Valhallavägen

Planen syftar till att ändra markanvändningen från allmänt ändamål (A) till bostads-och centrumverksamhet (BC). Detta görs för att möjliggöra för andra verksamheter än statliga och kommunala (allmänt ändamål) inom planområdet. Byggnaden som är belägen inom planområdet har tidigare hyrts ut till olika privata aktörer som exempelvis företagshälsovård och byggnaden har även använts som kontorslokal. Därmed har området inte använts så som planerat, vilket motiverar en ändring av planen. Planområdet kan ses som en del av Staffanstorps centrumbebyggelse – Stanstad. Ändringarna gäller således även vissa egenskapsbestämmelser avseende kvartersmarken. Därmed möjliggörs en något högre bebyggelse än i dagsläget och sadeltak för att samspela med Stanstad och med intilliggande bebyggelse. Den omgivande bebyggelsen är planlagd som bostadsändamål eller bostads- och handelsändamål. En ändring av fastigheten från allmänt ändamål till bostads- och centrumändamål gör likaså att fastigheten passar bättre in i dess omgivning och i syftet med den ursprungliga planen.

Planområdet är beläget sydöst om Staffanstorps centrum. Området avgränsas mot bebyggelse i väst och syd, mot Bragevägen i öst och mot Valhallavägen i norr. Planområdet är ca 925 kvm stort och Staffanstorps kommunfastigheter äger marken.

Planen var ute på granskning 2018-03-08 — 2018-03-25 och antogs 2018-06-20 och vann laga kraft 2018-07-25.

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Anna Isgren

Detaljplan: Susanna Falck

Gällande planhandlingar

Planbeskrivning – Ädp Valhallavägen Laga kraft 20180725
Granskningsutlåtande ädp Valhallavägen Laga kraft 20180725

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Blanketter/e-tjänst

  pool

  Staffanstorps kommun har ingen e-tjänst, men håller för närvarande på att utveckla sina e-tjänster. Letar du efter blanketter kan du hitta dessa här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »