Sockerstan vårdboende

—————————————————–

Planen har 2017-07-17 vunnit laga kraft.

—————————————————–

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt vårdboende, bostäder och verksamheter i den nya stadsdelen Sockerstan, Staffanstorp i anslutning till Sockerbruksparken. Vårdboendet med 72 platser planeras i den östra delen och bostäder planeras i den västra delen av planområdet som även omfattar gatorna runt kvarteret och ytan uppgår till ca 7 800 m2. Planen möjliggör för ca. 40 lägenheter.

Med denna detaljplan påbörjas utvecklingen av Sockerbruksområdet i enlighet med ”Planprogram för Sockerstan” antagen av kommunstyrelsen 2015- 01-29. Den övergripande visionen för Sockerstan är att utveckla ortens gamla sockerbruksområde till en levande och inspirerande stadsdel med unika kvalitéer och egen identitet. En varierad kvalitativ centrummiljö skapas med bostäder, kontor, handel, service, mötesplatser, god kollektivtrafikförsörjning och rekreativa möjligheter. Detaljplanen för vårdboendet i Sockerstan är ett steg i förverkligandet av visionen.

Detaljplanen var ute på samråd mellan 2017-02-08 — 2017-03-05. Samråd är det första steget i detaljplaneprocessen. Efter samrådet med markägare, närboende, sammanslutningar, myndigheter, grannkommuner och andra som berörs av förslaget kommer det att ytterligare en gång ges möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget under den sk granskningen. Den 15 februari 2017 hölls samrådsmöte i rådhuset i Staffanstorp.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-03 att skicka detaljplaneförslaget på granskning. Detaljplanen var ute på granskning mellan den 2017-05-22 — 2017-06-05.

Efter granskningen sammanställdes inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande.

Sockerstan vårdboende Granskningsutlåtande Godkänt 20170621

Planen antogs den 21 juni 2017 av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Planen vinner laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justeras (från och med den 26 juni 2017) om den inte överklagas under den perioden.

Frågor om förslaget kan ställas till planarkitekt
Susanna Falck 046-251424

Planhandlingar:

Sockerstan vårdboende Plankarta ANTAGEN 20170621

Sockerstan vårdboende Planbeskrivning ANTAGEN 20170621

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 23 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »