REKO på riktigt

Resultaten av REKO på riktigt i Landskrona, som finansierats via samordningsförbundet där, ska implementeras på respektive vårdenhet (hälsomedicinskt center Hjärup/Staffanstorp samt vårdcentralen Staffanstorp).

Aktiviteter att genomföra under insatstiden

Steg 1

 • Resursteam
 • Operativ grupp
 • Struktur för uppföljning av sjukskrivningsärenden
 • Internutbildning med FK, AF och IoF

Steg 2

 • Arbetsgrupp rörande SIP med berörda parter, dvs kommun och PV
 • Utföra SIP-möten mellan IoF och AF.
 • Gemensamt synsätt på ohälsa, funktion och arbetsförmåga mellan organisationerna.

Målgruppen är individer som på grund av ohälsa har svårigheter att etablera/behålla en plats på arbetsmarknaden och därmed är i behov av samordning mellan primärvård, FK, AF och/eller IoF.

Syftet är att i steg 1. Implementering av REKO process på och mellan vårdenheterna

 • Förbättrad samverkan/ökad kommunikation mellan primärvården och andra aktörer
 • Minskad administrativ läkartid för att hantera sjukskrivningsfrågor
 • Minskad belastning för sjuksköterskor i telefon beträffande sjukskrivningsfrågor
 • Förbättrade sjukintyg/färre kompletteringar
 • följsamhet till process enligt processkarta

Steg 2. Strukturer för samverkan

 • Utvärdering av SIP som strukturellt verktyg för samverkan
 • Enhetlig struktur för handläggning av sjukskrivningsärenden mellan primärvårdsenheter.
 • Gemensam kunskapsbas för parterna

Medel har beviljats till enheterna under perioden 1/9-2019 till 28/2-2021 och ersätter personalkostnader för tjänsten rehabiliteringskoordinator i omfattning 30 % under de första 12 månaderna och 10 % under resterande 6 månader. Respektive vårdenhet står själva för 20 % vardera så tjänsternas omfattning är minst 50 % under det första året och 30 % under de kommande 6 månaderna.

I ansökan kan du läsa samtlig information.

Hoppa till navigering