Från bidrag till arbete / Resurs Burlöv

collab Foto Startup Stock Photos by Pexels

Bland Skånes 33 kommuner ligger arbetslösheten i Burlövs kommun bland de fem högsta. Sett i perspektiv till hela riket, är arbetslösheten hela 3,5 procentandelar högre än riksgenomsnittet (september 2015 – bilaga 1).

Bland de arbetslösa i Burlövs kommun, finns en stor andel som står långt från arbetsmarknaden. Gruppen långtidsarbetslösa, är också en av de grupper som fått det ännu svårare under det senaste året. Personerna har haft en lång frånvaro eller kanske aldrig riktigt kommit in. En stor andel av dessa personer uppbär också försörjningsstöd.

Många av de individer som under längre tid uppburit försörjningsstöd, återfinns också hos Arbetsförmedlingen. Med anledning av detta ansökte Burlövs kommun och Arbetsförmedlingen om medel för att prova möjligheter och metoder för fler ska gå från bidrag till arbete.
Syftet med projektet är att ta fram en struktur för samverkan och genom den skapa förutsättningar, metoder och verktyg för personer som varit utan arbete länge/alternativt aldrig arbetat, för att klara framtida anställningar.

Insatsen ska leda till att individer får ökad möjlighet till självförsörjning på sikt och 20 individer/år ges möjlighet till anställning under maximalt ett år inom Burlövs kommuns förvaltningar för att underlätta övergången från bidrag till arbete. Sammanlagt under projekttiden får 60 individer ta del av denna insats.

Projektmål

  • Ta fram hållbara strukturer och rutiner för introduktion och arbetsledning i samråd med arbetsplatser inom kommunen.
  • Genom olika aktiviteter som testas under projekttiden, ta fram gemensamma samverkansstrukturer som är hållbara över tid.

Effektmål

  • individer ges egenmakt och blir mer delaktiga i samhället
  • bättre levnadsvillkor skapas för barnen
  • förbättrat språk
  • ett ökat yrkeskunnande
  • en ökad hälsa, glädje och livskvalitet
  • förbättrad privatekonomi ökad trygghet

Insatsen pågår från sommaren 2016 till hösten 2019.

I maj 2017 beviljades en kompletterande ansökan från arbetsförmedlingen på en halvtidstjänst för en arbetsförmedlarresurs under projekttiden då det uppdagats att arbetsförmedlingen insats behöver vara mer omfattande under projektets olika faser än vad som inledningsvis bedömdes.

Här kan du läsa ansökan för insatsen samt den kompletterande ansökan.

Delrapport utvärdering Resurs Burlöv

Delrapport 2 utvärdering Resurs Burlöv

Slutrapport utvärdering Resurs Burlöv

Metodmaterial

Hoppa till navigering