UVAS – Unga som varken arbetar eller studerar

Förstudie UVAS -Unga som varken arbetar eller studerar initierades i syfte att:

 • Kartlägga målgruppen samt de behov som finns inom målgruppen
 • Undersöka den lokala samverkansstrukturen, dess aktörer, deras roller och arbetsmetoder
 • Undersöka hur arbetssökande ungdomars uppfattning om arbetsmarknadsåtgärder stämmer överens med de arbetsmarknadsåtgärder som finns
 • Undersöka möjligheter att utveckla och komplettera redan befintliga insatser
 • Prova minst två arbetsmetoder

Genomförandet har skett via uppgiftsinsamling, intervjuer och fokusgrupper med ungdomar, tjänstemän och politiker samt SWOT-analys – en nulägesanalys utifrån interna och externa möjligheter och hinder.

Genomförandet har skett via uppgiftsinsamling, intervjuer och fokusgrupper med ungdomar, tjänstemän och politiker samt SWOT-analys – en nulägesanalys utifrån interna och externa möjligheter och hinder.

Målgruppens antal varierar beroende på hur gruppen definieras. Olika mått visar på 161-274 ungdomar i Burlövs kommun som varken arbetar eller studerar. Förstudiens egna beräkningar baserat på lokala aktörers uppgifter synliggör det lägsta antalet – minst 187 ungdomar i åldern 16-24 år som varken arbetade, studerade eller deltog i någon insats under oktober 2014.

Rekommendationerna kan sammanfattas med följande:

 • Kombination av direkt kontakt med unga, individinriktade åtgärder och samverkan kring den enskilde i ett multikompetent team.
 • Strukturinriktad systematisk samverkan mellan olika kommunala förvaltningar/verksamheter och statliga myndigheter via antingen ”en väg in” eller en samordnad funktion.
 • 16-19 år: Samarbete kring ungdomar som är föremål för Kommunens informationsansvar.
 • 18-24 år: Ett större utrymme för kommunens Arbetsmarknadsenhet för att erbjuda arbetsmarknadsinsatser.
 • Involvering av näringslivet.
 • Utveckling av kunskap om ungdomar via regelbunden kartläggning av unga som varken arbetar eller studerar.

Mer om förstudiens genomförande, resultat och slutsatser kan läsas i rapporten ”Unga som varken arbetar eller studerar”

 

Hoppa till navigering