Steget- för återgång i arbete till personer med psykisk ohälsa

Steget är en arbetsmarknadsinriktad verksamhet och ska fortsatt arbeta systematiskt med samverkan som riktar sig till att erbjuda individuellt anpassad samordnad rehabilitering och arbetsinriktad sysselsättning till personer med psykisk ohälsa.
Verksamheten ska bidra till att fler individer kommer in och närmar sig arbetsmarknaden. Genom att använda en metod med ett anpassat individuellt stöd för varje individ och deltagare i verksamheten förbättras förutsättningarna för individen att påverka sitt liv och vara delaktig i samhället. Deltagarnas kunskap och kapacitet ska tas till vara genom medverkan och delaktighet. Det innebär att vissa kommer att uppnå målen på en kort tid, medan andra kommer behöva betydligt längre tid. Deltagare förväntas i genomsnitt vara i verksamheten under 6 månader. Det är viktigt att stödet fortsätter även om allt fungerar. Detta kommer säkerställas genom att deltagaren följs upp 6 månader efter utskrivning. Deltagarna kommer också utifrån sina individuella behov ha olika möjligheter till närvaro i projektet.

Målgruppen för projektet är heterogen och har en komplex problematik som bland annat utgår från följande:
• Personer med psykisk funktionsvariation som upplever långvariga och väsentliga svårigheter att skaffa och behålla ett arbete.
• Personer i arbetsför ålder med ångest- och depressionstillstånd.
• Personer med missbruksproblematik.
• Personer med diagnostiserbar psykisk sjukdom.
• Personer med nedsatt psykiskt välbefinnande som inte klassificeras som sjukdom.

Det förväntade resultatet utifrån individerna som deltar i aktiviteten är att:

  • Personer i målgruppen når egenförsörjning.
  • Deltagarna har närmat sig arbetsmarknaden.
  • Ökad upplevd hälsa och livskvalitet.
  • Ökad anställningsbarhet.
  • Ökad motivation och självkänsla.

Verksamhetsmål
Steget ska fortsätta att utveckla en etablerad samverkansstruktur med tydlighet i roller och ansvarsfördelning mellan kommunala aktörer, myndigheter, landstinget och andra berörda aktörer.
• En fungerande samordnad rehabilitering.
• Ökad samsyn mellan berörda samverkansparter.
• Förebyggande av sjukskrivningar.

Projektet pågår den 1 april 2021 till den 31 december 2021.

Hoppa till navigering