Samverkansresurs

Syftet med verksamheten Samverkansresurs är att identifiera samverkansytor och utvecklingsområden gällande individer som är aktuella inom båda vården och Arbetsförmedlingen, alternativt vården/Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan. Samverkansresurs arbetar inom kommunerna Arlöv, Staffanstorp, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge och Lomma.

Under 2014 har arbetet fortsatt med att vara ute i primärvården och öppenvårds-psykiatrin, för att informera och diskutera om hur vi idag arbetar och hur vi kan arbeta effektivt kring en individ som är aktuell hos båda aktörerna. Inom ramen för Samverkansresurs har vi också varit med på ett flertal utbildningstillfällen för AT- och ST-läkare inom allmänmedicin och psykiatri. Dessa samtal och informationer har gett både arbetsförmedlare och personal inom vården möjligheter och tillfällen att se nyttan av att samarbeta runt individer i en rehabiliteringssituation / arbetssituation för att förkorta ledtiderna inom vården respektive arbetsförmedlingen. I flera fall har kontakt tagits direkt för att få hjälp att komma vidare mot arbete. Vi har också i flera fall blivit kontaktade direkt av vårdcentraler för att man vill att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer ut (igen) för att fylla på med information och diskussion.

Vi arbetar vidare för att komma fram till rutiner för snabbare möten och informationsöverföring. Individen ska uppleva att samarbetet fungerar mellan vården och Arbetsförmedlingen och det ska inte bli onödiga väntetider och stopp i handläggningen från endera parten. Vi har kommit en bit på vägen, men har mer att arbeta med.

Samarbetet med öppenvårdspsykiatrin har fått ordentlig fart under 2014, främst beroende på stor öppenhet hos båda parterna, samt insikt om den hjälp man kan få av varandra. Vi har arbetat med konkreta insatser som konsultationsforum, medverkan vid gruppträffar, informationer och planering av gemensamma insatser.

Under 2015 fortsätter dialogerna och informationen mellan vården och Arbetsförmedlingen. Vi diskuterar gemensamma kompetenshöjande insatser, lokala överenskommelser mellan arbetsförmedlingar och vårdcentraler/öppenvårds-psykiatrin för att formalisera framtida samverkan, hur vi tillsammans kan hjälpa vid psykisk ohälsa och fokusera på återgång till arbetslivet. Strukturella hinder ses över med en ambition att göra bästa möjliga för att hjälpa individer vidare till arbete.

Samverkansresurs är ett samarbete mellan fyra samordningeförbund: Burlöv-Staffanstorp, Lund, Lomma-Kävlinge och Mitt Skåne. Samverkansresur är underinne på sitt tredje år innom förbunden.

Samverkansresurs, slutrapport

Hoppa till navigering