Södervången

 

Syftet med ändringen av detaljplan för Önsvala 2:41, del av Stanstorp 5:1 Södervången är att möjliggöra för uppförandet av verksamhet i form av en restaurang samt att möjliggöra för handelsändamål på övriga delar av planområdet.

Samråd

Detaljplaneändringen finns utställd på samråd under perioden 8 november 2021 – 28 november 2021.

Planhandlingarna finns tillgängliga på följande platser:
-Kommunens webbplats
-Staffanstorps bibliotek
-Hjärups bibliotek

Vänligen skicka in dina skriftliga synpunkter på förslaget till Stadsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp eller till stadsbyggnad@staffanstorp.se senast 28 november 2021.

Samrådshandlingar:

Plankarta
Planbeskrivning
Planbeskrivning – original
Kungörelse

Utredningar:

PM Trafik och ny infart
Trafikutredning
PM Riskutredning
Arkeologisk rapport

Kontaktpersoner

Detaljplan: Tommi Lehto

Exploatering och genomförande: Siri Lidmark

Hoppa till navigering