InFör – Inför förberedande insatser

education Foto stevepb pixabay by Pexels

Idén är en förstudie där målgruppen och den/de problematik/er som hindrar individen från att komma vidare med målet arbete kartläggs. Förstudien kan leda till ett tydligare samarbete mellan Arbetsförmedling och kommunerna, i synnerhet socialförvaltning och utbildningsförvaltning.

Syftet är att kartlägga vilken problematik hos de 107 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen idag, bedömda som att de inte står till arbetsmarknadens förfogande som behöver hanteras för att kunna nå en så hög aktivitetsnivå och motivation hos individen att det kan bli aktuellt med förberedande insatser; Att komma fram till modell för hur samverkan kring individerna kan utformas för att få till en så bra process som möjligt för individen; Samt att kartlägga huruvida målgruppen är större än de individer vi känner till idag.

Målet med kartläggningen är att identifiera behov av stöd och insatser på både grupp- och individnivå. Resultatet av kartläggningen ska också användas som underlag till förslag på hur samverkan mellan parterna kan utvecklas för att bättre nyttja de resurser som finns inom respektive myndighet och ryms inom vardera parts uppdrag.

Kartläggningen kan leda till ytterligare en FINSAM-ansökan om vi identifierar områden i insatser och samarbeten som behöver utvecklas för målgruppen.

Insatsen pågår under perioden 170901-171130. Uppstart framskjuten till 2018.

Här kan du läsa ansökan för insatsen.

Part har valt att ta tillbaka ansökan med anledning av intern ny organisering samt andra beviljade samverkans-/ESF-projekt.

 

Hoppa till navigering