Tillsammans kan vi uträtta mer

Hand shake Foto: Rawpixel.com by Pexels

Varför behövs samverkan?

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter. En uppskattning är att cirka 300 000 personer kan ha sådana behov. De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Det kan i värsta fall leda till en rundgång mellan skola, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd.

Detta är Finsam

Den 1 januari 2004 trädde lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för kommun,  Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.

Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.

Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie samverkansverksamhet.

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet. Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp har från och med den 27 mars 2012 ansvaret för den finansiella samordningen i Burlövs och Staffanstorps kommun

De samverkande parterna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Burlövs kommun och Staffanstorps kommun.

Samordningsförbundet är en egen myndighet som själv avgör hur resurserna ska användas. Här kan du läsa vår förbundsordning.

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp arbetar för en helhetsbild och samsyn kring medborgarnas behov, myndighets-övergripande samverkan kring rehabiliteringsfrågor och en optimal resursanvändning på individ-, myndighets- och samhällsnivå.

Vår vision är:

”Via samverkan öka individens möjligheter till arbete och egen försörjning”

Informationsmaterial om Finsam

Hoppa till navigering