Mariamottagning mellersta Skåne

Building Foto Soulis pixabay by Pexels

En Mariamottagning i mellersta Skåne för barn och unga vuxna syftade till att möjliggöra en sammanhållen vårdkedja för personer med missbruks- och beroendeproblematik. En samlad organisation för arbete med riskbruk, missbruk och beroende blev en tydlig ingång för personer med aktuell problematik och möjliggjorde bättre samarbete mellan samtliga involverade verksamheter så att behandlingstiderna kunde kortas genom samordnande insatser. En samlad vårdkedja ger stora resurs- och tidsvinster och minimerar mänskligt lidande. Det långsiktiga målet var att minska utanförskapet för personer med missbruksproblematik, skapa en effektiv och god vård och behandling för målgruppen.

Vid start av Mariamottagning i mellersta Skåne kom målgruppen vara barn och unga vuxna som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel och deras anhöriga. Någon undre åldersgräns fanns inte medan den övre åldersgränsen var 23 år i normalfallet. Anhörig, med eller utan att den unga är aktuell på mottagningen, ingick i målgruppen. Målgruppen utgick i första hand från begrepp som avser vårdtyngd och hur etablerat missbruk personen har. 

Projektmål

  • Upparbetade och fungerande kontaktvägar finns mellan mottagning och specialistvård samt det stöd som ges inom respektive socialförvaltning.
  • Behandlingsutbud ska motsvara det som är beskrivet i gemensam rapport av kommunförbundet Skåne och Region Skåne i utskott mariamottagning.
  • Att förberedelserna genomförs som möjliggör att mottagningen kan starta i enlighet med tidplan den 1 september 2016
  • Att mariamottagning mellersta Skåne drivs som reguljär verksamhet den 1 januari 2018 och att verksamheten har ett innehåll som motsvarar de utgångspunkter som kommunförbundet Skåne och Region Skåne gemensamt tagit fram.
  • Verksamheten är känd hos berörda huvudmän och bland barn och unga vuxna samt föräldrar.
  • En uppföljningsmodells finns som visar verksamhetens innehåll och ökar kunskapen om målgruppens behov.
  • Att mariamottagning för mellersta Skåne är en effektiv verksamhet i vård- och stödsystemet.
  • Målet är att parterna efter projekttiden gemensamt har ökade kunskaper om målgruppen och dess behov. Parterna ska även ha utformat ett arbetssätt som innebär att det finns en strukturerad metod för samverkan mellan parterna.

Insatsen avsågs att inledas hösten 2016 men starten har blivit uppskjuten i avvaktan på ändamålsenliga lokaler. Starten skedde hösten 2018.

Här kan du läsa ansökan för insatsen och i början av maj 2020 kom slutrapporten med tillhörande utvärdering.

Hoppa till navigering