Valhallavägen

Planens syfte är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål (A) till bostads och centrumverksamhet (BC). Detta görs för att möjliggöra för andra verksamheter än statliga och kommunala (allmänt ändamål) inom planområdet. Byggnaden som är belägen inom planområdet har tidigare hyrts ut till olika privata aktörer som exempelvis företagshälsovård och har använts som kontorslokal. Planområdet är beläget sydöst om Staffanstorps centrum. Området avgränsas mot bebyggelse i väst och syd, mot Bragevägen i öst och mot Valhallavägen i norr. Planområdet är ca 925 kvm stort och Staffanstorps kommunfastigheter äger marken.

Planområdet kan ses som en del av Staffanstorps centrumbebyggelse – Stanstad. Ändringarna gäller även vissa egenskapsbestämmelser avseende kvartersmarken för att möjliggöra något högre bebyggelse än i dagsläget och sadeltak för att samspela med Stanstad och med omgivande bebyggelse.

Planen är ute på granskning 2018-03-08 — 2018-03-25. Granskningen är det andra steget i detaljplaneprocessen och det andra tillfället då du har möjlighet att inkomma med synpunkter på planförslaget. Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande som skickas ut till dem som har haft synpunkter, inför antagandet av detaljplanen.

Planförslaget finns under tiden 2018-03-08 — 2018-03-25 också tillgängligt på följande platser:

• Rådhuset/Staffanstorps bibliotek, Torget 1, Staffanstorp
• Hjärups bibliotek, Ämnesvägen, Hjärup
• www.staffanstorp.se

Den som har synpunkter på detaljplanen kan senast den 25 mars 2018 framföra dessa skriftligen till:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp, eller till stadsbyggnad@staffanstorp.se. Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.

Observera att den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga framtida beslut om antagande.

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Anna Isgren

Detaljplan: Susanna Falck

Gällande planhandlingar

Planbeskrivning – Ädp Valhallavägen 20180228

Samrådsredogörelse – Ädp Valhallavägen 20180228

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.