Valhallavägen

Planens syfte är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål (A) till bostads och centrumverksamhet (BC). Detta görs för att möjliggöra för andra verksamheter än statliga och kommunala (allmänt ändamål) inom planområdet. Byggnaden som är belägen inom planområdet har tidigare hyrts ut till olika privata aktörer som exempelvis företagshälsovård och har använts som kontorslokal. Planområdet är beläget sydöst om Staffanstorps centrum. Området avgränsas mot bebyggelse i väst och syd, mot Bragevägen i öst och mot Valhallavägen i norr. Planområdet är ca 925 kvm stort och Staffanstorps kommunfastigheter äger marken.

Planområdet kan ses som en del av Staffanstorps centrumbebyggelse – Stanstad. Ändringarna gäller även vissa egenskapsbestämmelser avseende kvartersmarken för att möjliggöra något högre bebyggelse än i dagsläget och sadeltak för att samspela med Stanstad och med omgivande bebyggelse.

Planen är ute på samråd 2017-12-21 — 2018-01-12. Samråd är det första steget i detaljplaneprocessen (standardförfarande). Efter samrådet med markägare, närboende, sammanslutningar, myndigheter, grannkommuner och andra som berörs av förslaget kommer det att ytterligare en gång ges möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget under granskningen. Om inga synpunkter inkommer och eller berörda är oense kan antagandet ske direkt efter samråd, i så fall utgår granskningskedet och planprocessen övergår därmed till ett begränsat förfarande.

Den som har synpunkter på detaljplanen kan senast den 12 januari 2018 framföra dessa skriftligen till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun,
245 80 Staffanstorp, eller till stadsbyggnad@staffanstorp.se.
Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Anna Isgren

Detaljplan: Susanna Falck

Gällande planhandlingar

Planbeskrivning – Förslag till ändring av detaljplan för Valhallavägen Samr 20171130

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har knappt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »