PAS – Projekt för aktivitet och självständighet

Syftet med projektet är att skapa en tydligare bild av målgruppen och deras behov. Syftet är även att utforma ett hållbart arbetssätt för att skapa möjlighet till sysselsättning och försörjning för individer i behov av särskilt stöd. Detta genom individuellt anpassade planeringar som ska minska passivitet hos såväl individ som involverade verksamheter. Det ska även bidra till en tydligare kommunikation mellan parterna internt och externt.

Målgruppen är:

 • Individer som inte är aktuella för förstärkt samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ca 20 personer.
 • Individer som har aktivitetsersättning, men som inte har någon aktivitet. Ca 10 personer.
 • Individer med psykosocial och social problematik som har behov av särskilt stöd. Ca 5-10 personer.
 • Individer som är mellan 16-20 år som saknar utbildning och har svårheter att nå den reguljära arbetsmarknaden. Ca 20 personer.

Verksamhetsmål:

 • Fördjupad kartläggning av målgrupperna.
 • Synliggöra målgrupperna och deras behov.
 • Öka, förbättra och effektivisera samverkan mellan interna verksamheter/enheter.
 • Öka förbättra och effektivisera samverkan mellan interna och externa verksamheter som exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och näringsliv m.fl.
 • Projektledarna ska utbildas i SE och använda metoden i arbetet med målgruppen.
 • Öka näringslivets förutsättningar att erbjuda målgrupperna anställning.

Resultatmål – mål på individnivå:

 • Målgruppen ska ha ökat sin sysselsättningsgrad
 • Målgruppen ska ha ökat sin grad av självförsörjning
 • Målgruppen ska uppleva en högre grad av social inkludering
 • Målgruppen ska uppleva högre grad av hälsa

Projektet pågår från den 1 november 2020 till den 31 maj 2023.

Hoppa till navigering