Markmiljöundersökning visar på förorening vid f.d. Grevie skjutbana

Under hösten 2015 genomfördes markmiljöundersökning på före detta Grevie skjutbana. Provtagning av jord, ytvatten, ytligt grundvatten och gräs utfördes. Markundersökningen visar på förhöjda koncentrationer av bland annat arsenik och bly.

Läs mer