Hjärupslundsskolan den lärande skolan

Vi gläds mycket åt att eleverna på Hjärupslundsskolan når långt i sin kunskapsutveckling. Skolan når över tid genomgående mycket höga resultat och presterar ofta högre än förväntat även med hänsyn taget till föräldrars utbildningsnivå och elevsammansättning.

2020 når resultaten upp till de nivåer skolan nått tidigare år. Det genomsnittliga meritvärdet är fortsatt högt, drygt 255 poäng. Behörighet till gymnasiet är åter uppe på en hög nivå, drygt 94%, efter att ha sjunkit föregående år. Skolan och eleverna har lagt ner stora ansträngningar för att nå behörighet till gymnasiet och till viss del har detta fått som konsekvens att andelen godkända i samtliga ämnen blivit  sämre än tidigare år. Skolan ser fortsatt att vi i arbetet med elever med låg måluppfyllelse når långt men att vi inte lyckas i tillräckligt hög grad medan elever med goda skolresultat fortsatt når mycket höga resultat.

 

Vi ser att flickor tenderar att nå högre meritvärde än pojkar. Skillnaden har ökat med 2019 och skolan behöver fortsatt se över arbetssätt för bryta denna trend. Vad gäller behörighet till gymnasiet ser vi att det är små skillnader mellan pojkar och flickor.

Året i siffror och ord – kunskaper 2020