Enskilda avlopp

I de delar av kommunen som saknar kommunalt vatten och avlopp måste fastighetsägaren själv ordna med egen dricksvattenbrunn och avloppslösning. Är du osäker på om din fastighet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet, kontakta tekniska enheten.

Tillstånd för inrättande av enskild avloppsanläggning

Om du vill utföra en avloppsanläggning, eller ansluta en vattentoalett till en befintlig anläggning, måste du ha tillstånd från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Detta gäller även när du tänker ändra en befintlig anläggning. Den som anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd kan bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift (enligt bilagan till förordning om miljösanktionsavgift, SFS 1998:950). Din ansökan prövas bland annat utifrån föroreningsrisken och de marktekniska förutsättningarna. I många fall kan det vara både miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt att lösa avloppsfrågan tillsammans med grannarna. Ansökan/ anmälan om inrättande av avloppsanordning ska även kompletteras med typritning för den anläggning som ska anläggas.

Blankett:

Ansökan/ anmälan om inrättande av avloppsanordning

Avloppsvatten

Avloppsvatten från hushåll innehåller en mängd föroreningar, bland annat bakterier, kväve och fosfor. Utsläpp kan orsaka förorening av dricksvatten och grundvatten samt övergödning av hav och sjöar. Därför är det viktigt att reningen fungerar tillfredsställande. Man skiljer på avlopp med vattentoalett ansluten och avlopp utan vattentoalett, så kallat BDT-avlopp, (bad-, disk- och tvättvatten). Avloppsvattnet från toaletter är det som är mest förorenat.

Fastighetsägaren har ett stort ansvar

Avloppsanläggningar för enskilda hushåll (anläggningar för upp till 200 personer) regleras av miljöbalken. I miljöbalken står bland annat att det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten som endast behandlats med slamavskiljning (det vill säga i en trekammarbrunn) utan efterföljande rening. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller också för små avloppsanläggningar:

  • Fastighetsägaren ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön.
  • Så snart det finns risk för skada/olägenhet för människors hälsa eller miljön ska fastighetsägaren vidta åtgärder för att förhindra detta;
  • Verksamheten ska läggas på en lämplig plats så att olägenheter minimeras.
  • Fastighetsägaren är skyldig att bevisa att han/hon uppfyllt de skyldigheter som följer av hänsynsreglerna.
  • Skyddsåtgärder ska vara rimliga när miljönyttan jämförs med kostnaderna för åtgärderna.

Allmänna krav på små avlopp

I allmänhet ska små avloppssystem:

  • Säkerställa hygienisk säkerhet, det vill säga reducera smittämnen så långt det är möjligt.
  • Skydda miljön och våra vattendrag, det vill säga reducera utsläpp av fosfor och kväve (närsalter), och organiskt material (syreförbrukande ämnen).
  • Möjliggöra kretslopp av närsalter.
  • Hushålla med resurser, vara användarvänliga och ge möjlighet till kontroll av reningsgraden.

Slam

Enligt Staffanstorp kommuns föreskrifter om avfallshantering ska hämtning av slam utföras av Tekniska enheten eller av entreprenör som anlitats av tekniska nämnden och ske minst en gång per år. Hämtning kan även ske oftare om ett större behov föreligger.

Det är viktigt att avloppsanläggningen är tillgänglig för tömning. Avståndet mellan uppställningsplats för slamsugningsfordon och anläggningen får inte överstiga 25 meter. Om avståndet överstiger 25 meter tas en extra avgift ut. Anläggningens botten får inte heller ligga lägre än fem meter under fordonets uppställningsplats.

Förlängt tömningsintervall eller total befrielse från tömning av slamavskiljare och sluten tank på jordbruksfastigheter eller fastighet i anslutning till jordbruksfastighet kan efter ansökan medges av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Detta kan medges i de fall där fastighetsinnehavaren kan uppvisa att slammet kan omhändertas på fastigheten på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår samt att tillräcklig spridningsareal finns.

Av miljöenheten kan du få svar på frågor om hur enskilda avloppsanläggningar ska utformas.

Vill du veta mer kan du läsa Information om enskilda avlopp.

En väldigt informativ hemsida om avlopp och olika lösningar har avloppsguiden.

Vid frågor kan du kontakta Göran Eriksson, 046-25 14 25

Hoppa till navigering