Kommunala avlopp

Stuprör på hus. Foto: Brittmarie Ohlsson

Spillvatten och dagvatten

Spillvatten och dagvatten är två helt olika  saker. Spillvatten är det som du spolar ut från fastigheten och som också kallas avloppsvatten. Dagvatten är det som är utanför fastigheten i form av regnvatten och smältvatten. Här nedan får du ytterligare information om skillnaden mellan spill- och dagvatten.

Spillvatten

När du har använt vattnet i ditt hushåll blir vattnet ett avloppsvatten, som lämnar din fastighet och transporteras bort i det 25 mil långa kommunala avloppsledningsnätet till reningsverket för rening innan vattnet åter släpps tillbaka till naturen och kretsloppet.

I Staffanstorp är cirka 98 procent anslutna till det kommunala ledningsnätet och en efterföljande behandling i reningsverk.

Avloppsvattnet innehåller bland annat fosfor, kväve, organiskt material och andra ämnen, som kan påverka miljön. Reningsverket i Staffanstorp är utvecklat för mekanisk, biologisk och kemisk rening. Ur avloppsvattnet tar man framför allt bort fosfor, kväve och organiskt material.

Reningsverket drivs med tillstånd av länsstyrelsen, som har bestämt villkor och utsläppskrav för verksamheten, krav som verksamheten uppfyller med god marginal.

Dagvatten

Dagvattenavlopp är regn- och smältvatten från allmänna ytor som gator, torg och parker samt från fastigheternas gårdar och tak. Dagvattnet avleds i separata rör till vattendrag och sjöar, med eller utan rening. På vissa platser finns utjämningsmagasin för att fördröja vattnet och därmed förhindra översvämningar vid häftiga regn.

Dagvattensystemet är normalt dimensionerat för regn med en intensitet, som återkommer med intervaller på mellan två och tio år.

Reningsverket

På reningsverket vid Gullåkravägen renar vi avloppsvatten från cirka 14 000 av Staffanstorps invånare, Reningsverket är byggt för att klara av upp till 25 000 invånare. Vår uppgift är att rena detta avloppsvatten så att det kan återlämnas till naturen utan skada för vår hälsa eller miljö.

Staffanstorps Reningsverk är den del av Staffanstorps Kommunfastigheter AB, som ingår i koncernen Staffanstorps Centrum AB. För mer info klicka här.

Förebygg översvämning i din källare!

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från kommunen uppväger aldrig de bekymmer och skador man drabbas av.

Om du vill veta mera om källaröversvämningar och om hur du kan skydda dig kan du läsa i broschyren ”Viktigt att veta om källaröversvämningar”

Hoppa till navigering