Södra Stanstad

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-19 att anta detaljplanen för del av Stansad 1:6 m fl – Södra Stanstad.

Området ligger i södra delen av Staffanstorps centrum och omfattar bland annat det gamla busstorget och den befintliga  vårdcentralen. Området är ca 2 ha stort och marken ägs i huvudsak av kommunen.

Syftet med projektet är att möjliggöra uppförandet av ca 300 bostäder uppdelat på tre kvarter med möjlighet till verksamhetslokaler, samt en ny vårdcentral och folktandvård. Detaljplanen möjliggör för Staffanstorps centrum att växa söderut mot Malmövägen och på så vis bli synligare i stadsbilden.

Antagandehandlingar:

Utredningar:

Kontaktperson på kommunen

Detaljplan: Anna Fogelberg

Exploatering och genomförande: Viktor Rosengren

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

5 kommentarer till Södra Stanstad

 1. Hur se detaljplanen ut har det blivit godkänd? och när skall bygget starta i sådana fall?

  1. Hej Tim,

   Detaljplanen planeras att antas i Stadsbyggnadsnämndens junisammanträde. Tidplanen för genomförandet är inte färdigt, men projektering av allmän plats kommer att starta när detaljplanen vinner laga kraft.

   Med vänlig hälsning
   Anna Fogelberg
   Planarkitekt

 2. Finns det något beslut om projektet på södra stanstad?

 3. När kommer detta projekt starta? Området där gamla busstorget låg ser inte så inbjudande ut.

  1. Hej,

   Innan byggnationen kan påbörjas behövs en laga kraftvunnen detaljplan för området. Enligt nuvarande tidplan ska detaljplaneförslaget gå ut på granskning i december och antas under våren 2019. Om detaljplanen inte blir överklagad vinner den laga kraft tre veckor efter antagandet. Därefter kan byggnationen påbörjas men en exakt tidplan för när detta kan ske finns inte.

   Med vänlig hälsning
   Anna Fogelberg
   Planarkitekt
   Stadsbyggnadskontoret