Atommodeller

Eleverna i årskurs 9 ACE fick i uppgift att bygga en atommodell av ett grundämne. Syftet var att eleverna skulle förstå hur en atom är uppbyggd.

Modellen skulle visa tydligt var i atomen de tre vanligaste elementarpartiklarna befinner sig. På något vis skulle även antalet elementarpartiklar av de tre slagen framgå ur modellen.

Eleverna fick använda valfritt material för att konstruera modellen.