START

START är en förstudie som har gjorts genom besök på psykiatrimottagningar och vårdcentraler i Staffanstorp, Lund och Arlöv. Förstudien handlar om individer med psykisk ohälsa F 32- Depressiv episod, F 43- Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress, F 41- andra ångestsyndrom F 33- Recidiverande depressioner. Dessa diagnoser utgör en stor del av sjukskrivningarna i Sverige och varken Skåne, Arlöv eller Staffanstorp är undantag.

Förstudien är baserad på Socialstyrelsens kartläggning av den svenska vårdens (på region och landstingsnivå) hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser på uppdrag av regeringen:

  • Enighet om den faktiska nyttan av fysisk aktivitet råder
  • Arbetet med att främja fysisk aktivitet uppfattas ingå i hälso- och sjukvårdens uppdrag.

Anledningen till att detta inte görs idag har vid undersökningar visat sig bero på följande anledningar: Tidsbrist och avsaknad av samverkan.

(Metoder för att främja fysisk aktivitet, SBU- statens beredning för medicinsk utvärdering 2007, s. 225, 234-235).

Kartläggningen hos vårdgivare har visat att det finns framgångsfaktorer i att få patientgruppen ett steg närmare arbetsmarknaden genom fysisk aktivitet mot psykisk ohälsa, strukturerad vardag och hälsosammare livsstil delvis i form av egenvård, insatser från vården och motivation och stöd från berörda myndigheter. Kartläggningen har ytterligare visat att dietister- utöver läkare, sjukgymnast, psykolog/terapeut, kan vara ytterst relevanta i insatser för patientgruppen, vilket är ett nytt grepp i arbete mot psykisk ohälsa.

Mål: Målet har varit att genomföra kartläggning av målgruppen samt vårdens behov och tankar kring hur man på ett effektivt sätt arbetar med psykisk ohälsa och kan få drabbade individer närmare arbetsmarknaden samt uppnå livskvalitet.

 

Hoppa till navigering