Nollplacerade – metodimplementering

Förbundet har tidigare kartlagt individer som är sjukskrivna med försörjningsstöd i Burlöv och Staffanstorp. Dessa personer benämns ibland som nollplacerade då det är sjukskrivna men saknar SGI (sjukdomsgrundande inkomst hos försäkringskassan). Parterna har nu tillsammans enats om att implementera en modell som tagits fram i Halmstad för samverkan kring målgruppen.

Genom att se över vårt arbetssätt, skapa gemensamma rutiner och riktlinjer samt bygga starka samverkansformer vill vi synliggöra målgruppen nollplacerade och ge dem de bästa förutsättningarna för rehabilitering. Tillsammans kan vi göra positiv skillnad för individen och skapa en struktur som gör att vi fångar upp gruppens behov.

Vi vill ta hänsyn till varje individs rehabiliteringsbehov och verka för att hitta speciallösningar då det krävs. Vi vill kunna ge varje individ tydlig information, en rättssäker handläggning och en sammanhållen planering.

Vi vill skapa ett arbetssätt som implementeras i samtliga parters verksamheter och som är hållbart över tid. Projekttiden vill vi använda till metodutveckling, informationsutbyte, kompetenshöjande insatser och att bygga samverkansstrukturer.

Verksamhetsmål:

– implementera vår version av ”Halmstadsmodellen” i samverkan mellan samtliga parter.
– synliggöra gruppen nollplacerade.
– skapa gemensamma rutiner och riktlinjer för arbetet med nollplacerade.
– bygga starka samverkansformer och korta ner väntetiden på samverkan mellan parterna.
– utbilda personal i varandras rutiner och expertiser.

Resultatmål:

– säkerställa att de individer som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom och saknar sjukpenninggrundande inkomst får möjlighet till rehabilitering.
– säkerställa att nollplacerade som har behov av samordnad rehabilitering ska få det genom Försäkringskassan.
– säkerställa att nollplacerade får det stöd de behöver för att bli självförsörjande.
– den som är nollplacerad ska vid behov få sin rätt till sjuk-eller aktivitetsersättning prövad med tillräckliga underlag

Förbundet finansierar en heltidstjänst under 1 år som ska arbeta med implementeringen av modellen. Insatsen startade november 2017.

Här kan du läsa ansökan för insatsen.
I juni 2018 gjordes en delrapport för insatsen och i augusti 2019 kom slutrapporten.
Den externa utvärderaren har också gjort en halvvägsbedömning av processutvärderingen och i september 2019 kom processutvärdering.

Hoppa till navigering