Förändringsagenter

youth Foto Alexis Brown unsplash by Pexels

Syftet är att utveckla en effektiv samarbetsform kring ungdomar samt öka målgruppens delaktighet genom att involvera dess representanter i arbetsprocessen. Ambitionen är även att utveckla den uppsökande verksamhet för att nå fler ungdomar som varken arbetar eller studerar från Burlöv kommuns båda orter.

Två personer ur projektets målgrupp anställs på 75 % vardera under ca 2 år som ”förändringsagenter” och involveras i det operativa arbete, i synnerhet fungerar de som stöd till ungdomslots för att utveckla uppsökande metoder och utnyttja ungdomars mötesplatser på ett effektivt sätt.

Kvalitativa mål

  • Ökad kunskap om kommunens ungdomar och deras sysselsättning med speciellt fokus på unga som varken arbetar eller studerar
  • Ungdomars ökade delaktighet och engagemang i samhällslivet, i synnerhet när det handlar om unga Åkarpsbor
  • Förbättrat individuellt stöd till unga med särskilda behov. Bättre möjligheter till rehabilitering mot arbete, studier eller annan sysselsättning för ungdomar med psykiska och/eller fysiska svårigheter via samordnade insatser i PEAK.
  • Förbättrade demokratiska förutsättningar som solidaritet och jämställdhet mellan Arlöv och Åkarp (mäts via KASAM-enkät)

Kvantitativa mål

  • Informationsinsamling om 100 % av de ungdomar som är föremål för PEAK
  • Informationsspridning till 100 % av ungdomarna i målgruppen
  • Ökat antal deltagare bosatta i Åkarp som tillhör PEAKs målgrupp
  • Flera ungdomar med psykiska och/eller fysiska svårigheter får rätt insatser som ska möjliggöra studier eller arbetssökande
  • 80 % av Burlövs ungdomar som varken arbetar eller studerar deltar i PEAK och 80 % av de deltagarna som fullgör projektet när sitt individuella mål (arbete, ökad motivation, påbörjade studier, ökad arbetsmarknadskunskap, minskad ohälsa i målgruppen, m.m.)

Insatsen avser att inledas i slutet av 2016 och pågår fram till 210808.

Här kan du läsa ansökan för insatsen.

Hoppa till navigering