Västerstad – Etapp I, Hjärup

Detaljplanen för del av Hjärup 22:3 m fl, Hjärup Västerstad, syftar till att skapa en blandning av bostäder, skola, vård- och centrumverksamhet. Planen medger även parker med möjlighet till lekytor och gröna stråk för dagvattenhantering. Kommunens ambition är att arkitekturen ska ha en stor variationsrikedom med en tydlig stadsmässig och tät struktur. Bebyggelsen koncentreras till järnvägsstationen i den östra delen av planområdet för att sedan succesivt avta västerut, där detaljplanen möjliggör en mer småskalig bebyggelsestruktur. Detaljplanen, som omfattar maximalt cirka 1000 bostäder, utgör den första etappen av Hjärup Västerstad. Detaljplanen var föremål för samråd under tiden 2019-03-13 — 2019-04-10. Kungörelse har varit införd i Sydsvenskan 2019-03-09 och ett samrådsmöte hölls 2019-04-01.

Granskning 

Granskningsperioden pågår under 2021-11-01 – 2021-11-30

Granskningshandlingar:

Kontaktpersoner:

Detaljplan: Thomas Oskarsson

Exploatering och genomförande: Zandra Eklund

Hoppa till navigering