Bakgrund

Framtidens kommun

Staffanstorps kommuns bebyggelse är mestadels ung då den största befolkningsökningen skedde mellan åren 1960 och 1975. Järnvägsdragningar samt rester från den rika landsbygden är fortfarande tydliga. Nu vill kommunen fördubbla sitt invånarantal under en period av 30 år och samtidigt lyfta fram de historiska rötterna i kommunen.

Framtidens kommun – perspektiv 2038, så kallas kommunens framtidsvision som även fungerar som översiktsplan (antagen av kommunfullmäktige 30/11 2009). I framtidsvisionen bygger kommunen en identitet som är viktig för kommunens positionering i regionen. Målbilderna byggs upp av fem identitetsbärare: hembygd, livsoas, tidskvalitet, stadsliv och inspiration. Identitetsbäraren hembygd vill förstärka hembygdskänslan för hela Staffanstorps kommun, men även hembygdskänslan som finns i människors närområden och i den lilla skalan.

Miljökvalitesmål och kulturmiljöprogram

Strategi för hembygden – för den byggda miljön kommer även att behandla hur kommunen ska sträva efter att uppfylla miljökvalitetsmålet – God bebyggd miljösdelmål ”Planeringsunderlag för kulturhistoriska och estetiska värden” och ”Kulturhistorisk värdefull bebyggelse”. Strategin ska vara en inventering och en identifiering av de kulturhistoriska och estetiska värdena och ska även ge en bild av vilka åtgärder som behövs för att uppnå de olika delmålen. Ett led i att uppnå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är att ta fram ett kulturmiljöprogram som berättar om vad i ett område som är viktigt ur kulturmiljösynpunkt och vilka förändringar som är lämpliga. Kommunens befintliga Kulturminnesvårdsprogram för Staffanstorps kommun från 1995 (som enbart behandlar landsbygden) kan komplettera denna strategi.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 characters available