparken. Vårdboendet med 72 platser planeras i den östra delen och bostäder planeras i den västra delen av planområdet som även omfattar gatorna runt kvarteret och ytan uppgår till ca 7 800 m2. Planen möjliggör för ca 40 lägenheter.

Med denna detaljplan påbörjas utvecklingen av Sockerbruksområdet i enlighet med ”Planprogram för Sockerstan” antagen av kommunstyrelsen 2015- 01-29. Den övergripande visionen för Sockerstan är att utveckla ortens gamla sockerbruksområde till en levande och inspirerande stadsdel med unika kvalitéer och egen identitet. En varierad kvalitativ centrummiljö skapas med bostäder, kontor, handel, service, mötesplatser, god kollektivtrafikförsörjning och rekreativa möjligheter. Detaljplanen för vårdboendet i Sockerstan är ett steg i förverkligandet av visionen.

Detaljplanen var ute på samråd mellan 2017-02-08 — 2017-03-05. Samråd är det första steget i detaljplaneprocessen. Efter samrådet med markägare, närboende, sammanslutningar, myndigheter, grannkommuner och andra som berörs av förslaget kommer det att ytterligare en gång ges möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget under den sk granskningen.

Den 15 februari hölls samrådsmöte i rådhuset i Staffanstorp.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.