Hoppa till huvudinnehåll

Hjärup NO etapp 3 – Detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt bostadsutbyggnad i Hjärups centrala/nordöstra delar, samt att möjliggöra förlängningen västerut av Parkallén, huvudgatan som knyter samman hela Hjärup NO.

Inom det aktuella området föreslås en varierad bostadsbebyggelse med upp till cirka 150 bostäder fördelade på flerbostadshus samt radhus, kedjehus och friliggande villor. Högst och tätast bebyggelse föreslås i söder, mot Hjärups park och Parkallén. Längs Parkallén eftersträvas också inslag av lokaler för småföretagare.

JM ska uppföra småhus inom de norra delarna av området. För övriga delar av området har kommunen tecknat markanvisningsavtal med exploatörerna OBOS Bostad och Stigborg Förvaltning AB.

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och har föregåtts av ett planprogram.

Detaljplanen antogs av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 9 november 2016.

Stadsbyggnadsförvaltningen