Hjärupslundsskolan den lärande skolan

Vi gläds mycket åt att eleverna på Hjärupslundsskolan når långt i sin kunskapsutveckling. Skolan når över tid genomgående mycket höga resultat och presterar högre än förväntat även med hänsyn taget till föräldrars utbildningsnivå och elevsammansättning.

2018 landar det genomsnittliga meritvärdet för åk 9 på 253,7 poäng. 94 % av eleverna är behöriga till gymnasiet och 90 % är godkända i samtliga ämnen. Vi ser att elevernas meritvärde över tid ligger stabilt på över 250 poäng. Andelen behöriga till gymnasiet ligger på oförändrad nivå över tid.

Läsåret 2017/18 i ord och siffror

Vi har fortsatt några steg att ta innan vi når 100% måluppfyllelse det vill säga att samtliga elever blir godkända i samtliga ämnen. Flickor tenderar att nå högre meritvärde än pojkar. I andel behöriga till gymnasiet ser vi inte någon skillnad mellan pojkar och flickor.

Sedan 2011 genomförs en enkätundersökning för samtliga elever i åk 8. Vi når höga resultat överlag och den vikande tendens som funnits på ett antal av frågorna har brutits. Jämför vi oss med snittet i kommunen ligger vi högre på majoriteten av frågorna medan vi däremot ligger lägre vad gäller elevernas uppfattning av att vara med att planera och påverka undervisningen, kännedom om kunskapskrav och återkoppling till eleverna.

Sedan 2016 görs även en enkät till vårdnadshavare. Den visar överlag höga resultat och de har också ökat över tid vilket vi glädjer oss åt.

Under hösten kommer vi på klassråd och skolråd diskutera frågorna med elever och föräldrar för att hitta sätt att arbeta vidare kring dessa frågor.  Hur kan vi öka elevernas nyfikenhet? Hur tydliggör vi för eleverna hur det går för dem? Två spännande utmaningar som vi kommer jobba vidare med under kommande läsår. Tillsammans kan vi skapa oss förutsättningar för en skola där alla elever trivs och utvecklas och vara den lärande skola vi vill vara.

 

Året i siffror och ord – kunskaper 2018

Föräldraenkät åk 8

Elevenkät åk 8