Valhallavägen

Planen syftar till att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till bostads-och centrumverksamhet. Detta görs för att möjliggöra för andra verksamheter än statliga och kommunala (allmänt ändamål) inom planområdet. Byggnaden som är belägen inom planområdet har tidigare hyrts ut till olika privata aktörer som exempelvis företagshälsovård och byggnaden har även använts som kontorslokal. Därmed har området inte använts så som planerat, vilket motiverar en ändring av planen. Planområdet kan ses som en del av Staffanstorps centrumbebyggelse – Stanstad. Ändringarna gäller således även vissa egenskapsbestämmelser avseende kvartersmarken. Därmed möjliggörs en något högre bebyggelse än i dagsläget och sadeltak för att samspela med Stanstad och med intilliggande bebyggelse. Den omgivande bebyggelsen är planlagd som bostadsändamål eller bostads- och handelsändamål. En ändring av fastigheten från allmänt ändamål till bostads- och centrumändamål gör likaså att fastigheten passar bättre in i dess omgivning och i syftet med den ursprungliga planen.

Planen vann laga kraft under sommaren 2018.

Gällande planhandlingar finns i vänsterspalten.

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Anna Isgren

Detaljplan: Susanna Falck

Hoppa till navigering