Södra Stanstad

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-19 att anta detaljplanen för del av Stansad 1:6 m fl, Södra Stanstad.

Planen vann laga kraft 2020-07-10.

Området ligger i södra delen av Staffanstorps centrum och omfattar bland annat det gamla busstorget och den befintliga  vårdcentralen. Området är ca 2 ha stort och marken ägs i huvudsak av kommunen.

Syftet med projektet är att möjliggöra uppförandet av ca 300 bostäder uppdelat på tre kvarter med möjlighet till verksamhetslokaler, samt en ny vårdcentral och folktandvård. Detaljplanen möjliggör för Staffanstorps centrum att växa söderut mot Malmövägen och på så vis bli synligare i stadsbilden.

Antagandehandlingar:

Granskningsutlåtande
Illustration
Planbeskrivning
Plankarta

Utredningar:

Markmiljöutredning
Hydrogeologisk utredning
Trafik- och bullerutredning
VAD-utredning

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Thomas Oskarsson

Exploatering och genomförande: Viktor Rosengren

Hoppa till navigering