Stanstad Vårdcentral

Syftet med projektet är att möjliggöra uppförandet av ett nytt kvarter med möjlighet till vårdcentral och folktandvård, butiks- och verksamhetslokaler samt bostäder. Det aktuella planområdets areal är ca 3 800 kvm ha stort. Detaljplanen berör del av den kommunalt ägda fastigheten Stanstorp 1:6 och ligger i Staffanstorps centrum.

Planområdet i granskningsförslaget är mindre än i det tidigare samrådsförslaget. Den östra delen av samrådsförslaget (som nu är undantaget i denna granskningshandlingen) kommer att gå vidare som en egen detaljplan och ska enligt nuvarande tidplan gå ut på granskning under senare delen av 2018. Samtliga yttranden inkomna under samrådstiden kommer att redovisas i båda detaljplanerna.

Granskning

Granskningstiden pågår 2018-03-12 — 2018-04-17

Den som har synpunkter på detaljplanen kan senast den 17 april 2018 framföra dessa skriftligen till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun,
245 80 Staffanstorp, eller till stadsbyggnad. Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.
Frågor om förslaget kan ställas till planarkitekt Anna Fogelberg, 046 – 25 12 75.

Granskningshandlingar:

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Sofie Tjernström

Exploatering och genomförande: Viktor Rosengren

 

Hoppa till navigering