Förstudie: bidragstagare med ohälsoproblematik

Förstudien har bakgrund i ett projekt som genomfördes i Burlövs kommun mellan 2012-2015 som en insats att hjälpa flyktingar att komma ut i självförsörjning. Det var i många avseenden ett lyckat projekt där en stor grupp (ca 25 %) fick arbete, men projektet identifierade även en annan grupp som fick avbryta insatsen på grund av ohälsa, många av dem med sjukskrivningsintyg från läkare. I samband med detta bestämde man sig för att försöka skaffa sig en tydligare bild av gruppen sjukskrivna med försörjningsstöd och detta utmynnade i ett FINSAM-projekt med Burlövs och Staffanstorps kommuner som deltagare där Burlövs kommun är projektägare.

Det kortsiktiga målet är att får svar på hur det ser ut idag och hur det framtida arbetet kring målgruppen kan struktureras och utvecklas

Målet på lång sikt för denna förstudie är att finna ut metoder som underlättar samarbetet mellan organisationer, myndigheter och andra intressenter i arbetet med att underlätta för målgruppen att komma vidare mot självförsörjning.

Syftet är att kartlägga målgruppen och undersöka vilka behov den har och vad som saknas för att komma vidare till självförsörjning.

Förstudie utfördes under vintern 2015/2016 och nu arbetar parterna vidare med materialet var för sig.

Här finner du ansökan till insatsen samt slutrapporten.

Hoppa till navigering